Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Kiểm tra 15 phút Vật lý 11

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Vũ Văn Sáng
Ngày gửi: 17h:22' 08-03-2008
Dung lượng: 483.0 KB
Số lượt tải: 680
Số lượt thích: 0 người
Họ và tên:..................................................................lớp:............................
Kiểm tra 15 phút môn vật lý
Mã đề : 001
Phiếu trả lời
01. ; / = ~ 5. ; / = ~ 9. ; / = ~ 13. ; / = ~

02. ; / = ~ 6. ; / = ~ 10. ; / = ~ 14. ; / = ~

03. ; / = ~ 7. ; / = ~ 11. ; / = ~ 15. ; / = ~

04. ; / = ~ 8. ; / = ~ 12. ; / = ~

Kết quả trả lời:.............................Điểm:

Câu 1: Hai điện tích điểm q1 = q, q2 = -q đặt cố định tại hai điểm A,B trong không khí cách nhau một khoảng r. Cường độ điện trường tổng hợp tại M là trung điểm của AB có độ lớn:
A. 0 B. C. D. 
Câu 2: Biết hằng số điện môi của nước nguyên chất là 81. Có hai điện tích điểm cách nhau một khoảng r không đổi được đưa từ không khí vào nước. Kết luận nào sau đây là đúng về lực tĩnh điện giữa hai điện tích?
A. Độ lớn giảm 812 lần, hướng không đổi B. Độ lớn giảm 81 lần, hướng có thể bị thay đổi C. Độ lớn tăng 81 lần, hướng không đổi D. Độ lớn giảm 81 lần, hướng không đổi
Câu 3: Một điện tích +q di chuyển từ M đến N trong điện trường đều có cường độ điện trường E theo hai quỹ đạo (MaN) và (MbN) như hình vẽ. Kết luận nào sau đây là đúng?
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 4: Tại một điểm trong điện trường cường độ điện trường có độ lớn 200V/m có đặt điện tích điểm . Lực điện tác dụng lên điện tích có độ lớn:
A. 4.10-4N B. 4.10-2N C. 4.10-6N D. 2.10-4N
Câu 5: " Một hệ vật cô lập về điện thì.......trong hệ là một hằng số"
Ở chỗ (....) trong phát biểu trên cụm từ nào sau đây là thích hợp?
A. Tổng đại số các điện tích B. Tổng độ lớn các điện tích
C. Độ lớn điện tích dương D. Độ lớn điện tích âm .
Câu 6: Có ba điện tích điểm q1, q2,q3 lần lượt đặt cố định tại ba điểm A,B,C trong không khí trên cùng một đường thẳng. Biết AB=BC=a và q1=q3=+q, q2=-q. Lực tĩnh điện tác dụng lên q3 đặt tại C có độ lớn:
A. B. C. D. 
Câu 7: Trên hình vẽ sau mô tả lực tĩnh điện giữa hai điện tích q1và q2. Trường hợp nào sau đây không thể xảy ra?
A. q1>0; q2<0 B. q1>0; q2>0
C. q1 <0; q2>0 D. 
Câu 8: Đưa một thanh kim loại không nhiễm điện đến tiếp xúc với quả cầu kim loại nhiễm điện dương. Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Các êlectron tự do sẽ di chuyển từ quả cầu sang thanh kim loại
B. Điện tích của quả cầu bị giảm
C. Khi đưa quả cầu ra xa thanh kim loại, thanh kim loại vẫn bị nhiễm điện
D. Thanh kim loại bị nhiễm điện do tiếp xúc
Câu 9: Đưa một thanh kim loại không nhiễm điện lại gần quả cầu kim loại nhiễm điện dương. Phát biểu nào sau đây là sai ( thanh kim loại không tiếp xúc với các vật khác)?
A. Có sự phân bố lại các êlectron tự do trên thanh kim loại
B. Điện tích của quả cầu không đổi
C. Khi đưa quả cầu ra xa, thanh kim loại sẽ trung hoà về điện
D. Tổng đại số điện tích trên thanh kim loại khác không
Câu 10: Hai điện tích điểm q1 = q, q2 = -q đặt cố định tại hai điểm A,B trong không khí cách nhau một khoảng r. Cường độ điện trường tổng hợp tại M nằm trên đường thẳng AB cách A khoảng 2r và cách B khoảng r có độ lớn:
A. B. C. D. 
Câu 11: Điện tích điểm Q đặt trong không khí gây ra cường độ điện trường , tại hai điểm N, M trên cùng đường thẳng đi qua Q ,cách Q khoảng và a (hv). Kết luận nào sau đây là sai?
A. cùng phương B. 
C. D. ngược chiều 
Câu 12: Hai quả cầu nhỏ mang điện tích q1, q2 ( coi là các điện tích điểm) đặt cách nhau khoảng r trong không khí thì lực tĩnh điện có độ lớn F. Nếu giảm khoảng cách giữa hai điện tích và giảm điện tích của mỗi quả cầu đi một nửa thì lực tĩnh điện có độ lớn là:
A. B. 4F C. 2F D. F
Câu 13: Trên hình vẽ là hai điểm M,N trong điện trường đều có cường độ điện trường E=200V/m. Biết MN=20cm, . Kết quả nào sau đây là đúng?
A. B. 
C. D. 
Câu 14: Công thức nào sau đây không phải là công thức tính công của lực điện khi điện tích di chuyển trong điện trường từ điểm M đến điểm N?
A. B. C. D. 
Câu 15: Trên hình vẽ là ba điểm A, B, C trong điện trường đều . Kết luận nào sau đây là sai?:
A. UAC= -UCB
B. UBC>0
C. UAB<0
D. UAC>0


Họ và tên:..................................................................lớp:............................
Kiểm tra 15 phút môn vật lý
Mã đề : 002
Phiếu trả lời
01. ; / = ~ 5. ; / = ~ 9. ; / = ~ 13. ; / = ~

02. ; / = ~ 6. ; / = ~ 10. ; / = ~ 14. ; / = ~

03. ; / = ~ 7. ; / = ~ 11. ; / = ~ 15. ; / = ~

04. ; / = ~ 8. ; / = ~ 12. ; / = ~

Kết quả trả lời:.............................Điểm:

Câu 1: Công thức nào sau đây không phải là công thức tính công của lực điện khi điện tích di chuyển trong điện trường từ điểm M đến điểm N?
A. B. C. D. 
Câu 2: Tại một điểm trong điện trường cường độ điện trường có độ lớn 200V/m có đặt điện tích điểm . Lực điện tác dụng lên điện tích có độ lớn:
A. 4.10-2N B. 4.10-4N C. 2.10-4N D. 4.10-6N
Câu 3: Biết hằng số điện môi của nước nguyên chất là 81. Có hai điện tích điểm cách nhau một khoảng r không đổi được đưa từ không khí vào nước. Kết luận nào sau đây là đúng về lực tĩnh điện giữa hai điện tích?
A. Độ lớn giảm 81 lần, hướng không đổi B. Độ lớn tăng 81 lần, hướng không đổi C. Độ lớn giảm 81 lần, hướng có thể bị thay đổi D. Độ lớn giảm 812 lần, hướng không đổi
Câu 4: Điện tích điểm Q đặt trong không khí gây ra cường độ điện trường , tại hai điểm N, M trên cùng đường thẳng đi qua Q ,cách Q khoảng và a (hv). Kết luận nào sau đây là sai?
A. cùng phương B. 
C. ngược chiều D. 
Câu 5: Hai điện tích điểm q1 = q, q2 = -q đặt cố định tại hai điểm A,B trong không khí cách nhau một khoảng r. Cường độ điện trường tổng hợp tại M nằm trên đường thẳng AB cách A khoảng 2r và cách B khoảng r có độ lớn:
A. B. C. D. 
Câu 6: Trên hình vẽ là ba điểm A, B, C trong điện trường đều . Kết luận nào sau đây là sai?:
A. UBC>0
B. UAC= -UCB
C. UAC>0
D. UAB<0

Câu 7: Đưa một thanh kim loại không nhiễm điện lại gần quả cầu kim loại nhiễm điện dương. Phát biểu nào sau đây là sai ( thanh kim loại không tiếp xúc với các vật khác)?
A. Tổng đại số điện tích trên thanh kim loại khác không
B. Khi đưa quả cầu ra xa, thanh kim loại sẽ trung hoà về điện
C. Có sự phân bố lại các êlectron tự do trên thanh kim loại
D. Điện tích của quả cầu không đổi
Câu 8: Trên hình vẽ sau mô tả lực tĩnh điện giữa hai điện tích q1và q2. Trường hợp nào sau đây không thể xảy ra?
A. B. q1>0; q2>0
C. q1<0; q2>0 D. q1>0; q2<0
Câu 9: Trên hình vẽ là hai điểm M,N trong điện trường đều có cường độ điện trường E=200V/m. Biết MN=20cm, . Kết quả nào sau đây là đúng?
A. B. 
C. D. 
Câu 10: Một điện tích +q di chuyển từ M đến N trong điện trường đều có cường độ điện trường E theo hai quỹ đạo (MaN) và (MbN) như hình vẽ. Kết luận nào sau đây là đúng?
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 11: Hai quả cầu nhỏ mang điện tích q1, q2 ( coi là các điện tích điểm) đặt cách nhau khoảng r trong không khí thì lực tĩnh điện có độ lớn F. Nếu giảm khoảng cách giữa hai điện tích và giảm điện tích của mỗi quả cầu đi một nửa thì lực tĩnh điện có độ lớn là:
A. B. 2F C. F D. 4F
Câu 12: Có ba điện tích điểm q1, q2,q3 lần lượt đặt cố định tại ba điểm A,B,C trong không khí trên cùng một đường thẳng. Biết AB=BC=a và q1=q3=+q, q2=-q. Lực tĩnh điện tác dụng lên q3 đặt tại C có độ lớn:
A. B. C. D. 
Câu 13: " Một hệ vật cô lập về điện thì.......trong hệ là một hằng số"
Ở chỗ (....) trong phát biểu trên cụm từ nào sau đây là thích hợp?
A. Độ lớn điện tích âm B. Độ lớn điện tích dương
C. Tổng đại số các điện tích D. Tổng độ lớn các điện tích
Câu 14: Đưa một thanh kim loại không nhiễm điện đến tiếp xúc với quả cầu kim loại nhiễm điện dương. Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Điện tích của quả cầu bị giảm
B. Thanh kim loại bị nhiễm điện do tiếp xúc
C. Khi đưa quả cầu ra xa thanh kim loại, thanh kim loại vẫn bị nhiễm điện
D. Các êlectron tự do sẽ di chuyển từ quả cầu sang thanh kim loại
Câu 15: Hai điện tích điểm q1 = q, q2 = -q đặt cố định tại hai điểm A,B trong không khí cách nhau một khoảng r. Cường độ điện trường tổng hợp tại M là trung điểm của AB có độ lớn:
A. 0 B. C. D. 
Họ và tên:..................................................................lớp:............................
Kiểm tra 15 phút môn vật lý
Mã đề : 003

Phiếu trả lời
01. ; / = ~ 5. ; / = ~ 9. ; / = ~ 13. ; / = ~

02. ; / = ~ 6. ; / = ~ 10. ; / = ~ 14. ; / = ~

03. ; / = ~ 7. ; / = ~ 11. ; / = ~ 15. ; / = ~

04. ; / = ~ 8. ; / = ~ 12. ; / = ~

Kết quả trả lời:.............................Điểm:

Câu 1: Biết hằng số điện môi của nước nguyên chất là 81. Có hai điện tích điểm cách nhau một khoảng r không đổi được đưa từ không khí vào nước. Kết luận nào sau đây là đúng về lực tĩnh điện giữa hai điện tích?
A. Độ lớn tăng 81 lần, hướng không đổi B. Độ lớn giảm 812 lần, hướng không đổi C. Độ lớn giảm 81 lần, hướng không đổi D. Độ lớn giảm 81 lần, hướng có thể bị thay đổi
Câu 2: Hai điện tích điểm q1 = q, q2 = -q đặt cố định tại hai điểm A,B trong không khí cách nhau một khoảng r. Cường độ điện trường tổng hợp tại M là trung điểm của AB có độ lớn:
A. B. C. 0 D. 
Câu 3: Trên hình vẽ là hai điểm M,N trong điện trường đều có cường độ điện trường E=200V/m. Biết MN=20cm, . Kết quả nào sau đây là đúng?
A. B. 
C. D. 
Câu 4: Hai điện tích điểm q1 = q, q2 = -q đặt cố định tại hai điểm A,B trong không khí cách nhau một khoảng r. Cường độ điện trường tổng hợp tại M nằm trên đường thẳng AB cách A khoảng 2r và cách B khoảng r có độ l
No_avatar

cho ba điện tích băng nhau ở ba đỉnh của một tam giác, chứng minh cường độ điện trường tại tâm của tam giác bằng 0

 

 
Gửi ý kiến