Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

DMTLTK. Thi công chức. BNN 2009

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Internet
Người gửi: Trần Quốc Thành (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:47' 16-08-2009
Dung lượng: 8.1 KB
Số lượt tải: 538
Số lượt thích: 0 người
BỘ NÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1778/TB-BNN-TCCB Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2009THÔNG BÁO TÀI LIỆU THAM KHẢO
THI TUYỂN CÔNG CHỨC, CÔNG CHỨC DỰ BỊ 2009


Hội đồng tuyển dụng công chức Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tài liệu tham khảo thi tuyển công chức, công chức dự bị năm 2009 như sau:

I. MÔN THI VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Môn hành chính nhà nước:

* Phần thi Quản lý hành chính nhà nước (viết 120 phút, trắc nghiệm 30 phút)
- Pháp lệnh Cán bộ, công chức đã sửa đổi, bổ sung năm 2003. (NXB Chính trị Quốc gia);
- Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005. (NXB Chính trị Quốc gia);
- Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2005. (NXB Chính trị Quốc gia);
- Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về chế độ Công chức dự bị;
- Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ NN&PTNT;
- Các văn bản hướng dẫn thực hiện luật phòng chống tham nhũng và luật thực hành tiết kiệm;
- Các quyết định của Bộ NN&PTNT quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục, Vụ và các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Quyết định số 53/QĐ-BNN-VP ngày 08/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về kế hoạch cải cách hành chính của Bộ NN&PTNT giai đoạn 2008 đến 2010;
- Tài liệu bồi dưỡng về Quản lý hành chính Nhà nước chương trình chuyên viên của Học viện Hành chính Quốc gia (tập I + tập II). (nay là Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ chí Minh). NXB Khoa học và kỹ thuật năm 2008.
* Phần thi Kiến thức nghiệp vụ chuyên ngành (viết 60 phút): danh mục tài liệu tham khảo được thông báo trên mạng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 25/3/2009.

2. Môn ngoại ngữ:
a) Ngạch chuyên viên và tương đương (viết 90 phút, nói 15 phút): thi Anh văn, trình độ B.
- Riêng vị trí Chuyên viên quản lý nhà nước về các chương trình hợp tác song phương với các nước nói tiếng Pháp, hỗ trợ một số nước Châu Phi của Vụ Hợp tác quốc tế thi tiếng Pháp trình độ C.
b) Ngạch cán sự và kế toán viên trung cấp (viết 60 phút, nói 15 phút): thi Anh văn, trình độ A.
3. Môn tin học văn phòng (trắc nghiệm 30 phút): Thi chương trình tin học văn phòng.

II. HƯỚNG DẪN ÔN TẬP:
1. Địa điểm: Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I.
2. Thời gian: Dự kiến từ ngày 30/3/2009 đến ngày 02/4/2009.
Thí sinh có nhu ôn tập đăng ký trực tiếp với bà Vũ Thị Hường, Chuyên viên chính, Phòng Đào tạo, Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I, trong giờ hành chính. Điện thoại: 04.38611803./.


Nơi nhận:
- TT. Tin học và TK (để th/báo);
- VP Bộ (để th/báo);
- Thành viên HĐ TD của Bộ;
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG - UỶ VIÊN
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC BỘ
(Đã ký)
Nguyễn Thị Hồng Loan


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
http://ngoclinhson.violet.vn, http://ngoclinhson.tk
- website đang xõy dựng, cập nhật phần mềm, tài liệu cỏ nhõn cú trong quỏ trỡnh làm việc, sử dụng mỏy tớnh và hỗ trợ cộng đồng:
+ Quản lý giỏo dục, cỏc hoạt động giỏo dục;
+ Tin học, cụng nghệ thụng tin;
+ Giỏo trỡnh, giỏo ỏn; đề thi, kiểm tra;
Và cỏc nội dung khỏc.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓