Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Đáp án cho đề thi HSG cấp huyện 2012-2013

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Bùi Thị Thủy
  Ngày gửi: 08h:19' 15-01-2013
  Dung lượng: 9.2 KB
  Số lượt tải: 56
  Số lượt thích: 0 người
  HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HSG CẤP HUYỆN
  BẬC THCS, NĂM HỌC 2012 - 2013
  Môn: Tiếng Anh
  A. PHONETICS.
  (2 điểm) Mỗi đáp án đúng được 0,4 điểm.

  1
  2
  3
  4
  5
  
  B
  D
  C
  B
  A
  
  
  B. READING.
  I. (2 điểm) Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm.

  1. country 2. population 3. capital 4. founded
  5. speak 6. important 7. agricultural 8. than
  II. (2 điểm) Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm.

  1
  2
  3
  4
  
  F
  T
  T
  F
  
  
  C. VOCABULARY AND GRAMMAR.
  I. (2,5 điểm) Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm.

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  
  B
  A
  C
  B
  D
  C
  A
  C
  A
  D
  
  
  II. (2 điểm) Mỗi đáp án đúng được 0,4 điểm.

  1. not to speak
  2. be cleaned
  3. playing
  4. has worked
  5. Did ... see
  
  
  III. (2 điểm) Mỗi đáp án đúng được 0.4 điểm.

  1. engineers
  2. interesting
  3. carefully
  4. polluted
  5. happiness
  
  
  IV. (2 điểm) Mỗi đáp án đúng được 0,4 điểm.

  1. B
  => big enough
  2. C
  => since
  3. D
  => homework
  4. D
  => does she
  5. B
  => teeth
  
  

  D. WRITING.
  I. (2,5 điểm) Mỗi câu viết đúng được 0,5 điểm.
  1. The old building has been knocked down to make room for a new one.
  2. I have never seen a horror film before.
  3. It takes Miss Chi thirty minutes to do the shopping every day.
  4. I wish my sister could go camping with us this weekend.
  5. Lan asked Binh where he was going on vacation the following/ next summer.

  II. (3 điểm) Mỗi câu viết đúng được 0,5 điểm)
  1. The baby next to my house doesn’t cry much now. But he used to cry every night.
  2. What was your father doing at 3 o’clock yesterday afternoon?
  3. Jane was not invited to Tim’s wedding last month.
  4.Life in the city is noisier than life in the country.
  5. While I was writing the letter, the phone rang.
  6. Do people celebrate the May Day in every country in the world?

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓