Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

LOP 10

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Cao Đức Tính (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:03' 13-04-2011
Dung lượng: 50.5 KB
Số lượt tải: 33
Số lượt thích: 0 người
MỘT SỐ BÀI TẬP CHƯƠNG 1 VÀ 2 LỚP 10


Câu 1: Phi kim Y có hợp chất khí với Hidro là A, có oxit cao nhất là B. Tỉ khối hơi của A so với B là 0,425. Xác định tên của nguyên tố Y
A. Cl
B. P
C. S
D. Se
Câu 2: Nguyên tố R là một phi kim, tỉ lệ % khối lượng R trong oxit cao nhất và % khối lượng của R trong hợp chất khí với hidro là 0,5955. Xác định tên của nguyên tố R
A. Br
B. Cl
C. F
D. O
Câu 3: Một phi kim Y là chất khí (đktc) ở dạng đơn chất có số oxi hóa dương cao nhất bằng 5/3 số oxi hóa âm thấp nhất ( tính theo trị số tuyệt đối ) Y là chất khí nào sau đây?
A. N2
B. O2
C. O3
D. Cl2
Câu 4: Một nguyên tố R có hóa trị cao trong oxit bậc cao nhất bằng hóa trị trong hợp chất khí với hidro, phân tử khối của oxit này bằng 1,875 lần phân tử khối hợp chất khí với hidro. R là nguyên tố nào sau đây?
A. C
B. Si
C. S
D. N
Câu 5: Nguyên tố A có công thức của oxit cao nhất là AO2, trong đó % về khối lượng của A và O bằng nhau. Nguyên tố A là:
A. C
B. N
C. S
D. Tất cả đều sai
Câu 6: Nguyên tố R có công thức oxit cao nhất là RO2, hợp chất với hidro của R chứa 75% khối lượng. R là:
A. C
B. S
C. Cl
D. Si
Câu 7: Nguyên tố R thuộc nhóm A. Trong oxit cao nhất R chiếm 40% khối lượng. Công thức oxit đó là?
A. SO3
B. SO2
C. CO2
D. CO
Câu 8: Một hợp chất ion có công thức XY. Hai nguyên tố X và Y thuộc hai chi kì kế cận nhau trong bảng HTTH. X thuộc nhóm IA hoặc IIA, Y thuộc nhóm VIA hoặc VIIA. Tổng số electron trong X và Y là 20. XY là hợp chất nào sau đây?
A. NaCl
B. NaF
C. MgO
D. B và C đúng
Câu 9: Một nguyên tố tạo hợp chất khí với hidro có công thức RH3. Trong oxit bậc cao nhất của R, nguyên tố oxi chiếm 74,07% về khối lượng. Xác định nguyên tố đó
A. N
B. P
C. S
D. C
Câu 10: Hidroxit cao nhất của một nguyên tố R có dạng HRO4. R cho hợp chất khí với hidro chứa 2,74% hidro theo khối lượng. R là nguyên tố nào sau đây?
A. Br
B. Cl
C. I
D. F
Câu 11: Cho 6,9 gam một kim loại X thuộc nhóm IA tác dụng với nước toàn bộ khí thu được cho tác dụng với CuO đun nóng. Sau phản ứng thu được 9,6 gam đồng kim loại. X là kim loại nào sau đây?
A. Na
B. Li
C. K
D. Rb
Câu 12: Nguyên tố X tạo được ion X- có 116 hạt gồm proton, electron và nơtron. Công thức oxit cao nhất và hidroxit cao nhất của X là công thức nào sau đây?
A. Br2O7 và HBrO4
B. As2O7 và HAsO4
C. Se2O7 và HSeO4
D. Kết quả khác
Câu 13: Hợp chất khí với H của nguyên tố Y là YH4 . Oxit cao nhất của nó chứa 46,67%Y về khối lượng . Nguyên tố Y là : 
A. Lưu huỳnh
B. Silic
C. Cacbon
D. Natri 
Câu 14: Oxit cao nhất của một nguyên tố là RO3 . Trong hợp chất với hiđro có 5,88% H về khối lượng . Nguyên tử khối của nguyên tố R là
A. 14
B. 32
C. 39
D. 16
Câu 15: Trung hoà hết 5,6 g một hiđroxit của kim loại nhóm IA cần dùng hết 100ml dung dịch HCl 1M .  Kim loại nhóm IA đó là :  
A. Canxi
B. Natri
C. Kali
D. Liti 
Câu 16: Hai nguyên tố X và Y đứng kế tiếp nhau trong một chu kì và có tổng số proton trong hai hạt nhân là 25. X và Y thuộc chu kì và nhóm nào trong bảng tuần hoàn ? 
A. Chu kì 3 , các nhóm IIA và IIIA
B. Chu kì 2 , các nhóm IIIA và IVA
C. Chu kì 3 , các nhóm IA và IIA
D. Chu kì 2 ,  nhóm IIA 
Câu 17: Một nguyên tố Y
 
Gửi ý kiến