Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ktra Anh 7 - 15 lần1B - 2012-2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức An (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:26' 12-09-2012
Dung lượng: 9.0 KB
Số lượt tải: 273
Số lượt thích: 0 người
HONG SON SECONDARY SCHOOL
Full name: ……………………………..
Class: 7…….…
THE FIFTEEN – MINUTES TEST
SCHOOL YEAR: 2012 –2013
SUBJECT: ENGLISH 7
CODE: KT15711213B
MarksTeacher’s remark

Choose and circle the best correct word or phrases. (6ms)
(Chọn và khoanh tròn từ hay cụm từ đúng nhất) (6đ)
He ............... very happy everyday. a. am b. is c. are d. be
Nam doesn’t have ................ friends. a. many b. much c. lot of d. a lots of
This is ................ new classmate. a. he b. our c. we d. they
She is a student, and ……… am I.
a. so b. too c. but d. and
................ is it from your house to the post office? – It’s about one kilometer. a. How long b. How much c. How far d. How old
................ do you live? – I live at 12 Tran Phu street. a. What b. Where c. When d. Which
Volleyball is different ................ Soccer . a. of b. from c. with d. on
This is Nguyen Thi Hoa. Nguyen is her ................ a. name b. middle name c. first name d. family name
She goes everywhere ................motobike. a. on b. in c. by d. at
Find a antonymous of word “ happy” a. hot b. warm c. cold d. unhappy
................ is that? - That is Tam. a. Who b. What c. When d. Which
................ does she live? - She lives in Viet Nam.
a. When b. What c. Where d. Who
Find and circle a mistake in the following sentences: (2ms)
(Tìm và khoanh tròn một lỗi sai trong những câu sau) (2đ)
How far will you be on your next birthday?
A B C D
The party will be on her home next Sunday.
A B C D
Write questions for the underline words. (Viết câu hỏi cho những từ gạch chân )
Lan lives at 12 Tran Hung Dao street. (Where)
...................................................................................................................
It will start at five o’clock in the evening. (What time)
...................................................................................................................
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓