Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề vong 15 moi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Trung Nam
Ngày gửi: 07h:25' 06-03-2013
Dung lượng: 194.5 KB
Số lượt tải: 241
Số lượt thích: 0 người
Tìm số tự nhiên k lớn nhất để hiệu bình phương hai số lẻ bất kỳ luôn chia hết cho 2k. Kết quả là.
Tính a + b biết đa thức x2009+2x1009+ax+b  chia hết cho đa thức x - 1.
Cho tam giác ABC và điểm O nằm trong tam giác. Qua O kẻ các đường thẳng DE, FK, MN tương ứng song song với AB, AC, BC sao cho F, M nằm trên AB, E và K nằm trên BC, N và D nằm trên AC. Tính  .
Giá trị lớn nhất của biểu thức 7.75+3x-3x2  là bao nhiêu? Diện tích hình thoi ABCD bằng 18 cm2, đường cao AH bằng 3cm. Số đo góc tù của hình thoi ABCD bằng bao nhiêu độ?
135
130
120
150
Phương trình (a2-9)x3+(a+3)x2-8x+15=0  là bậc nhất khi
Nghiệm của phương trình 2(x - 3) - 5 = 2 - (2x + 1) là x bằng bao nhiêu? Cho  ABC ~  A`B`C`, M là trung điểm của BC. Biết AB=6cm, A`B`=4cm, B`C`=9cm. MC=.. cm Cho ABC có diện tích 12 cm2. Gọi N là trung điểm BC. M trên AC sao cho  . AN cắt BM tại O.Khi đó diện tích của tam giác OAM bằng   cm2.
Hình chữ nhật ABCD có diện tích là 100 cm2. E là điểm thuộc BC. Diện tích tam giác ADE là  cm2.
Số tâm đối xứng của thất giác đều là 
Hình thoi có một góc bằng  và diện tích bằng  cm2 thì có chu vi bằng cm.
Nếu hình vuông có chu vi bằng 100 cm thì diện tích của nó bằng  cm2.
Hai phương trình (x-1)(2x-1)=0  và mx2-(m+1)x+1=0 tương đương với nhau khi m = ....
Cho biểu thức A= . A là một số nguyên tìm x
Tìm x  
Tam giác ABC có AB=12cm; AC=18cm. Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho AM=4cm, đường thẳng qua M và song song với BC cắt AC tại N. Độ dài đoạn thẳng NC bằng .......cm.

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức M= 
Cho hình chữ nhật ABCD, AB=10cm, AD=6cm. E, F, G, H theo thứ tự thuộc các cạnh AB, BC, CD, DA sao cho AE=AH=CF=CG. Tìm giá trị lớn nhất của diện tích tứ giác EFGH theo cm2.Kết quả là  cm2.

Kết quả phép tính  là

Phương trình  nghiệm đúng với mọi x nếu a bằng:

Độ dài đường trung bình của một hình thang là 20cm. Tỷ số hai đáy là  khi đó độ dài đáy lớn là bao nhiêu cm?
12
18
24
Một đáp án khác.

Biết diện tích tam giác đều dựng trên một cạnh của hình vuông là  cm2. Tìm S
Cho tam giác ABC, đường phân giác AD. Vẽ DE // AB, DF // AC (E thuộc AC, F thuộc AB). Biết AB = 3 cm, AC = 6 cm. Chu vi của tứ giác AEDF bằng ...  cm.
Cho tam giác ABC, AD là phân giác góc A. Biết AB=14cm, BD=7cm, CD=4cm. Khi đó AC=... cm.
Tổng các nghiệm của phương trình bằng bao nhiêu? Tập nghiệm của phương trình   là:
Tập nghiệm của phương trình   là:
Một hình vuông có chu vi bằng a cm và diện tích bằng a . Cạnh hình vuông đó dài  ...cm.
Nếu hai phương trình (x - 2)(3x - a) = 0 và (2x - 6)(bx + 2) = 0 tương đương với nhau thì giá trị của tổng a + b bằng .
Tìm x   
Số học sinh giỏi của hai khối 7 và 8 là 270 học sinh. Biết  số học sinh giỏi của khối 7 bằng 60 % số học sinh giỏi của khối 8. Tính số học sinh giỏi của khối 8.
Hình vuông ABCD có diện tích bằng 98. Trên cạnh AD lấy một điểm M. Đường thẳng qua M vuông góc với AC cắt đường thẳng BC tại N. Tính độ dài MN..
Tập xác định của phương trình  là
Hình thoi có các đường chéo bằng 4cm và 8cm. Cạnh của hình thoi đó bằng
Độ dài đường trung bình của một hình thang là 20cm. Tỷ số hai đáy là  khi đó độ dài đáy lớn là bao nhiêu cm?
Trong số các hình: tia AB, đoạn thẳng AB, tam giác đều ABC, đường tròn tâm O, hình thang cân, hình bình hành, hình
Avatar

fucking

 

No_avatar

nju aj koa vong 16 violympic lop 8 nam nay thi dua len cko mk lien nhaz

 
Gửi ý kiến