Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Hội thi giáo viên giỏi cấp trường

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Thị Kim Khánh
Ngày gửi: 06h:45' 14-01-2011
Dung lượng: 51.0 KB
Số lượt tải: 461
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN CHIÊM HÓA
TRƯỜNG TIỂU HỌC LINH PHÚ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: /KH-CM

Linh Phú, ngày tháng 10 năm 2010


KẾ HOẠCH
THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2010 – 2011


Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGD&ĐT, này 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Chỉ thị số 3399/CT-BGDĐT ngày 16/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trong tâm của giáo dục mầm non, giáo du cj phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2010 – 2011;
Căn cứ Kế hoạch số 48/KH-SGD&ĐT ngày 19 tháng 8 năm 2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang về thực hiện nhiệm vụ gáo dục tiểu học năm học 2010 – 2011;
Căn cứ Kế hoạch số 31/KH-PGD&ĐT, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2010 – 2011, ngày 26 tháng 8 năm 2010 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Chiêm Hóa
Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 cảu trường Tiểu học Linh Phú.
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU CỦA HỘI THI:
1. Mục đích:
- Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi của cấp học, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học,
- Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện để giáo viên tự học và sáng tạo. Qua hội thi, nhà trường phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của xã nhà;
- Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục;
- Góp phần nâng cao trình độ tay nghề, chất lượng giảng dạy của giáo viên, phát hiện và đánh giá sự tiến bộ của từng giáo viên qua đó đánh giá được quá trình tự học, tự bồi dưỡng rtinhs sáng tạo của từng giáo viên;
- Qua hội thi có được những thông tin khách quan về chất lượng giảng dạy, trình độ tay nghề của từng giáo viên ở từng tổ chuyên môn. Từ đó tìm ra những biện pháp để khắc phục;
- Nắm bắt được quá trình đầu tư về chất – lượng của giáo viên trong giảng dạy;
- Thấy được lòng yêu nghề, tâm huyết phấn đấu danh hiệu của giáo viên;
2. Yêu cầu của Hội thi:
- Hội thi được tổ chức theo các môn học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học;
- Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.
II/ NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI:
1. Nội dung thi: (gồm 3 nội dung)
- Giáo viên dự thi báo báo sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng trong vòng 4 năm học gần nhất năm tổ chức hội thi (những năm học: 2006 – 2007; 2007 – 2008; 2008 – 2009; 2009 - 2010);
- Một bài kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục của cấp học mà giáo viên giảng dạy, hoặc những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành (gọi tắt là bài thi kiểm tra năng lực);
- Thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi, trong đó có 1 tiết do giáo viên tự chọn và 1 tiết do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm.
2. Hình thức thi:
- Giáo viên nộp cho Ban Tổ chức Hội thi bản Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm;
- Bài thi kiểm tra năng lực là bài thi viết, có thể bằng hình thức tự luận, trắc nghiệm
 
Gửi ý kiến