Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề Thi Thử Đại Học Lần 3 Năm 2012-2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Ngọc Thạch
Ngày gửi: 09h:52' 01-11-2012
Dung lượng: 29.0 KB
Số lượt tải: 341
Số lượt thích: 0 người

ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC
Môn: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút


Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Mã đề thi 738

Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố :
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52;
Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108.

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Cho 3,6 gam axit cacboxylic no, đơn chức X tác dụng hoàn toàn với 500 ml dung dịch gồm KOH 0,12M và NaOH 0,12M. Cô cạn dung dịch thu được 8,28 gam hỗn hợp chất rắn khan. Công thức phân tử của X là
A. C2H5COOH B. CH3COOH C. HCOOH D. C3H7COOH
Câu 2: Oxi hóa 6 gam ancol đơn chức A bằng oxi không khí (có xúc tác và đun nóng) thu được 8,4 gam hỗn hợp anđehit, ancol dư và nước Lượng anđehit sinh ra cho phản ứng tráng gương thu được tối đa bao nhiêu gam Ag?
A. 32,4 B. 54 C. 64,8 D. 43,2
Câu 3: Dung dịch A chứa Ca(OH)2. Cho 0,06 mol CO2 vào A thu được 4m gam kết tủa còn cho 0,08mol CO2 thì thu được 2m gam kết tủa. Giá trị của m (g) là
A. 4 B. 2 C. 3 D. 1
Câu 4: Cho 15,84 gam este no đơn chức mạch hở phản ứng vừa hết với 30ml dd MOH 20% (d=1,2g/ml, M là kim loại kiềm). Sau phản ứng hoàn toàn cô cạn dd thu được chất rắn X. Đốt cháy hoàn toàn X thu được 9,54 gam M2CO3 và hỗn hợp gồm CO2, H2O. Kim loại M và este ban đầu có cấu tạo là:
A. K và HCOOCH3 B. Li và CH3COOCH3 C. Na và CH3COOC2H5 D. Na và HCOOC2H5
Câu 5: Khi thủy phân hoàn toàn 65 gam một peptit X thu được 22,25 gam alanin và 56,25 gam glyxin. X là:
A. tripeptit B. tetrapeptit C. pentapeptit D. đipeptit
Câu 6: Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C2H8O3N2. Cho 0,15 mol X phản ứng hết với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn chỉ gồm các chất vô cơ. Giá trị của m là
A. 12,75. B. 20,00. C. 14,30. D. 14,75
Câu 7: Cho bột Fe vào dung dịch NaNO3 và HCl đến phản ứng hoàn thu được dd A, hỗn hợp khí X gồm NO và H2 và có chất rắn không tan. Trong dd A chứa các muối:
A. Fe(NO3)3 ; FeCl3 ; NaNO3 ; NaCl B. FeCl2 ; Fe(NO3)2 ; NaCl ; NaNO3.
C. FeCl2, ; NaCl D. FeCl3 ; NaCl
Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X cho CO2 và H2O theo tỉ lệ mol 1,75 : 1 về thể tích. Cho bay hơi hoàn toàn 5,06 gam X thu được một thể tích hơi đúng bằng thể tích của 1,76 gam oxi trong cùng điều kiện. Nhận xét nào sau đây là đúng đối với X ?
A. X không làm mất màu dd Br2 nhưng làm mất màu dd KMnO4 khi đun nóng
B. X tác dụng với dd Br2 tạo kết tủa trắng
C. X có thể trùng hợp thành polistiren D. X tan tốt trong nước
Câu 9: Phát biểu nào sau đây đúng ?
A. Hạt nhân nguyên tử của tất cả các nguyên tố đều có proton và nơtron
B. Nguyên tử ng tố M có cấu hình e lớp ngoài cùng là 4s1 vậy M thuộc chu kì 4, nhóm IA
C. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình e ở trạng thái cơ bản là [Ar]3d104s2 thì ion X2+ có 10 e ở lớp ngoài cùng
D. X có cấu hình e nguyên tử là ns2np5 (n >2) công thức hiđroxit ứng với oxit cao nhất là của X là HXO4
Câu 10: Cho các chất: Cu, Mg, FeCl2, Fe3O4. Có mấy chất trong số các chất đó tác dụng được với dd chứa Mg(NO3)2 và H2SO4 ?
A. 1 B. 2 C. 4 D. 3
Câu 11: Cho các phản
No_avatarf

ai chi cho minh cach down tai lieu ve may tinh di nao

cam on truoc

Avatar

sao ko co dap an. neu ko co dung dua tai lieu len

 

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓