Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi Tiếng Anh IOE cấp huyện lớp 3 (2011-2012)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Dõng (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:43' 26-01-2013
Dung lượng: 7.6 MB
Số lượt tải: 4450
Số lượt thích: 2 người (Phạm Thị Thúy, Hà Thị Huyền, Đinh Thị Thảo)

ĐỀ THI IOE LỚP 3 VÒNG 20 (CẤP HUYỆN) NĂM HỌC 2011-2012
1/Defeat the goalkeeper(thủ môn bắt bóng),khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
1/Is your …… name Nguyen Thanh Huyen?-No,it’s Tran Thanh Huyen.
a.middle b.first c.family d.full
2/Linda is calling and Emma is …… the telephone.
a.speaking b.telling c.answering d.saying
3/Odd one out:
a.piano b.guitar c.singer d.violin
4/Red is my….. colour.
a.favourite b.interesting c.beautiful d.like
5/Would you like to play basketball?-……Good idea!
a.I like b.I love it c,I’d love to d.I want
6/Excuse me.Can I sit here?-……….
a.Sure! b.Here you are! c.Yes,I can. d.I’m sure
7/I’d like to send this letter…. China.
a.to b.on c.in d.at
8/Ann and her brother…… at home yesterday
a.didn’t are b.wasn’t c.weren’t d.not were
9/Choose the word that has the underlined part pronounced differently:
a.wet b.chess c.yesterday d.pretty
10/Odd one out:
a.playing b.learning c.writing d.evening
11.Don’t let your brother… the present.
a.to see b.seeing c.see d.sees
12.How…do you study in the school library?-Every afternoon.
a.usually b.never c.sometimes d.often
13.We are…work at the moment.
a.on b.in c.at d.with
14.What is Elena’s date of bith?-…..
a.September 2nd b.September and 2nd c.2nd and September d.September 2
15.Why does Alex go to the….?-Because he has a toothache.
a.teacher b.nurse c.policeman d.dentist
16.I can’t watch TV because I have too….homework.
a.much b.very c.a lot d.many
17.Odd one out:
a.player b.worker c.painter d.teacher
18.The book is open in front….her on the desk.
a.of b.to c.with d.by
19.May I have…sugar?
a.one b.a c.some d.many
20.Choose the word that has the underlined part pronounced differently
a.great b.clean c.teacher d.beans
21.My father has a letter…his friend in Singapore.
a.of b.from c.to d.down
22.What time…the movie start?-At 7 pm.
a.do b.does c.is d.are
23.Is this your…time in Hanoi?-Yes,it is
a.one b.two c.first d.new
24.There are 28…29 days in February.
a.in b.on c.or d.and
25.On the table,there were vegetables,bread and two large…
a.bowl of soup b.bowl of soups c.bowls of soups d.bowls of soup
26.My father never drinks… coffee for breakfast.
a.much b.many c.any d.A&C are correct
27.Which is the third month of the year?-……
a.January b.March c.August d.November
28:….. noodles for dinner last night?
a.Did you eat b.Were you eat c.Did you ate d.Do you ate
29.Odd one out:
a.playing b.learning c.writing d.evening
30/Choose the word that has the underlined part pronounced differently:
a.tired b.fish c.thing d.sick
31/Tommy is 10 years…but he’s very tall.
a.age b.old c.high d.long2/What’s the order(thứ tự nào đúng)
1/
_______________________________________________________________________
2/ 
________________________________________________________________________
3/
_________________________________________________________________________
4/
_________________________________________________________________________
5/
_________________________________________________________________________
6/
__________________________________________________________________________
7/
__________________________________________________________________________
8/
__________________________________________________________________________
9/
__________________________________________________________________________
10/
__________________________________________________________________________
11/
__________________________________________________________________________
12/
__________________________________________________________________________ 13/
__________________________________________________________________________
14/
__________________________________________________________________________
15/
__________________________________________________________________________
16/
__________________________________________________________________________
17/
__________________________________________________________________________
18/
__________________________________________________________________________ 19
No_avatarf

đề này mà dành cho lớp 3 có phải là quá khó không vậy?

có nhầm lẫn gì không mọi người?

có cả hiện tại tiếp diễn và quá khứ nữa kìa...

câu sắp xếp thì dài, từ vựng khó... 

nhìn như này lớp 6 làm còn khó nữa là..

Avatar

Đề này lớp 5 ý chứ sao mà khó vậyLưỡng lự

No_avatar

đề này tôi nghĩ là của lớp 3 nhưng ko phải cấp huyện mà cấp quốc gia của năm ngoái

 

No_avatarf

                                                                                                                                                 :)

 

 
Gửi ý kiến