Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Tài liệu Bồi dưỡng giáo viên cốt cán- Ma trận đề kiểm tra Hóa học THCS.

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: BGD&ĐT
  Người gửi: Phan Tuấn Hải (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:19' 20-02-2011
  Dung lượng: 1.6 MB
  Số lượt tải: 186
  Số lượt thích: 0 người

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG
  CÁN BỘ QUẢN LÍ VÀ GIÁO VIÊN
  BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA
  XÂY DỰNG THƯ VIỆN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP


  MÔN Hoá học
  CẤP THCS


  (Tài liệu bồi dưỡng cốt cán)
  Hà Nội, tháng 12/ 2010
  LỜI GIỚI THIỆU
  DANH MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT

  KTĐG: kiểm tra đánh giá
  KT-KN: kiến thức – kĩ năng
  THCS: trung học cơ sở
  SGK: sách giáo khoa
  SGV: sách giáo viên
  HS: học sinh
  GV: giáo viên
  Đ/c: đồng chí
  GD và ĐT: Giáo dục và Đào tạo
  KT: kiểm tra
  PPCT: phân phối chương trình
  GDPT: giáo dục phổ thông
  GDĐT: giáo dục đào tạo
  CTPT: công thức phân tử
  CTCT: công thức cấu tạo
  KL: kim loại
  PK: phi kim
  dd: dung dịch
  TNKQ: trắc nghiệm khách quan
  TNTL: trắc nghiệm tự luận
  PPDH: phương pháp dạy học
  KTĐG: kiểm tra đánh giá
  PPHT: phương pháp học tập
  PP: phương pháp
  CSVC: cơ sở vật chất
  TBDH: thiết bị dạy học
  CNTT: công nghệ thông tin


  MỤC LỤC


  Trang
  
  Lời nói đầu
  Danh mục các chữ viết tắt
  Mục lục
  3
  4
  5
  
  
  Phần thứ nhất
  Những vấn đề chung về kiểm tra đánh giá

  

  
  I. Một số khái niệm về kiểm tra đánh giá

  
  
  1. Thực trạng công tác kiểm tra đánh giá
  2. Quan niệm đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn học
  3. Yêu cầu đổi mới công tác kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn học

  7
  8

  10
  
  II. Định hướng chỉ đạo về đổi mới kiểm tra đánh giá
  11
  
  1. Định hướng chỉ đạo về đổi mới kiểm tra đánh giá
  2. Một số nhiệm vụ trong chỉ đạo về đổi mới kiểm tra đánh giá

  13
  15
  
  Phần thứ hai
  Thiết kế ma trận và biên soạn đề kiểm tra định kì
  
  
  I. Thiết kế ma trận đề kiểm tra
  
  
  1. Quy trình thiết kế ma trận đề kiểm tra
  2. Khung ma trận đề kiểm tra
  3. Ví dụ về các khâu thiết kế ma trận đề kiểm tra 1 tiết lớp 11 THPT

  23
  25
  26
  
  II. Biên soạn đề kiểm tra
  
  
  1. Biên soạn câu hỏi theo ma trận
  32
  
  2. Xây dựng hướng dẫn chấm (đáp án) và thang điểm
  33
  
  3. Xem xét lại việc biên soạn đề kiểm tra
  4. Ví dụ biên soạn đề kiểm tra theo ma trận đã thiết kế
  34
  35
  
  III. Một số đề kiểm tra có ma trận kèm theo
  
  
  1. Đề kiểm tra 1 tiết chương 5 + 6 Hoá học 10 THPT
  2. Đề kiểm tra học kì và cuối năm
  42
  58
  
  Phần thứ ba
  Xây dựng thư viện câu hỏi và bài tập

  
  
  1. Một số yêu cầu
  2. Các bước tiến hành
  3. Ví dụ minh hoạ
  4. Thư viện câu hỏi học kì II lớp 12 THPT
  79
  81
  82
  86

  
  Phần thứ tư
  Hướng dẫn tổ chức tập huấn tại các địa phương
  
  
  1. Nghiên cứu mục tiêu, nội dung, đối tượng, điều kiện bồi dưỡng
  2. Xây dựng kế hoạch chi tiết đợt bồi dưỡng, tập huấn (thời gian, địa điểm, số lượng, yêu cầu)
  3. Xác định nhu cầu, đánh giá kết quả đợt bồi dưỡng thông qua các mẫu phiếu thăm dò, khảo sát (trước và sau đợt bồi dưỡng)…

  115  116
  
  Tài liệu tham khảo
  117
  
   Phần thứ nhất:
  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

  Nội dung 1.1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

  1. Thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá trong dạy học môn học
  1.1. Thuận lợi
  Kiểm tra, đánh giá là một vấn đề quan trọng, vì vậy gần đây nhiều nhà giáo dục, các cấp quản lí đã quan tâm đến vấn đề này.
  Thông qua các hội nghị, lớp tập huấn, tinh thần đổi mới đã bắt đầu đi vào thực tế.
  Phần lớn các GV ở trường phổ thông đã nhận thức được ý nghĩa to lớn của việc kiểm tra, đánh giá và ít nhiều có sự cải tiến về nội dung, hình thức, phương pháp dạy học.
  Đã có những giáo viên
   
  Gửi ý kiến