Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề KT 1 tiết Anh 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: HNK
Người gửi: Hoàng Ngọc Kiểu (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:19' 17-09-2012
Dung lượng: 183.0 KB
Số lượt tải: 4662
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD& ĐT HƯƠNG TRÀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 1 NĂM HỌC: 2011 -2012
TRƯỜNG THCS HUONG TOAN Môn : Tiếng Anh Lớp : 7
Thời gian làm bài : 45 phút
ĐỀ CHÍNH THỨC

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA SÔ I ANH VĂN 7

CHỦ ĐỀ
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
TỔNG


TN
TL
TN
TL
TN
TL


I. Pronunciation:
- Sound
- Stress
4c


4c


II. Vocabulary& Grammar
12c


12c


III. Reading


4c
4c


IV. Writing

3c

3c


TỔNG

16c

 4c
2 đ
 3c

23c 10đ
PHÒNG GD& ĐT HƯƠNG TRÀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 1 NĂM HỌC: 2011 -2012
TRƯỜNG THCS HUONG TOAN Môn : Tiếng Anh Lớp : 7
Thời gian làm bài : 45 phút
Name:………………………………Class: 7/…..
ĐỀ CHÍNH THỨC
I. NGỮ ÂM ( 1 điểm) (2đ)
*Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác so với các từ còn lại
1. A. party B. happy C. twenty D. by
2. A. no B. morning C. old D. so
* Chọn từ có dấu nhấn ở âm thứ nhất
3. A. birthday B. unhappy C. address D. invite
* Chọn từ có dấu nhấn ở âm thứ hai
4. A. lovely B. favorite C. pretty D. delicious
II. VOCABULARY & GRAMMAR ( 3đ)
* Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất
5. January is the ___________ month of the year.
A. one B. first C. second D. two
6. Tìm một lỗi sai và sửa lại cho đúng
She will be 14 in Sunday, May 25th
A B C D
7. What ________ awful weather!
A. an B. a C. the D. $
8.A ________ writes for a newspaper.
A. teacher B. doctor C. farmer D. journalist
9. Baseball is different______ soccer.
A. from B. of C. with D. for
10. My father never drink ______ coffee for breakfast.
A. much B. many C. a lot of D. A & C
11. We live _______ 04 Hung Vuong street.
A. on B. at C. in D. for
12. Tìm một từ không cùng nhóm với các từ còn lại
A. friend B. parent C. ant D. uncle
13. Tìm từ trái nghĩa với từ NEW
A. fine B. old C. tall D. short
14. “ ________ will clean the classroom tomorrow?”_ “ Minh and Tu.”
A. What B. Who C. Where D. When
15. My birthday is on November 2nd.
A. party B. day of birthday C. date of birthday D. dates
16. _____ you be free tomorrow?
A. Are B. Do C. Have D. Will

III. READING: (2đ)
Hi! My name is Peter.I live in Romania, in the countryside.My school is about one kilometer from my home.My sister goes to school by bike every morning, but I don’t have a bike so I walk. I walk to school in about fifteen minutes, and it’s good exercise.
True(T) or False(F):
17.Peter lives in the city. _______
18.His sister doesn’t have a bike. _______
19.He walks to school every morning. _______
He thinks walking to school is good for him. _______
IV .Sắp xếp các từ cho sẵn thành câu hoàn chỉnh (3đ)
1. is/ the market/ how far/ from/ it/ Trang’s/ house to?

……………………………………………………………………………………….
2. with/ her/ lives/ Hoa/ in/ uncle and aunt/ Ha Noi.

………………………………………………………………………………………
3. next/ father/ will/ Sunday/ camping/ my/ go.
………………………………………………………………………………………PHÒNG GD& ĐT HƯƠNG TRÀ KIỂM TRA
No_avatar

hay wa', cha co trung baj nao!Khóc


No_avatar

kaka, cha co baj nao?Ngạc nhiên

kakakakkakakkakakakkakakkakakakakkakakakkakakkakaka

Avatar

ra de co trung kiem tra ko vay

No_avatar

den thiet ko trung bai mo ca Khóc

 

No_avatar

Đề còn ghi sai nữa chứ, aunt mà ghi thành ant (con kiến)

No_avatarf

nhaf báo thì phải viết báo chứ sao lại là giáo viên

 

 
Gửi ý kiến