Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

de kiem tra anh van 8 hk 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: ngan hang de thi va kiem tra huyen dai loc
Người gửi: Lê Thị Hà Thi
Ngày gửi: 21h:49' 07-04-2011
Dung lượng: 72.0 KB
Số lượt tải: 176
Số lượt thích: 0 người
Phòng GD&ĐT Đại Lộc
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

Môn: Tiếng Anh. Lớp 8
Người ra đề: Mai Thạch Thảo
Đơn vị: THCS Lý Tự TrọngMA TRẬN ĐỀ:

Chủ đề kiến thức

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
TỔNG
Số câu ĐKQ
TL
KQ
TL
KQ
TL


I. Language focus-vocab
Câu
Đ
6
0,5

6
3

II. Reading
Câu
Đ


5
0,5
5
2,5

III. Writing
Câu
Đ

5
0,5
5
2,5

IV.Listening
Câu
Đ

4
0,5
4
2,0


TỔNG
Số câu
 10
5
5
20Điểm

5

2,5

2,5

10


Phòng GD&ĐT Đại Lộc
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

Môn: Tiếng Anh. Lớp 8
Người ra đề: Mai Thạch Thảo
Đơn vị: THCS Lý Tự Trọng
I. Chọn và khoanh tròn câu trả lời đúng (3đ):
1. Car tires…………..to make pipes and floor coverings.
A. are recycling B. are recycled C. recycled D. recycling
2. I’m ………..that you passed your English exam.
A. delight B. to delight C. delighting D. delighted
3. When will the project…………., doctor ? - Very soon.
A. be started B. started C. to started D. starts
4. It’s difficult……………English songs.
A. to sing B. singing C. sing D. sang
5. Would you mind …………. I smoked here ?
A. when B. if C. that D. why
6. She asked me if I …………pop music.
A. like B. to like C. will like D. liked
II. Đọc đoạn văn sau và chọn T (True) hay F (False).( 2,5 đ ):
Uyen had a day to remember last week. She had a Math exam last Friday, so she had to stay up late before to do her exercises. She got up late the next morning. She realized that her alarm clock didn’t go off. As she was leaving home, it started to rain heavily. Uyen tried to run as fast as she could. Suddenly she stumbled over a rock and fell down. Her schoolbag dropped into a pool and everything got wet. The rain stopped as she got to her classroom. Luckily, Uyen had enough time to finish her exam.
* T/F statements:...….....1. Uyen finished her Math exam.
………2. She was late for her classroom.
………3. As she got to her classroom, it still rained heavily.
………4. Everything in her schoolbag got wet.
………5. She got up early and went to her classroom on time.
III. Làm theo yêu cầu trong ngoặc (2,5đ):
1. The man is sitting next to me. He is my father’s friend. (nối câu dùng hiện tại phân từ)
=> …………………………………………………………………………………………
2. The old lamp is made in China. It’s 5 dollars. (nối câu dùng quá khứ phân từ)
=> …………………………………………………………………………………………
3. I want you to send this letter for me. (viết lại câu dùng “Would you mind” + V-ing…?)
=> …………………………………………………………………………………………
4. I give her a present. (chuyển sang bị động)
=> She………………………………………………………………………………..
5. Is Phong Nha in Quang Tri province ? . (tường thuật sang gián tiếp)
=>She asked me………………………………………………………………………………………….
IV. Nghe và xếp các từ / cụm từ được nghe vào các nhóm sau (1đ):
1. Paper:…………………………………………………………………………………..
2. Glass: ………………………………………………………………………………….
3. Plastic: …………………………………………………………………………………
4. Leather: ………………………………………………………………………………..
*** The end ! ***

Đáp án:

I. Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 đ
1. B. are recycled
2. D. delighted
3. A. be started
 
Gửi ý kiến