Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề kiểm tra giữa học kỳ II

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Vũ Đức Luận (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:23' 07-04-2008
Dung lượng: 103.0 KB
Số lượt tải: 1085
Số lượt thích: 0 người
Sở giáo dục đào tạo nam định Đề thi 8 tuần kì ii
Trường THPT Lương Thế Vinh Năm học 2007-2008
Môn thi hóa học 11-Ban cơ bản
Thời gian 60 phút
A. Trắc nghiệm khách quan (2 điểm)
Hãy ghi lại chữ cái chỉ phương án đúng nhất
Câu 1: Nung hợp chất hữu cơ X với CuO (dư) thu được CO2 , H2O và N2. X chứa các nguyên tố
Cacbon, Hiđro, có thể có Nitơ
Cacbon, Hiđro và Nitơ
Cacbon, Hiđro, Nitơ và oxi
Cacbon, Hiđro, Nitơ, có thể có oxi
Câu 2: Một ankan X có công thức cấu tạo:


Tên gọi của X là:
A. 3,5- đimetylhexan B. 2,4- đimetylhexan C. 3,5- metylhexan D. 2,4- metylhexan
Câu 3: Ankan là hiđrocacbon mà trong phân tử :
A. Chỉ chứa liên kết ( B. Chứa liên kết (
C. Chỉ chứa liên kết (, mạch hở D. Chỉ chứa liên kết (, mạch vòng
Câu 4: Tìm nhận xét đúng trong các câu dưới đây:
Xiclohexan vừa có phản ứng thế, vừa có phản ứng cộng.
Xiclohexan không có phản ứng thế, không có phản ứng cộng.
Xiclohexan có phản ứng thế, không có phản ứng cộng.
Xiclohexan không có phản ứng thế, có phản ứng cộng.
Câu 5: Để phân biệt etan và eten, dùng phản ứng nào là thuận tiện nhất?
Phản ứng đốt cháy
Phản ứng cộng với hiđro
Phản ứng với nước brom
Phản ứng trùng hợp
Câu 6: Polietilen(PE) là sản phẩm của phản ứng trùng hợp anken nào:
C2H4 B. C3H6 C. C4H8 D. C5H10
Câu 7: Cho các hiđrocacbon sau đây: C2H2 ; C2H4 ; C3H6 ; C2H6. Hiđrocacbon nào phản ứng được với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa.
A. C2H2 B. C2H4 C.C3H6 D. C2H6
Câu 8:

A là chất nào:
A. CH4 B. C2H4 C. C2H2 D. C3H6

Họ và tên………………….Số báo danh………..phòng…

B. Tự luận ( 8 điểm)
Câu 1: Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:

Câu 2: Trình bày phương pháp hoá học nhận biết các chất khí sau: CH4 ; C2H4 ; C2H2
Câu 3:
1) Hỗn hợp X gồm C2H6 và C3H8. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X thu được 1.568 lít khí CO2 (đktc) và 1,8 gam H2O. Tính % thể tích C2H6 và C3H8
2) Hợp chất hữu cơ Y có công thức tổng quát CxHyOz. Đốt cháy hoàn toàn 0.9 gam A thu được 1,32 gam CO2 và 0,54 gam H2O. Công thức phân tử của Y trùng với công thức đơn giản nhất. Hãy xác định công thức phân tử của Y.
Câu 4: Đốt cháy 2,04 gam hợp chất hữu cơ Z(chất rắn) cần 4,032 lít O2 (đktc) thu được co2 và H2Otheo tỉ lệ thể tích là 6:7(đo ở cùng điều kiện nhiệt độ áp suất) Tìm công thức phân tử của Z.

---------- Hết----------
Ghi chú:
- Cho C = 12 , H = 1, O = 16
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.


Đáp án đề thi 8 tuần học kì II
Môn hoá học lớp 11- Ban cơ bản
Thời gian 60 phút
Người ra đề: GV Vũ Đức Luận
A. Trắc nghiệm khách quan(2 điểm)
Mỗi câu đúng 0,25 điểm
Mã dề
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8


Đáp án

Mã đề
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8


Đáp án

Mã đề
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8


Đáp án

Mã đề
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8


Đáp án


B. Tự luận 8 điểm
Câu
Đáp án
Thang điểm
Tổng điểm

Câu 1
Mỗi phương trình đúng 0,5 điểm


3,5 điểm

Câu 2
Nhận biết đúng mỗi chất 0,5 điểm
Dùng dung dịch AgNO3 / NH3 nhận ra C2H2
Còn lại CH4 ; C2H4
Dùng KMnO4 nhận ra C2H4

1,5 điểm

Câu 3

 1)
(1) C2H6 + O2 2CO2 + 3H2O
y mol 2x 3x
(2) C3H8 + O2 3CO2 + 4H2O
y mol 3y 4yTìm được x = 0,02 mol ; y = 0,01 mol

%(V) C2H6 = 66,67%
%(V) C3H8 = 33,33%

0,25 điểm

0,25 điểm0,25 điểm


0,25 điểm
2 điểm
2) số mol CO2 = 0,03 mol
Số mol H2O = 0,03 mol
mC = 0,36 gam
mH = 0,06 gam
mO = 0,48 gam
x : y : z = 0,03 : 0,06 : 0,03 = 1 : 2 : 1

Công thức phân tử của Y là CH2O
0,25 điểm


0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm


Câu 4
Số mol O2 = 0,18 mol
Khối lượng O2 = 5,76 gam
định luật bảo toàn khối lượng:
2,04 + 5,76 = mCO2 + m H2O = 7,8 gam
Số mol CO2 : số mol H2O = 6:7
Tìm được:
Số mol CO2 = 0,12 mol
Số mol H2O = 0,14 mol
mC=1,44 gam
mH= 0,28 gam
mO= 0,32 gam
Công thức đơn giản nhất của Z là C6H14O
Công thức phân tử (C6H14O)n
Biện luận tìm công thức phân tử
Ta có 14n ≤ 6n.2+2  n ≤ 1  n = 1
Công thức phân tử C6H14O0,5 điểm0,5 điểm
1 điểm

 
Gửi ý kiến