Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

someone, anyone, everyone, noone

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Hiên
Ngày gửi: 15h:02' 08-12-2011
Dung lượng: 39.0 KB
Số lượt tải: 3332
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Hoàng Yến)
SOMEONE,ANYONE,EVERYONE,NO ONE ,ONE,ONES,NONE
1. SOMEONE ( một người nào đó ) - Động từ chia số ít - Thường dùng trong câu khẳng định Someone has stolen my sandals : một người nào đó đã chôm dép của tôi rồi 2. ANYONE ( bất cứ ai ) - Động từ chia số ít - Thường dùng trong câu phủ định, nghi vấn Don`t believe anyone in the house : đừng tin bất cứ ai trong nhà này . 3. EVERYONE (mọi/ mỗi người ) - Động từ chia số ít - Thường dùng trong câu khẳng định 4. NO ONE ( lưu ý chữ này viết rời ra ) : không ai - Động từ chia số ít - Thường dùng trong câu khẳng định No one likes him : không ai thích anh ta Lưu ý : Cách dùng trong câu xác định hay phủ định ,nghi vấn là chỉ mang tính tương đối -thường dùng thôi chứ không phải bắt buộc mà phải dịch theo nghĩa của câu. 5.NO, NONE ( Không ) (- không ai ,không thứ gì cả ) Hai chữ này trong sách giáo khoa không có nhưng nhiều thầy cô cho nâng cao nên sẵn mình học luôn để dành phòng thân ấy mà . cần nhớ công thức biến đổi từ NOT qua NO và NONE như sau: NOT + ANY = NO NO + N = NONE I don`t see any books on the table : tôi không thấy quyễn sách nào trên bàn cả = I see no books on the table :tôi không thấy quyễn sách nào trên bàn cả = I see none on the table : tôi không thấy gì trên bàn cả 6. ONE ,ONES ( cái ,người ....mà ,những cái ,những ngừoi .... ) Hai chữ này không liên quan gì đến số đếm cả nhé . Chúng dùng để thay thế danh từ đã được nhắc đến trước đó và tùy theo danh từ đó số ít hay số nhiều mà ta dùng ONE ( thế cho danh từ số ít ) hay ONES ( thế cho danh từ số nhiều ) There are three books on the table . có 3 quyển sách trên bàn Which one do you like ? bạn thích quyển nào ? I like the red one . tôi thích quyển màu đỏ ONE trong các câu trên thế cho quyển sách ,đựoc dịch là quyển There are two people in the room : có hai người trong phòng which one do you like ? : bạn thích người nào ? I like the tall one : tôi thích ngừoi cao ONE trong các câu này thế cho danh từ person ,dịch là ngừoi There are a lot of houses in this street : có nhiều căn nhà trên con đường này Which ones do you like ? : bạn thích những căn nào ? I like the blue ones : tôi thích những căn màu xanh ONES trong các câu này thế cho danh từ houses ,dịch là những căn Qua những ví dụ trên ta thấy tùy theo danh từ phía trứoc mà ta dùng ONE hay ONES cho phù hợp .
Chú ý: Chúng ta ko dùng one/ ones thay cho danh từ ko đếm được, nhưng chúng ta có thể bỏ danh từ
- Các trường hợp có thể bỏ one/ ones
+ Sau đại từ chỉ định
Eg) These pictures are nice. I like this (one)
+ Sau each, any, another, either, và neither
Eg) The building had six windows. Each (one) had been broken
+ Sau which
Eg) There are lots of seats still available. Which (ones) would you like?
+ Sau tính từ ở dạng so sánh hơn, nhất
Eg) These stamps are the nicest (ones)
- Các trường hợp bắt buộc dùng one/ ones
+ Sau tính từ
Eg) I’d like an orange juice, a large one, plz
I didn’t buy a calculator. They only had expensive ones
+ Sau mạo từ the
Eg) This television is better than the one we had before
+ Sau every
Eg) The building had lots of windows. Every one had been broken
- Ko dùng one/ ones sau a. Trong trường hợp này chúng ta bỏ a
Eg) I don’t know anything about weddings. I haven’t been to one lately (one = a wedding)


* SOMEONE / ANYONE / NO ONE / EVERYONE
1. I needs ____________ to talk. I am so lonely.
2. I didn’t kill ________ . Why did you put me in prison?
3. The bus was empty. There was _________ on the bus.
4. There is ____________ at the door. Go and open it.
5. I didn’t meet ____________ this morning.
6. There was nobody at home. V was away.
7. I’m looking for my keys. Has __________ seen them?
8. _____ has broken my window
No_avatar

sao mấy phần dưới cô không đưa đáp án ra?Cau mày


No_avatarf

tôi cần tài liệu này

 
Gửi ý kiến