Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài tập thì hiện tại đơn

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nghiêm Thị Thuhuyền
Ngày gửi: 15h:34' 17-10-2011
Dung lượng: 13.8 KB
Số lượt tải: 3369
Số lượt thích: 1 người (Hoa Mơ)
Bài Tập Thì Hiện Tại
/
Chia động từ trong ngoặc ở thì Hiện Tại Đơn:
1.     I (be) ________ at school at the weekend.
2.     She (not study) ________ on Friday.
3.     My students (be not) ________ hard working.
4.     He (have) ________ a new haircut today.
5.     I usually (have) ________ breakfast at 7.00.
6.     She (live) ________ in a house?
7.     Where your children (be) ________?
8.     My sister (work) ________ in a bank.
9.     Dog (like) ________ meat.
10. She (live)________ in Florida.
11. It (rain)________ almost every day in Manchester.
12. We (fly)________ to Spain every summer.
13. My mother (fry)________ eggs for breakfast every morning.
14. The bank (close)________ at four o`clock.
15. John (try)________ hard in class, but I (not think) ________ he`ll pass.
16. Jo is so smart that she (pass)________ every exam without even trying.
17. My life (be) so boring. I just (watch)________ TV every night.
18. My best friend (write)________ to me every week.
19. You (speak) ________ English?
20. She (not live) ________ in HaiPhong city.
21.They (go) ………………..home from school at 5 p.m
22.My cousin( never do)………………….. housework
23.Your mother( like)……………………fish?
24.Her sisters (chat) ………………………….in their room in the evening.
25.What time your father(go)………………….home from work.

No_avatarf

she (live)        in klorida

No_avatarf

she (live)        in klorida . giải là gì

No_avatar

hello

No_avatarf

ui. Thay tieng anh m thik hoc lai thoi do wa di

 

No_avatarf

hi,chao cac bn co aj k pix j thy hoj mk nhe

Cười nhăn răng

No_avatarf

hello

Xấu hổ

 

No_avatar

Xấu hổKhông biết ngượnghhhhhhhhhhhhhhh

No_avatar

xin chào các bnNgây thơNgây thơNgây thơNgây thơ

 
Gửi ý kiến