Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐẢO NGỮ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: NGUYỄN TẤN MỸ
Người gửi: Nguyễn Tấn Mỹ
Ngày gửi: 23h:40' 23-03-2011
Dung lượng: 7.5 KB
Số lượt tải: 721
Số lượt thích: 2 người (NGUYỄN VĂN KHÁNH, Hà Thị Ngọc Hà)

E X E R C I S E
I N V E R S I O NI. Chọn một từ / nhóm từ thích hợp cho mỗi chỗ trống để hoàn thành những câu sau.
1. ____________________________, you would have succeeded in your business.
A. If you listened to my advice B. Were you to listen to my advice
C. Had you listened to my advice D. As long as you listened to my advice
2. She doesn’t like classical music and _______________________________.
A. I don’t, too B. I don’t, either C. neither do I D. B and C are correct
3. Little ______________ what he has caused to others.
A. does he know B. he knows C. he can know D. he will know
4. __________ had he entered the office than he realized that he had left his wallet at home.
A. Hardly B. Scarcely C. No sooner D. Not only
5. ____________ a week goes by without some road accidents.
A. Hardly B. Seldom C. Never D. Infrequently

II. Tìm lỗi sai ở những từ / cụm từ gạch chân được đánh dấu A, B, C và D.
6. We cannot clean up all the polluted seas and rivers. Nor we can stop the disappearance of plants
A B C D
and animals.

7. Hardly had he entered the office when he realized that he forgot his wallet.
A B C D
8. It was not until he was 30 did he get married , had a job and lived independently of his parents.
A B C D
9. Never before has so many people in the U.S been interested in soccer.
A B C D
10. Not only did he spend all his money but also he borrowed some from me
A B C D
III. Chọn câu viết lại có nghĩa tương đương.
11. I write to her almost every day.
A. Not a day goes by unless my writing to her.
B. Hardly does a day go by without my writing to her.
C. No day go by without my writing to her.
D. Almost every day goes by without my writing for her.
12. The noise next door didn’t stop until midnight.
A. It was not until midnight that the noise next door stopped.
B. Not until midnight did the noise next door stopped.
C. Only when midnight did the noise next door stopped.
D. Hardly did the noise next door stopped when it was midnight.
13. He started computer programming as soon as he left school.
A. No sooner had he started computer programming than he left school.
B. Hardly had he started computer programming when he left school.
C. No sooner had he left school than he started computer programming.
D. After he left school, he had started computer programming.14. He spent all his money. He even borrowed some from me.
A. As soon as he borrowed some money from me, he spent it all.
B. Hardly had he borrowed some money from me when he spent it all.
C. Not only did he spent all his money but also he borrowed some from me.
D. Not only did he spend all his money but he borrowed some from me as well.
15. She only felt relaxed after a few months working for him.
A. She used to feel relaxed working for him a few months.
B. A few months ago, she didn’t find it relaxed working for him.
C. Only after a few months working for him did she feel relaxed.
D. It was not until a few months working for him did she feel relaxed.
16. Right after his appointment to the post, he fell ill.
A. No sooner did he appointed to the post than he fell ill.
B. No sooner had he appointed to the post than he fell ill.
C. Hardly had he appointed to the post when he fell ill.
D. Hardly had he been appointed to the post when he fell ill.
17. Just after solving one problem, I was faced with another.
A. Scarcely had I solved one problem when I was faced with another.
B. Hardly had I solved one problem when I was faced with another.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓