Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ÔN TẬP HKII-HÓA 11CB và NC

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Hà Khuê
Ngày gửi: 16h:28' 11-09-2012
Dung lượng: 64.5 KB
Số lượt tải: 214
Số lượt thích: 0 người
ÔN TẬP HKII- LỚP 11
I-Đồng phân -tên gọi
1- Viết các đồng phân cấu tạo và gọi tên chất có công thức : C5H12, C4H8 , C4H6 (mạch hở), C8H10(hiđro cacbon thơm), C4H9Cl
2- Viết các đồng phân cấu tạo ancol có công thức C4H10O và cho biết bậc của ancol. Gọi tên chúng .
3-Viết các đồng phân cấu tạo mạch hở và gọi tên của chất có công thức C3H6O, C3H6O2
II-Viết phương trình phản ứng (ghi rõ điều kiện )
1- propan + clo                   2-etylen + dung dịch brôm                    3- etylen + dung dịch KMnO4
4- axetylen + Hiđrô            5-axetylen + dung dịch AgNO3 / NH3 dư         6- trime hóa axetylen
7- benzen + clo                   8-toluen + dung dịch KMnO4 đun nóng           9 etyl bromua + KOH
10-ancol etylic + natri     11-glixerol + đồng (II) hidroxit                            12- andehit axetic + hidro
12-ancol etylic + đồng (II) oxit            13-  2-brom butan với dund dịch KOH /ancol đun nóng
13-Viết phương trình điều chế andehit axetic từ etylen
14-Viết phương trình điều chế andehit axetic từ ancol metylic và cacbon oxit
15-Viết phương trình điều chế ancol metylic từ metan
16-Viết phương trình chứng minh phenol có tính axit và tính axit của phenol yếu hơn axit cacbonic
17-Viết phương trình chứng minh andehit vừa có tính khử , vừa có tính oxihoa
18-Cho các chất : etylen, axetylen, buta-1,3 -đien ,benzen , etyl bromua ,etanol, etanal, phenol, glixerol lần lượt tác dụng  với dung dịch brom, natri hidroxit, hidro dư(Niken , đun nóng ).Chất nào phản ứng ?viết phương trình phản ứng.
III-hoàn thành sơ đồ phản ứng
1-C2H5OH—> C2H4—>C2H5C—>lC2H5OH—>CH3CHO—>CH3COONH4
2- CaCO3 —>CaO—>CaC2 —>C2H2—>CH3CHO—>C2H5OH
3-CH4 —>C2H2 —>C2H4—>C2H5OH—> C2H5ONa
5 _ C4H4 —>C4H6 —>C4H6Br2 —>C4H8Br2
4-C2H5OH—>C2H5Cl —>C2H4—>C2H4Br2 —>C2H4 (OH)2—>A
5-Tinh bột —> glucozơ —>ancol etylic —>axit axetic —>natri axetat —> metan
6- CH4 —>A—>B—>C6H6Cl6
7- C2H2 —> C4H4—> C4H5Cl —>policloropren
8- C2H4 —> A —>B  —>P.V.C
9-(CH3)2CHCH2CH2Cl —>  A —>B—>  C—>D
10- CO —>A —> B —>D
11-CH2=CH2—> B  —>D
12-C6H5CH=CH2 —>E —>G —>H
IV- điều chế
1-từ axetylen và các chất vô cơ cần thiết , viết phương trình điều chế : phenol, Nhựa P.E, nhựa P.V.C
2-Từ propan-1-ol , viết phương trình điều chế propan-2-ol
3-Từ khí thiên nhiên và các chất vô cơ cần thiết , viết phương trình điều chế  2,4,6-tri nitro phenol
4-Từ than đá , đá vôi và các chất vô cơ cần thiết , viết phương trình điều chế 2,4,6-tri brom phenol
5-Từ tinh bột và các chất vô cơ cần thiết , viết phương trình điều chế cao su Buna
6-Viết phương trình điều chế PVC từ etylen
V- Giải thích hiện tượng
1-Cho phenol vào nước , dung dịch bị vẩn đục .Cho tiếp dung dịch NaOH vào dung dịch trở nên trong suốt .Sau đó sục khí CO2 vào dung dịch lại vẩn đục .Giải thích hiện tượng và viết phương trình phản ứng .
2-Giải thích tạisao ancol etylic có nhiệt độ sôi cao hơn đietyl ete và andehit axetic
VI-Nhận biết các chất
1- các khí metan , axetylen , etylen , cacbonic                        2-But-1-in , but-2-in, butan
3-etyl benzen , vinylbenzen, phenyl axetylen                          4-các chất lỏng acol etylic, hexan, phenol, glixerol
5-metan , axetylen, nito, hidro, khí cacbonic ,etylen               6-axit axetic, phenol, andehit axetic, ancol propylic
7-hexyl bromua ;brom benzen , 1-brombut-2-en                     8- 1-clopent-2-en ; pent-2-en ; 1-clopentan
(dựa vào lí tính và hóa tính )
9-phenol, xiclohexanol, etanol                                                10- benzyl clorua, glixerol, p-crezol
10-Chọn một hóa chất , nhận biết  andehit fomic, etylen glycol, etylen
VII-Làm sach, tách riêng từng chất trong hỗn hợp
1-Làm sạch metan có lẫn etylen, axetylen.
2-Làm sạch etan có lẫn etylen, axetylen ,khí sunfurơ
3-Làm sạch metan có lẫn buta-1,3- đien , but-1-in, khí cacbonic
4-làm sạch axetylen có lẫn etylen và metan
5- làm
 
Gửi ý kiến