Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Ngân hàng câu hỏi TA 9 ki I

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Nguyên Đức
Ngày gửi: 17h:02' 14-09-2012
Dung lượng: 118.5 KB
Số lượt tải: 275
Số lượt thích: 0 người
Ngân hàng câu hỏi tiếng anh 9
Giáo viên: Lê Thị Tính - Trường THCS Đào Mỹ
----------------------------------------------------------------

Unit 1: A visit from a penpal.

Câu 1. (Nhận biết, tuần1, thời gian làm bài: 1 phút )
Choose the best answer:
It’s very kind………you to say so!
A. in
B. to
C. for
D. of

Answer: D

Câu 2. (Thông hiểu, tuần 2 thời gian làm bài: 2 phút)
Choose the best answer:
Mary was really …………… by the beauty of Hanoi.
A.impress
B. impression
C. impressed
D. impressive

Answer: C

Câu 3.: (Vận dụng, tuần 3, gian làm bài: 3 phút )
* Fill in the blank space with the correct from of the words
1- She was really ....................................................... by the beauty of the city. (impress)
2- Hanoi people are very ...................................................... (friend)

Answer: 1. impressed
2. friendly

Unit 2: Clothing

Câu 1. (Nhận biết, tuần 4, thời gian làm bài: 1 phút )
Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest
A. took
B. look
C. blood
D, good

Answer: C

Câu 2: (Thông hiểu, tuần5, thời gian làm bài: 2 phút)
Choose the best answer:
We are having a good time together, I wish you ___________________ here with us now.
A. are
B. will be
C. were
D. would be

Answer: C
Câu 3. (Vận dụng, tuần 6, gian làm bài: 4 phút )
* Rewrite the sentences, beginning with “I wish ..............” :
1- They don’t come here on time.
2- It rains heavily.

* Answer keys:
1. I wish they came here on time.
2. I wish It didn’t rain heavily.

Unit 3: A trip to the countryside.

Câu 1. (Nhận biết, tuần 7, thời gian làm bài: 2 phút )
* Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest :
1-a. mountai b. found c. ground d. double
2-a. thing b. hiking c. climbing d. sight

Answer: 1. d
2.a

Câu 2: (Thông hiểu, tuần8, thời gian làm bài: 2 phút)
Fill in the blank space with the correct from of the words in parentheses :
1- Getting to the village is a very ....................................................... journey. (interest)
2- We really had an ........................................................... day on the beach. (enjoy)

Answers: 1. interesting
2. enjoyable

Câu 3. (Vận dụng, tuần 9, gian làm bài: 2 phút )
* Finish the second sentence so that it has the same meaning as the first one :
1- Uncle Lam has raised a lot of chickens and ducks on the farm.
A lot of chicken .......................................................................................................

* Answer:
1. A lot of chicken and ducks have been raised on the farm by Uncle Lam .

Unit 4: Learning a foreign language:

Câu 1. (Nhận biết, tuần 11, thời gian làm bài: 1 phút )
* Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest :
1-A. union
B. unit
C. until
D. university

Answer: 1.C

Câu 2: (Thông hiểu, tuần12, thời gian làm bài: 3 phút)
* Fill in the blank space with the correct from of the words in parentheses :
1- This school has excellent ....................................................................... (repute)
2- We often take part in many ................................ activities at school. (culture)

Answers: 1 .reputation
2.cultural

Câu 3. (Vận dụng, tuần 13, gian làm bài: 2 phút )
* Give the correct forms of these verbs :
1- If he (have) ............................................................. free time, he will go swimming.

Answer: 1. has

Unit 5: The media

Câu 1. (Nhận biết, tuần 14, thời gian làm bài: 1 phút )
* Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest :
1-A. interested
B. fighting
C. library
D. find

Answer
 
Gửi ý kiến