Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi Tiếng anh lớp 2 - 3 - 4 -5

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hương (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:49' 21-12-2009
Dung lượng: 41.0 KB
Số lượt tải: 1938
Số lượt thích: 0 người
Họ và tên:............................................... kiểm tra cuối học kì i lớp 2
Lớp :.............................................. Môn :tiếng anh
Năm học: 2009 - 2010
Thời gian: 35 phút


Câu 1: Nghe và đánh dấu vào từ nghe được.

A. cat cake B. bag book

C. pen pencil D. blue black

Câu 2: Hoàn thành từ còn thiếu.

yello__ B. r__d
C. p__nk D. gre__n

Câu 3: Hoàn thành đoạn hội thoại sau:A: What ........this?
B: It’s ..........book.
A: What ...............is it?
B: It’s red.

Câu 4: Viết câu trả lời cho câu hỏi sau:

What’s your name?
.......................................................................

How are you?
.......................................................................


Họ và tên:............................................... kiểm tra cuối học kì i lớp 3
Lớp :.............................................. Môn :tiếng anh
Năm học: 2009 - 2010
Thời gian: 35 phút


Câu 1: Nghe và đánh dấu vào từ nghe được.

a . seven ten

b. this that

c. my yuor

d. are is


Câu 2: Hoàn thành từ còn thiếu.

b__rthday c. rob__t
b. tal__ d. __ite

Câu 3: Hoàn thành đoạn hội thoại sau:A: How’s __________?
B: _______sunny.
A: Let____play.
B: OK.

Câu 4: Viết câu trả lời cho câu hỏi sau:

1. There is the kite?
.......................................................................

2. Can you climb a tree?
.......................................................................


Họ và tên:............................................... kiểm tra cuối học kì i lớp 4
Lớp :.............................................. Môn :tiếng anh
Năm học: 2009 - 2010
Thời gian: 35 phút


Câu 1: Nghe và đánh dấu vào từ nghe được.

a. red bed b. net pet

c. cat hat d. pen ten

Câu 2: Khoanh tròn vào một từ khác loại

a. tercher famer book
b. cold hot he
c. market ruler shopkeeper
d. this they that

Câu 3: Hoàn thành đoạn hội thoại sau:

A: Who ...........she?
B: She’s Miss Lan.
A: Is she a teacher?
B: ............she isn’t.

Câu 4: Chọn từ đúng.
1. What’s the .......................?
A. matter B. this C. that
2. He is .....................?
A. cook B. sick C. police officer

Câu 5: Trả lời câu hỏi sau:

a. What’s this?
.....................................................

b. What are these?
.....................................................Họ và tên:............................................... kiểm tra cuối học kì i lớp 5
Lớp :.............................................. Môn :tiếng anh
Năm học: 2009 - 2010
Thời gian: 35 phút


Câu 1: Nghe và đánh dấu vào từ nghe được.

a . farmer nurse

b. green yellow

c. cold hot

d. pencil ruler


Câu 2: Khoanh tròn từ khác loại.

a. teacher shopkeeper hot

b. ruler red book

c. they her yuor

d. blue pink this

Câu 3: Hoàn thành đoạn hội thoại sau:
a. A: What______ you have?

B: I_______ a ...........book.

b. A: Whose watch _________ that?

B: It’s Nam’s ________.

Câu 4: Chọn từ đúng
1. How _______ are you?
A. fine B. old C. the weather
2
 
Gửi ý kiến