Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề kiểm tra este - lipit ( có đáp án)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Hải (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:44' 12-07-2010
Dung lượng: 97.0 KB
Số lượt tải: 2009
Số lượt thích: 0 người

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LẦN 2 - CHƯƠNG 1: ESTE – LIPIT
( Thời gian làm bài 90 phút).

Họ tên học sinh: ................................................................. Lớp: ............

I. Phần chung: ( 40 câu)- Phần chung cho ban cơ bản và nâng cao.
Câu 1. Một este đơn chức có tỉ khối so với H2 bằng 50. Khi thủy phân trong môi trường kiềm không tạo ra sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng gương: Số đồng phân este thõa mãn là: A. 2 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 2. Xà phòng hóa hòan toàn 17,4 gam một este đơn chức cần dùng vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 0,5M thu được muối A và ancol B. Oxi hóa B thu được xeton. Công thức cấu tạo của X là:
A. HCOOCH(CH3)2 B. CH3COOCH2CH(CH3)2.
C. CH3CH2COOCH(CH3)2 D. HCOOCH(CH3)CH2CH3
Câu 3. Thuỷ phân hỗn hợp metyl axetat và etyl axetat trong dd NaOH đun nóng, sau phản ứng ta thu được
A. 1 muối và 1 ancol. B. 1 muối và 2 ancol. C. 2 muối và 1 ancol. D. 2 muối và 2 ancol.
Câu 4. Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đã phản ứng. Tên gọi của este là
A. metyl fomiat. B. etyl axetat. C. n-propyl axetat. D. metyl axetat.
Câu 5. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 2 este no, đơn chức, mạch hở cần dùng 30,24 lít O2 (đktc), sau phản ứng thu được 48,4 gam khí CO2. Giá trị của m là:
A. 68,2 gam B. 25 gam C. 19,8 gam D. 43 gam
Câu 6. Este nào sau đây là nguyên liệu để điều chế thủy tinh hữu cơ :
A. CH2=CH – COOCH3. B. CH2 = C(CH3)COOCH=CH2.
C. CH2=C(CH3)COOCH3. D. CH3COOCH=CH2.
Câu 7. Este có các tính chất sau: Thủy phân trong dung dịch NaOH đều cho hai sản phẩm (X, Y) và chỉ có một sản phẩm Y cho phản ứng tráng gương. Cho Y tráng gương tạo được Y1, đun nóng Y1 với NaOH tạo được X. CTCT của este X là:
A. CH3COOCH=CH-CH3 B. C2H5COOCH=CH2.
C. HCOOCH=CH3. D. CH3CH(CH3)COOCH=C(CH3)2.
Câu 8. Hỗn hợp gồm phenyl axetat và metyl axetat có khối lượng 7,04 gam thủy phân trong NaOH dư, sau phán ứng thu được 9,22 gam hỗn hợp muối. % theo khối lượng của hai este trong hỗn hợp ban đầu là:
A.64,53% và 35,47% B.53,65% và 46,35%
C. 54,44% và 45,56% D. 57,95% và 42,05%
Câu 9. Đốt cháy hoàn toàn một este đơn chức thu được 8,8 gam CO2. Nếu xà phòng hóa hoàn toàn lượng este này thì cần vừa đúng: 20 gam NaOH 10%. Hiđrô hóa hoàn toàn lượng este này thì cần 2,24 lít khí H2 ( đktc). CTCT của este trên là:
A. CH2 = CH-COOCH3. B. CH ( C-COOCH3
C. CH2=CH-COOCH=CH2. D. HCOOCH=CH2.
Câu 10. Đốt cháy hoàn toàn m gam etyl axetat bằng lượng oxi vừa đủ, toàn bộ sản phẩm đem dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 sau phản ứng thu đuợc 19,68 gam kết tủa và khối lượng của dung dịch tăng thêm 20 gam. Giá trị của m ban đầu là:
A. 7,04 gam. B. 14,08 gam. C. 56,32 gam. D. 28,16 gam.
Câu 11. Cho các este có tên gọi sau đây: metyl acrylat; vinyl axetat; alyl fomiat; isopropenyl fomiat, metyl metacrylat. Trong các este trên, có bao nhiêu este có cùng chung một công thức phân tử.
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 12. Đun nóng 66,3 gam etyl propionat với 400 ml dung dịch NaOH 2M, cô cạn dung dịch sau phản ứng khối lượng chất rắn thu được là:
A. 62,4 gam. B. 59,3 gam C
Avatar
các bạn kiểm tra lại đáp án trước khi dùng nhé. Câu 14 chỉnh lại đáp án là B nhé.  có gì sai sót xin góp ý nhé. Cảm ơn các bạn.
 
Gửi ý kiến