Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Hoạt động ngoài giờ lên lớp 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ba Me Beo
Ngày gửi: 17h:54' 18-03-2008
Dung lượng: 22.0 KB
Số lượt tải: 147
Số lượt thích: 0 người
TRAÙI ÑAÁT NAØY CUÛA CHUÙNG EM

Traùi ñaát naøy laø cuûa chuùng mình. Quaû boùng xanh bay giöõa trôøi xanh. Boà caâu ôi, tieáng chim guø thöông meán. Haûi aâu ôi, caùnh chim vôøn treân soùng. Cuøng bay naøo, (voã tay) cho traùi ñaát quay! Cuøng bay naøo, (voã tay) cho traùi ñaát quay!
Traùi ñaát naøy laø cuûa chuùng mình. Vaøng traéng ñen tuy khaùc maøu da. Baïn yeâu ôi, chuùng ta laø hoa quí, ñaày höông thôm, naéng toâ maøu töôi thaém. Maøu hoa naøo (voã tay) cuõng quí cuõng thôm. Maøu da naøo (voã tay) cuõng quí cuõng thôm
Traùi ñaát naøy laø cuûa chuùng mình. Cuøng xieát tay moâi thaém cöôøi xinh. Bình minh ôi, khuùc ca ngaøy eâm aám, hoïc chaêm ngoan, ñaép xaây ñôøi töôi saùng. Haønh tinh naøy (voã tay) laø cuûa chuùng ta! Haønh tinh naøy (voã tay) laø cuûa chuùng ta!

THIEÁU NHI THEÁ GIÔÙI LIEÂN HOAN

Ngaøn daëm xa khoân ngaên anh em keát ñoaøn. Bieân giôùi saâu khoân ngaên moái daây thaân tình. Loaøi giaëc kia khoân ngaên tình yeâu chöùa chan cuûa ñoaøn thieáu nhi haèng mong yeân vui thaùi bình. Vui lieân hoan thieáu nhi theá giôùi. Ta ca haùt vang leân nieàm vui. Ca vang leân vang leân tay naém tay qua bieån nuùi. Troâng töông lai töôi saùng tieán leân theo nhòp ñôøi. Vang khuùc ca yeâu ñôøi
Vaøng ñen traéng nöôùc da khoâng chia taám loøng. Côn chieán chính khoân ngaên chuùng ta trao tình. Cuøm hoaêc goâng khoân ngaên ñoaøn ta öôùc mong 1 ngaøy saùng töôi cuøng nhau lieân hoan thaùi bình

MAÙI TRÖÔØNG MEÁN YEÂU

OÂi haøng caây xanh thaém döôùi maùi tröôøng meám yeâu. Coù loaøi chim ñang hoùt aâm thaàm töïa nhö noùi: vì haïnh phuùc tuoåi thô vaø cho ñôøi theâm söùc soáng Thaày dìu daét chuùng em vôùi taám loøng thieát tha.Thaày böôùc ñeán tröôøng em moät tình yeâu öôùc mô cho töøng aùnh maét treû thô cho töøng khuùc nhaïc dòu eâm nhö thôøi gian eâm ñeàm theo naêm thaùng. Nhö doøng soâng gôïn ñeán theo côn gioù mang tình yeâu cuûa Thaày ñeán vôùi chuùng em.Ñeå döïng xaây queâ höông töông lai saùng ngôøi.Khi bình minh heù saùng phoá phöôøng coøn nguû yeân. Khi gioït söông long lanh vaãn coøn ñoïng treân laù.

BAØI CA ÑI HOÏC

Bình minh daâng leân aùnh treân gioït söông long lanh.Ñaøn böôùm phôi phôùi löôùt treân caønh hoa rung rinh.Baày chim xinh xinh hoùt vang luøm caây xanh xanh.Chaøo ñoùn chuùng em mau böôùc nhanh chaân tôùi tröôøng.Tröôøng emxa xa khuaát sau haøng caây cao cao.Ngaøy thaùng tôùi ñaõthaém bao tình em thöông yeâu.Ñuøa noâ tung taêng naém tay cuøng vui ca vang.Nhòp böôùc böôùc nhanh coâ giaùo ñoùn em tôùi...tröôøng.

LÔÙP CHUÙNG TA KEÁT ÑOAØN
Lôùp chuùng mình raát raát vui.Anh em ta chan hoaø tình thaân. Lôùp chuùng mình raát raát vui.Nhö keo sôn anh em cuøng moät nhaø. Ñaày tình thaân quí meán nhau luoân thi ñua hoïc chaêm tieán tôùi. Quyeát keát ñoaøn giöõ vöõng beàn. Giuùp ñôõ nhau xöùng ñaùng troø ngoan. Lôùp chuùng ...ngoan.
 
Gửi ý kiến