Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Luật bình đẳng giới

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Phương Loan (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:21' 10-09-2011
Dung lượng: 146.0 KB
Số lượt tải: 157
Số lượt thích: 0 người
UBND tỉnh Thái nguyên
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ

Số: 165 /KH-VSTBPN
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 7 năm 2011


KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Luật Bình đẳng giới”

Thực hiện Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về Bỡnh đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020;
Thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ về việc ban hành Chương trỡnh hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;
Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 03/6/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên triển khai thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ;
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN) tỉnh Thái Nguyên xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Luật Bình đẳng giới" với nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về bình đẳng giới; phục vụ tốt công tác tuyên truyền pháp luật, phổ biến sâu rộng văn bản pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.
- Tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về giới và bình đẳng giới, tiến tới xoá bỏ phân biệt đối xử về giới trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình.
- Phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc nghiên cứu, tìm hiểu và thi hành pháp luật, đồng thời tăng cường sự quan tâm chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các cơ quan, đoàn thể đối với công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bỡnh đẳng giới góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống.
2. Yêu cầu:
- Cuộc thi được tổ chức theo nội dung thiết thực, phù hợp với các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức; phát huy được tính chủ động, sáng tạo, thu hút sự quan tâm, nhiệt tình ủng hộ của đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn tỉnh.
- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền dưới nhiều hình thức và nội dung phong phú để nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, thấy rõ trách nhiệm của mình và tích cực tham gia dự thi.
- Việc tổ chức cuộc thi cần bảo đảm phù hợp điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị và đúng tiến độ theo kế hoạch.
II. THỂ LỆ CUỘC THI
1. Tên gọi cuộc thi:
“Tìm hiểu Luật Bình đẳng giới”
2. Đối tượng tham gia:
- Cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các đơn vị trung ương đóng trên địa bàn.
- Cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và cấp xã, phường, thị trấn.
- Những người là thành viên trong Ban tổ chức; Ban giám khảo, Tổ thư ký và cán bộ tham gia trực tiếp vào quá trình tổ chức không được tham gia cuộc thi.
3. Nội dung:
- Thi hiểu biết về Luật Bình đẳng giới đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2006 và có hiệu lực thi hành từ 01/7/2007
(Có nội dung câu hỏi kèm theo).
- Viết bài về tấm gương của cá nhân/tập thể điển hình trong việc thực hiện bình đẳng giới hoặc viết về trách nhiệm của bản thân và cơ quan nơi anh/chị công tác trong việc thúc đẩy bình đẳng giới (dài 1.000 - 1.500 từ).
4. Hình thức: Thi viết
Yêu cầu:
- Bài dự thi viết tay hoặc đánh máy bằng tiếng Việt. Ban tổ chức chỉ nhận bài thi của cá nhân, không nhận bài thi của tập thể, không nhận bài sao chụp, photocopy.
- Bài dự thi phải trả lời đầy đủ các câu hỏi do Ban tổ chức cuộc thi phát hành. Bài thi viết trên một mặt giấy khổ A4 (kích thước 210 mm x 279mm) có đánh số trang theo thứ tự từ trang 01 đến hết, đóng thành quyển/tập (kèm theo tranh, ảnh, tư liệu minh
 
Gửi ý kiến