Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kiểm tra 1 tiết chương Nito

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Điểu Anh Tú
Ngày gửi: 21h:56' 21-10-2012
Dung lượng: 138.0 KB
Số lượt tải: 630
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT
TRƯỜNG THPT LỘC HIỆP KHỐI 11-BAN CƠ BẢN
MÃ ĐỀ: 2341
HỌ VÀ TÊN:…………………………………………. LỚP: ………………………….
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4đ) làm trên đề.
Câu 1: Phân lân được đánh giá bằng hàm lượng % của chất nào sau đây:
A. PO43-
B. P2O5
C. H3PO4
D. P

Câu 2: Phân supephotphat kép thực tế sản xuất được thường chỉ ứng với 40,0% P2O5. Hàm lượng (%) của canxi đihiđrôphotphat trong phân bón này là:
A. 69,0
B. 65,9
C. 71,3
D. 73,1

Câu 3: Cho 11,2 gam Fe tác dụng với oxi thu được 15,04 gam hh chất rắn X. Hòa tan X bằng lượng dư HNO3 đặc, nóng thu được V lít khí NO2 (đktc) là spk duy nhất. Giá trị V là
A. 1,792
B. 2,688
C. 3,92
D. 4,48

Câu 4: Hòa tan hết 10 gam chất rắn X gồm Mg, Zn và Cu bằng HNO3vừa đủ được dd chứa m gam muối và 4,48 lít (đktc) hh NO, NO2 có tỉ khối so với H2 là 19. Biết N+5 chỉ bị khử thành N+2 và N+4. Giá trị m là:
A. 34,8
B. 21,6
C. 42,2
D. 37,8

Câu 5: Khối lượng Fe cực đại có thể tan trong 100ml dd HNO3 2M là bao nhiêu? Giả thiết phản ứng chỉ tạo NO.
A. 2,8 gam
B. 5,6 gam
C. 4,2 gam
D. 2,52 gam

Câu 6: Cho hh Al, Fe và Cu vào cốc đựng dd HNO3 loãng. Sauk hi các phản ứng xảy ra xong được rắn X và dd Y. Rắn X không thấy sủi bọt khí khi cho vào dd HCl dư. Thêm nước NH3 dư vào dd Y được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi được rắn T gồm:
A. CuO; Fe2O3
B. Al2O3 và Fe2O3
C. Al2O3; Fe2O3 và CuO
D. Chỉ có Fe2O3

Câu 7: Cho 100ml dd KOH 1,5M vào 200ml dd H3PO4 0,5M, được dd X, cô cạn dd X, thu được hh gồm các chất là:
A. K3PO4 và KOH
B. KH2PO4 và K3PO4
C. KH2PO4 và H3PO4
D. KH2PO4 và K2HPO4

Câu 8: Nhiệt phân hoàn toàn 34,65 gam hh gồm KNO3 và Cu(NO3)2, thu được hh khí X (tỉ khối của X so với khí hiđrô bằng 18,8). Khối lượng Cu(NO3)2 trong hh ban đầu là:
A. 8,60 gam
B. 11,28 gam
C. 9,40 gam
D. 20,50 gam

Câu 9: Để điều chế 4 lít NH3 từ N2 và H2 với hiệu suất 50% thì thể tích H2 cần dùng ở cùng điều kiện là bao nhiêu ?
A. 4,0 lít
B. 6,0 lít
C. 8,0 lít
D. 12,0 lít

 Câu 10: Cho 3,024 gam một kim loại M tan hết trong dd HNO3 loãng, thu được 940,8 ml khí NxOy (spk duy nhất, ở đktc) có tỉ khối hơi đối với H2 bằng 22, Khí NxOy và kim loại M là:
A. NO và Mg
B. N2O và Al
C. N2O và Fe
D. NO2 và Al

Câu 11: Tổng hệ số (các số nguyên, tối giản) của tất cả các chất trong phương trình phản ứng giữa Cu và HNO3 đặc, nóng là:
A. 10
B. 11
C. 8
D. 9

Câu 12: Hòa tan toàn 1,2g kim loại M vào dd HNO3 dư thu được 0,224 lít khí N2 (spk duy nhất, ở đktc). M là kim loại nào dưới đây:
A. Zn
B. Al
C. Ca
D. Mg

Câu 13: Hòa tan m gam Al trong HNO3 loãng thu được hh gồm 0,03 mol N2 và 0,1 mol NO. M có giá trị là:
A. 6,48
B. 5,4
C. 6,72
D. 7,02

Câu 14: Hòa tan hoàn toàn 8,64 gam FeO bằng dd HNO3 thì thu được 336ml khí duy nhất (đktc). Công thức của chất khí đó là:
A. N2
B. NH3
C. N2O
D. NO2

Câu 15:Hòa tan 10, 15 gam hh Fe và Zn trong HNO3 loãng
 
Gửi ý kiến