Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 7 Học kỳ I

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Thu Thủy
Ngày gửi: 08h:34' 16-07-2010
Dung lượng: 42.0 KB
Số lượt tải: 3075
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN ĐĂK TÔ
PHÒNG GD&ĐT ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2009-2010
ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: Tiếng Anh - Lớp 7
Thời gian làm bài: 45 phút.

I. READING: Đọc đoạn văn và làm các bài tập bên dưới (3đ):
Hi, I am John and this is my son, Mike. He learns in a big school near our apartment. He goes to school from Monday to Friday and doesn’t go to school at the weekend. At school, he studies many things. He is very interested in Math and Chemistry. At recess, Mike often plays basketball. He sometimes plays soccer, too. In his free time, he usually listens to music.
a) Trả lời các câu hỏi sau (2đ):
1. Who is Mike’s father?
..............................................................................................................................................
2. Does Mike learn in a small school ?
..............................................................................................................................................
3. How many days a week does Mike go to school ?
..............................................................................................................................................
4. What does he usually do in his free time ?
.............................................................................................................................................
b) Hoàn tất các câu sau dùng thông tin trong đoạn văn trên (1đ):
5. Among Mike’s school subjects, he likes ..........................................best.
6. His favorite sports are ...........................................................................
II. LANGUAGE FOCUS (4,5):
a) Điền hình thức hoặc thì đúng của các động từ trong ngoặc (2, 5 đ):
7.I’d like (buy) ……………….some stamps for overseas mail .
8. We (rehearse) ……………………..a play at the moment .
9. Where (they/spend) ………………………their summer vacation every year?
10. Students in the USA usually (not wear) ……………………..uniform.
11. Linda (be) .................fourteen on her next birthday.
b) Viết lại các câu sau sao cho nghĩa của chúng không thay đổi (2đ):
12. Tim’s father has more vacations than Hoa’s father .
Hoa’s father has …………………………
13. Let’s go to the cinema .
Why don’t we ………………………………………?
14. No one in the class is better than Nam.
Nam is ………………………in the class.
15. Lan draws well.
Lan is ……………………………………
III. WRITING: Hãy dùng từ gợi ý để viết về Lan ( 2.5 đ).
16. My name / Lan/ thirteen / years old.
17. I / student / grade 7 / Quang Trung school
18. I /live / parents/ sister / 23 Nguyen Hue street / Ho Chi Minh City.
19. I / school / six days/ week.
20. weekend/ we/ often / visit/ grandparents/ and / sometimes / go out/ dinner.
The end./.
PHÒNG GD&ĐT ĐĂK TÔ
ĐÁP ÁN
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2009-2010
MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 7

I. READING (3,0 Điểm)
a) Mỗi câu đúng 0,5 điểm - Tổng cộng: 2,0 điểm (HS sai mỗi lỗi chính tả hoặc ngữ pháp trừ 0,25 đ)
1. Mr Jonh is ( Mike’s father).
2. No, he doesn’t. / No. He learns in a big school. (Nếu HS viết thiếu No, trừ 0,25 đ)
3. (Mike/ He goes to school) five days a week.
4. He usually listens to music.
b) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm - Tổng cộng: 1,0 điểm.
5. Math and Chemistry
6. basketball and soccer

II. LANGUAGE FOCUS (4,5 Điểm)
a) Mỗi động từ đúng được 0,5 điểm - Tổng cộng: 2,5 điểm.
7. to buy 8. are rehearsing 9. do they spend
10. don’t usually wear 11. will be
( Nếu học sinh viết sai vị trí trạng từ usually thì trừ 0,25 điểm )
b) Môĩ câu đúng được 0,5 điểm - Tổng cộng: 2,0 điểm
12. Hoa’s father has fewer vacations than Tim’s (father).
13. Why don’t we go to the cinema?
14. Nam is the best ( one/ student) in the class.
15. Lan is good at drawing/ Lan is a good drawer.

III. WRITING Mỗi câu đúng được 0,5 điểm - Tổng cộng 2,5 điểm ( HS sai mỗi giới từ, đại từ sở hữu hoặc động từ trừ 0,25 điểm mỗi lỗi)
16. My name is Lan (and) I am thirteen years old.
17. I am a student in grade 7 at Quang Trung school.
18. I live with my parents and my sister at 23 Nguyen Hue street in Ho Chi Minh city.
19. I go to school six days a week.
20. At the weekend, we often
No_avatar

chán thế chả tải đc

Khócpost lại đi

 

No_avatar

chán thế chả tải đc

Khócpost lại đi

đăng bài kiểu j

No_avatarf

bun qua ak !

 
Gửi ý kiến