Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kiem tra 1 tiet chuong Nito - Photpho

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Thúy Vui
Ngày gửi: 19h:52' 25-10-2009
Dung lượng: 151.0 KB
Số lượt tải: 1393
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA 1 TIẾT (bài số 2)
Môn: Hoá học 11-CB

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4đ) Học sinh làm bài trên giấy học sinh trong 20 phút
1. T ừ N2, Cl2, H2 và các điều kiện phản ứng có đủ, muốn điều chế phân đạm amoni clorua phải thực hiện ít nhất mấy phương trình phản ứng? A. 5 B. 2 C. 3 D. 4
2. Hiện tượng nào xảy ra khi cho mảnh Cu kim loại vào dung dịch HNO3 đặc?
A. Dung dịch có màu xanh, có khí không màu hóa nâu trong không khí B. Dung dịch có màu xanh, có khí màu nâu đỏ bay ra C. Dung dịch có màu xanh, không có khí thoát ra D. Không có hiện tượng gì
3. Cho 5,35 gam NH4Cl tác dụng với 150ml dung dịch NaOH 1M thu được V lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị của V là:
A. 2,24 B. 1,12 C. 3,36 D. 4,48
4. Phân lân được đánh giá bằng hàm lượng % của chất nào sau đây?
A. H3PO4 B. P C. P2O5 D. PO43-
5. Khi đốt khí NH3 trong khí Clo, khói trắng bay ra là: A. NH4Cl B. N2 C. Cl2 D. HCl
6. Phôtpho thể hiện tính oxi hoá trong phản ứng nào sau đây?
A. + 3Cl2  ` B. + 5O2  C. + 3Mg Mg3P2 D. P + 5HNO3  H3PO4 + 5NO2 + H2O
7. Nung 100g Cu(NO3)2 sau một thời gian phản ứng thu được 46g chất rắn. Hiệu suất của phản ứng là:
A. 46% B. 94% C. 54% D. Kết quả khác
8. Cho 19,6g axit H3PO4 tác dụng với 42,75g Ba(OH)2, sau phản ứng thu được:
A. Ba(H2PO4)2, BaHPO4, Ba3(PO4)2 B. Ba(H2PO4)2, Ba3(PO4)2 C. Ba(H2PO4)2, BaHPO4 D. BaHPO4, Ba3(PO4)2
9. Cặp chất nào sau đây có thể tồn tại trong cùng một dung dịch?
A. Ba(OH)2 và H3PO4 B. HNO3 và Fe(NO3)2 C. Cu(NO3)2 và NH3 D. HNO3 và Cu(NO3)2
10. Phân bón nào sau đây có hàm lượng Nitơ cao nhất?
A. NH4NO3 B. NH4Cl C. (NH2)2CO D. (NH4)2SO4
11. Phương trình phản ứng nhiệt phân nào sai?
A. NH4NO3 NH3 + HNO3 B. (NH4)2CO3 2NH3 + CO2 + H2O C. NH4Cl NH3 + HCl D. NH4NO2 N2 + 2H2O
12. Dãy nào sau đây gồm các muối đều ít tan trong nước ?
A. AgF, BaCO3, Ca(H2PO4)2 B. AgCl, Ba(H2PO4)2, CaHPO4 C. AgI, BaHPO4, Ca3(PO4)2 D. AgNO3, Na3PO4, CaHPO4
13. Muối nitrat nào dưới đây khi bị nhiệt phân không tạo ra sản phẩm gồm: oxit kim loại, NO2, O2?
A. KNO3 B. Fe(NO3)3 C. Zn(NO3)2, D. Fe(NO3)2
14. Dung dịch X chứa: NH4+, PO43-, NO3-. Để chứng minh sự có mặt của các ion trong dung dịch X cần dùng các hoá chất theo thứ tự sau:
A. H2SO4 và Cu, dung dịch kiềm, dung dịch AgNO3 B. Quỳ tím, H2SO4 và Cu
C. Dung dịch AgNO3, H2SO4 và Cu, dung dịch kiềm D. Dung dịch kiềm, dung dịch AgNO3, H2SO4 và Cu
15. Phản ứng giữa HNO3 với FeO tạo ra NO. Tổng hệ số cân bằng (các số là số nguyên tối giản) trong phản ứng này là: A. 20 B. 16 C. 12 D. 22
16. Có thể phân biệt muối amoni với các muối khác bằng cách cho nó tác dụng với dung dịch kiềm mạnh vì khi đó:
A. Thoát ra một khí màu nâu đỏ B. Thoát ra một khí không màu, không mùi C. Muối amoni
 
Gửi ý kiến