Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BÀI TAP VE KIM LOAI TAC DUNG AXIT HNO3, HCl H2SO4

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: INTERNET
Người gửi: Huỳnh Thanh Bình
Ngày gửi: 13h:05' 23-11-2010
Dung lượng: 52.0 KB
Số lượt tải: 688
Số lượt thích: 0 người
Bài tập về kim loại tác dụng với axit
Posted on 23/06/2010 by BÀI TẬP HÓA HỌC
I) Bài tập về kim loại tác dụng với dung dịch axit
Bài 1 : Cho 1,86 g hỗn hợp Mg và Al vào dung dịch  HNO3 loãng dư sau phản ứng thu được 560 ml N2O ( đktc) là sản phẩm khử duy nhất . Tính % về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
Bài 2 : Cho 8,32 gam Cu tác dụng vừa đủ với  120 ml dung dịch  HNO3 sau phản ứng thu được 4,928 lit (đktc) hỗn hợp NO và NO2 . tính nồng độ mol của dung dịch  HNO3 ban đầu.
Bài 3: Hoà tan hoàn toàn 1,35 gam một kim loại M bằng dung dịch HNO3 dư đun nóng thu được 2,24 lit NO và NO2 (đktc) có tỷ khối so với H2 bằng 21 ( không còn sản phẩm khử khác). Tìm kim loại M
Bài 4: Hoà tan hoàn toàn 2,16 gam Al trong dung dịch HNO3 1M thu được 1,232 lít hỗn hợp B gồm NO và N2O (đktc) . tính tỷ khối của B so với H2 ( không có spk khác)
Bài 5: Hoà tan hoàn toàn 5,2 gam kim loại M vào dung dịch HNO3 dư thu được 1,008 lit ( đktc) hỗn hợp 2 khí NO và N2O là sản phẩm khử duy nhất . sau phản ứng khối lượng dung dịch  tăng lên 3,78 gam so với ban đầu. tìm M
Bài 6: Hoà tan hoàn toàn 3,3 gam hỗn hợp X gồm Fe và kim loại R có hoá trị không đổi trong dung dịch HCl dư thu được 2,688 lit H2 . Nếu cũng hoà tan 3,3 gam X ở trên bằng dung dịch HNO3 dư thu được 0,896 lit hỗn hợp N2O và NO có tỷ khối so với H2 là 20,25( các thể tích đo ở đktc). Tìm R và % về khối lương của hỗn hợp X
Bài 7: Cho 5,4 gam Al tác dụng với 200 ml dung dịch H2SO4 2M (loãng) thu được dung dịch B. Cho x ml dung dịch  NaOH 1M vào B và khuấy đều . với giá trị nào của x để kết tủa lớn nhất; để không có kết tủa
Bài 8: Cho 10 gam hỗn hợp Mg, Fe, Zn tác dụng với 100ml dung dịch hỗn hợp H2SO4 0,8M và HCl 1,2 M, sau phản ứng thu được x lit H2 ở đktc. Tính x
Bài 9: Cho 5,4 gam một kim loại R vào cốc chứa 146 gam dung dịch HCl 20% , sau khi phản ứng kết thúc thu được 6,72 lit H2 (đktc) . Tìm R
Bài 10: hỗn hợp X gồm Al và kim loại M có hoá tri 2 và khối lượng nguyên tử nhỏ hơn của Al. Cho 7,8 gam X vào dung dịch H2SO4 loãng dư thấy kim loại tan hết và thu được 8,96 lit H2 (đktc) . Tìm M và % về khối lượng trong X
Bài 11: Cho 3,84 gam Cu tác dụng với 80 ml dung dịch hỗn hợp  gồm HNO3 1M và HCl 1M sẽ thu được tối đa bao nhiêu lit NO (đktc)
Bài 12: So sánh thể tích khí NO ( duy nhất ) thoát ra trong 2 thí nghiệm sau: a) cho 6,4 gam Cu tác dụng với 120 ml dung dịch HNO3 1M b)  Cho 6,4 gam Cu tác dụng với 120 ml dung dịch hỗn hợp( HNO3 1M và H2SO4 0,5M). Cô cạn dung dịch ở trường hợp b sẽ thu được bao nhiêu gam muối khan ( giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn , các khí đo cùng đk)
Bài 13: Hoà tan hoàn toàn 1,62 gam Al trong 280 ml dung dịch HNO3 1M được dung dịch A và khí NO ( là sản phẩm khử duy nhất ). Mặt khác cho 7,35 gam hai kim loại kiềm thuộc hai chu kỳ liên tiếp vào 500 ml dung dịch HCl được dung dịch B và 2,8 lit H2 (đktc) . khi trộn dung dịch A vào dung dịch B thấy tạo thành 1,56 gam kết tủa. Xác định tên hai lim loại và tính nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng.
Bài 14: cho 7,68 gam Cu vào 120 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 1M và H2SO4 1M, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được bao nhiêu lít NO (đktc) là spk duy nhất. Cô cạn dung dịch  thu được bao nhiêu gam muối khan.
Bài 15: Cho 1,92 gam Cu vào 100 ml dung dịch chứa KNO3 0,16M và H2SO4 0,4M thấy sinh ra một chất khí có tỷ khối so với H2 là 15 và dung dịch A a) Tính thể tích khí sinh ra ở đktc b) Tính thể tích dung dịch NaOH 0,5M tối thiểu cần cho vào dung dịch A để kết tủa toàn bộ ion Cu2+ có trong dung dịch 
Gửi ý kiến