Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi thử TOÁN 2017 (đề số 9)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Hồng Quế
Ngày gửi: 19h:23' 03-06-2017
Dung lượng: 120.0 KB
Số lượt tải: 587
Số lượt thích: 1 người (Đỗ Văn Nam)
ĐỀ THI THỬ TOÁN 2017
Thời gian làm bài: 90 phút
Câu 1. Cho hàm số y = ax³ + bx² + cx + d có dạng đồ thị như hình bên. Khẳng định nào dưới đây về dấu của các hệ số a, b, c, d là đúng?
A. a, c < 0 và d > 0. B. a < 0 và c, d > 0
C. a > 0 và c, d < 0. D. a, d < 0 và c > 0
Câu 2. Cho hàm số y = f(x) =  – 3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số đó trên [1/4; 4] lần lượt là
A. 19 và –1 B. 24 và –8 C. 24 và –1 D. 19 và –8
Câu 3. Cho hàm số y = ln (x) + 1/x. Kết luận nào sau đây sai?
A. Hàm số đồng biến trên (0; +∞) B. Hàm số xác định trên (0; +∞)
C. Hàm số đồng biến trên (1; +∞) D. Hàm số có một cực trị
Câu 4. Cho hàm số y = f(x) có tập xác định D = R {2}. Biết hàm số có bảng biến thiên như sau
x –∞ 1 2 3 +∞
y’ – 0 + + 0 –
y +∞ –4
0 –∞
Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Hàm số có một giá trị lớn nhất và không có giá trị nhỏ nhất.
B. Hàm số có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.
C. Hàm số chỉ có một loại cực trị.
D. Hàm số y = |f(x)| sẽ có giá trị nhỏ nhất là 0.
Câu 5. Hàm số nào sau đây không thể có cực trị?
A. y = ax² + bx + c, a ≠ 0 B. y = ax³ + bx² + cx + d, a ≠ 0
C. y = x + loga x, 0 < a ≠ 1 D. y = ax + loga x, 0 < a ≠ 1
Câu 6. Gọi m, M lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số y = x ln (x/4) trên [1; 3]. Khoảng cách giữa giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất là
A. (–3e/4)ln (3/4) B. 3 ln (3/4) + 4/e C. 4/e D. 3 ln (3/4) – 4/e
Câu 7. Cho hàm số y =  + x có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm tất cả giá trị thực của tham số m sao cho phương trình x² – 2mx + 2m = 0 có hai nghiệm phân biệt.
A. –1/2 < m < 3/2 B. m < –1/2 V m > 3/2
C. m < 0 V m > 2 D. 0 < m < 2
Câu 8. Cho các hàm số y = f(x), y = g(x), y =  đều có hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm có hoành độ x = 1 giống nhau là k ≠ 0. Biết f(1) = a, g(1) = b ≠ –1. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. a ≤ –7/4 B. a ≥ –7/4 C. a < –9/4 D. a ≥ –9/4
Câu 9. Cho số phức z thỏa mãn |z|² = 2. Số điểm biểu diễn tối đa của z có cặp tọa độ nguyên là
A. 0 B. 2 C. 4 D. 8
Câu 10. Tìm tất cả giá trị thực của tham số m sao cho hàm số y = f(x) = x² + mx + 2 + 2 sin x luôn đồng biến trên (0; +∞).
A. m ≤ 0 B. m ≥ 2 C. 0 ≤ m ≤ 1 D. m ≥ –2
Câu 11. Hai tòa nhà cao tầng có chiều cao là a, b và cách nhau một khoảng trống có bề rộng c. Đặt cái cọc có chiều cao d ở khoảng trống giữa
 
Gửi ý kiến