Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

TEST HK2 LOP 7.CHUAN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Bình
Ngày gửi: 23h:19' 22-04-2011
Dung lượng: 97.5 KB
Số lượt tải: 563
Số lượt thích: 0 người
CẤU TRÚC VÀ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II LỚP 7

(Đề thi HKII)

TT
Dạng bài
Chuẩn kiến thức
Mức độ
Số câu
Số điểm
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng


TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQI
Multiple choice
Vocabulary1

 
 
 
 
5

 
 
 
 
1

 
 
 
 

 
 
 
 
6
0,25x6=1.5Prepositions 2Phonetics 1Conjunction 1Comparative 1

II
Rewrite/ Do as directed
adj-- adv 1
3

 
 
 
1

 
 
 

 


 
 
 
5
0,5x5=2.5Make suggestion 1So,too, either, neither 2Make question 1

III
Verb Forms/ Tenses
To-inf. 1
5

 
 
 
 
 
3

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
8
0,25x8=2Bare-inf. 2V-ing 1Simple Past 2Simple Future 1Present cont. 1

IV
Matching
Conversation 4

2

2 


4
0,25x4=1

V
 Gap Filling
Voc. in text book 4

2

1 

1 
4
0,25x4=1

VI
Reading
T/F 2

1

1


4
0,5x4=2Answer questions 2
 1

 1


Tổng số câu/Tổng điểm

20 / 6.0d
10 /3,25d
2 /0,75 d
32
10

Tỉ lệ %
62.5
31.5
6.0

PHÒNG GIÁO DỤC XUYÊN MỘC ĐỀ KIỂM TRA HKII
TRƯỜNG THCS PHƯỚC BỬU MÔN TIẾNG ANH 7
Thời gian: 45 phút
PHÒNG GIÁO DỤC XUYÊN MỘC ĐỀ KIỂM TRA HKII
TRƯỜNG THCS PHƯỚC BỬU MÔN TIẾNG ANH 7
Thời gian: 45 phút

I. Multiple choice(1,5m)
1, In some …………….., TV viewers can answer questions through telephone or by mail.
A, cartoons b, contests c, movies d, news
2, I think this program is good …………………………. Teenagers
A, at b, to c, with d, for
3, Jacques Cousteau invented a deep – sea diving vessel …………………… the early 1940s.
A, at b, in c, on d, from
4, Which word is pronounced differently from others ? Odd one out.
A, worked b, stopped c, performed d, missed
5, My mother didn’t wash it ………………………… I did.
A, but b, and c, so d, until
6, This exercise is ………………………………difficult than that one
A, much b, more c, most d, the most
II. Rewrite the following sentences, using the words given (2,5m)
1, My brother is a very good badminton player.
=> My brother plays ……………………………………………………………………………………………………………………………
2, What about listening to music ?
=> Why don’t ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ?
3, I didn’t go to the meeting last night. Lan didn’t go to the meeting
 
Gửi ý kiến