Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: HNV
Người gửi: Hải Nguyên Văn (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:50' 24-08-2011
Dung lượng: 59.5 KB
Số lượt tải: 542
Số lượt thích: 0 người
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
(((

BIÊN BẢN
V/v Sinh hoạt lớp

Hôm nay, vào lúc ……..ngày…..tháng……năm 201…,lớp 8A1 tiến hành sinh hoạt lớp.
* Thành phần:
+ GVCN: Trần Thị Mộng Trinh.
+ Tập thể lớp 8A1.
+ Vắng:
* Địa điểm: Phòng học lớp 8A1.
* Nội dung:
1. Tập thể lớp bầu Ban Cán Sự lớp:
- Lớp trưởng: ................................................................................................................................
- Lớp phó học tập:……………………………………………………………………………….
- Lớp phó lao động:……………………………………………………......................................
- Lớp phó văn nghệ:……………………………………………………………………..............
- Thủ quỹ:………………………………………………………………………………………..
- Thư ký:………………………………………………………………………………................
- Bốn tổ trưởng:
+ Tổ trưởng tổ 1:……………………………………………………………………………...
+ Tổ trưởng tổ 2:……………………………………………………………………………...
+ Tổ trưởng tổ 3:……………………………………………………………………………...
+ Tổ trưởng tổ 4:……………………………………………………………………………...
2. Báo cáo tuần ………:
- Lớp trưởng:……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Lớp phó học tập:……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….....................................................................................................................................................................
- Lớp phó lao động: ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………...............
- Thủ quỹ:………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………...............
…………………………………………………………………………………………...............
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..................3. Ý kiến:
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………
4. GVCN nhận xét tuần …….:
………………………………………………………………………………………….............
………………………………………………………………………………………….............
………………………………………………………………………………………….............
………………………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………………………...……...…..………………………………………………………………………………...….………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Kế hoạch tuần …..:
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….……………………………………… ………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….

Biên bản kết thúc vào lúc ….. giờ….. cùng ngày.

Vĩnh Phước B, ngày….tháng….năm 201…

GVCN Thư kýTrần Thị Mộng Trinh Bé Chi

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
(((

BIÊN BẢN
V/v Sinh hoạt lớp

Hôm nay, vào lúc ……..ngày…..tháng……năm 201…,lớp 8A1 tiến hành sinh hoạt lớp.
* Thành phần:
+ GVCN: Trần Thị Mộng Trinh.
+ Tập thể lớp 8A1.
+ Vắng:
* Địa điểm: Phòng học lớp 8A1.
* Nội dung:
Báo cáo tuần ………:
1. Ban cán sự lớp nhận xét:
- Lớp trưởng:…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Lớp phó học tập:……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….....................................................................................................................................................................
- Lớp phó lao động: ……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Thủ quỹ:………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………...............
…………………………………………………………………………………………...............
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………..................2. Ý kiến:
………………………………………………………………………………………….……….………………………………………………………………………………….……………….………………………………………………………………………….……………………….………………………………………………………………….……………………………….………………………………………………………….……………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..
3. GVCN nhận xét tuần ……..:
………………………………………………………………………………………….............
………………………………………………………………………………………….............
………………………………………………………………………………………….............
………………………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………………………...……...…..………………………………………………………………………………...….………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….
4. Kế hoạch tuần …..:
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….……………………………………… ………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….

Biên bản kết thúc vào lúc …… giờcùng ngày.

Vĩnh Phước B, ngày….tháng….năm 201…

GVCN Thư kýTrần Thị Mộng Trinh Bé Chi
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
(((

BIÊN BẢN
V/v Hoạt động ngoài giờ lên lớp

Hôm nay, vào lúc ……..ngày…..tháng……năm 201…,lớp 8A1 tiến hành tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp ; chủ điểm tháng :……………………………………
…………………………………………………………………………………………..
Chủ đề:…………………………………………………………………………………..
* Thành phần:
+ GVCN: Trần Thị Mộng Trinh.
+ Đại biểu: 1……………………………………..
2……………………………………..
3…………………………………….
+ Tập thể lớp 8A1.
+ Vắng:
* Địa điểm: Phòng học lớp 8A1.
* Nội dung:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………….………..………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….……….…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….……….………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Biên bản kết thúc vào lúc …… giờcùng ngày.

Vĩnh Phước B, ngày….tháng….năm 201…
GVCN Thư kýTrần Thị Mộng Trinh Bé Chi


 
Gửi ý kiến