Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI AV 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Hữu Hiện
Ngày gửi: 07h:57' 14-01-2009
Dung lượng: 71.5 KB
Số lượt tải: 5815
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS KIM ĐỒNG ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI
TỔ NGOẠI NGỮ Môn: Tiếng Anh lớp 8
Thời gian làm bài: 120 phút


(Chú ý: Đề thi này gồm 3 trang và TS
làm bài ngay trên đề thi)


SECTION 1: LISTENING (4 points)
Listen to the weather reports. Then fill in the missing information.

City
Weather
Temperature (0C)Low
High

1. Sydney
2. Tokyo
3. London
4. Bangkok
5. New York
6. Paris
 dry  _________ 
________ _________
humid _________
________ dry___
________ _________
________ dry____

_______
15___
-3___
_______
_______
_______
_ 26_
______
______
______
______
______


SECTION 2: VOCABULARY AND GRAMMAR (5.5 points)
Part 1: Choose the correct answer: Circle the letter A, B, C or D (4pts)
Example: 0. Where..............you go last night? – I went to the movies.
a. do b. are c. did d. will

1. His .................towards me is very strange.
a. behave b. behavior c. behaved d. behaving
2. The doctor ................he should take a few days off.
a. say b. said c. ask d. tell
3. I tried my....................not to laugh.
a. good b. well c. better d. best
4. We left at 6 a.m.....................late.
a. so as not to be b. so as not being c. so as to be d. so as not being
5. I remember you......................that shirt.
a. buy b. to buy c. buying d. for buying
6. ..................are the people who live in a place.
a. Community b. Environment c. Organization d. Program
7. “Where is Sue?” “She.................be in the garden.”
a. may b. has to c. need to d. can
8. It....................the coldest day in Ha Noi for 40 years.
a. has b. was c. is d. has been
9. Living in the countryside is not expensive, and it isn’t complex, ..................
a. too b. either c. neither d. so
10. Tim’s teacher asked him to spend more time...................Spanish pronunciation.
a. in b. of c. at d. on
11. Italy...............France in tomorrow’s final.
a. has played b. played c. is playing d. play
12. These medicines can...............your headache.
a. ease b. elevate c. revive d. affect
13. She covered her knees...................a blanket.
a. in b. under c. of d. with
14. Would you mind...................the window?
a. to close b. closing c. about closing d. closed
15. How much is the car..................in Japan?
a. makes b. making c. to make d. made
16. Will you pick me...................after the party?
a. on b. over c. up d. throughPart 2: Complete the following sentences with the new word formed from the ones in CAPITAL at the end of each sentence. (1.5 pts)

Example: She has cut herself and it’s __bleeding _quite badly. (BLOOD)

1. Relax for some minutes and you’ll feel more ________________. (COMFORT)
2. The child should be punished of his bad _________________. (BEHAVE)
3. Mr. Minh has made an ________________to see us at 3 o’clock. (ARRANGE)
4. Bell_________________ demonstrated his invention. (SUCCESS)
5. __________________, dark clouds appeared and it began to rain. (FORTUNATE)
6. Every day, there are two ______________ from Da Nang to Ho Chi Minh city. (FLY)SECTION 3: READING COMPREHENSION (5.5 pts)
Part 1: Choose the words from the box to fill in the
Avatar
Có đề HSG Anh văn 9 năm học 2008-2009 không thầy Hiện .Cho em xin 1 đề và đáp án qua đường trang web của Duẩn
No_avatar

đưa nhìu đề hsg vào chứ

 

No_avatar
Thay hien oi!Thay co de thj HSG mon anh van lop 8 va dap an khong thay?Cho em xjn mot de.Mỉm cười
No_avatarf

thầy ơi cho con hỏi có đề tham khảo kiểm tra anh một tiết học kì hai lớp chín không cho con xin một đề thứ tư con kiểm tra rồi

Avatar

http://chamhoctap.net

Một diễn đàn dành riêng cho học sinh sinh viên, một diễn đàn chuyên dành cho học tập và giao lưu , kết bạn. một diễn đàn mà có ban quản trị là những người đang học các trường đại học như BÁCH KHOA HÀ NỘI, KHOA HỌC TỰ NHIÊN, KINH TẾ QUỐC DÂN........ Một diễn đàn mở ra để dành cho những ai ham học hỏi và tiếp cận những cái mới, vì sự nghiệp học tập là trọn đời..các bạn sẽ là người xây dựng diễn đàn để phát triển tốt hơn.các bạn sẽ có thể tiếp xúc với những phương pháp học tập mới, trao đổi bài tập với nhau, và hỏi bài các anh chị khoá trên,
- DIỄN đàn có khá đầy đủ chức năng, bên cạnh đó là nhiều chuyển biến mới hơn các diễn đàn khác,  bên cạnh đó, diễn đàn cũng có thể gõ dc công thức toán học để tiện cho các bạn up bài viết có công thức,diễn đàn là sự khắc phục những điểm yếu của các diễn đàn toán, lí hóa và triển khai các điểm mạnh. đội ngũ ban quản trị và cộng tác viên đông đảo vào chuyên nghiệp sẽ giúp đỡ các bạn, nếu các bạn muốn trở thành những cộng tác viên nhiệt tình thì diễn đàn luôn rộng mở để giúp các bạn tập làm quen với phong cách học khi lên đại học sau này,
No_avatar

dE thAy hay nhUng kh0 ­wa

 

 

Avatar

co tai lieu on tap k thay oi

 

No_avatarf

thay oi, thay co nhieu de ko dang len cho em tham khao voi

 

No_avatar

thay oi thay co de hoc sinh gioi huyen lap thach ko Nháy mắt

 

No_avatar

would you like show me the way to with the success?

 

 
Gửi ý kiến