Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Luyện thi HSG Tin học THCS Đề số 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Ts. Nguyễn Nam Hồng
Người gửi: Nguyễn Nam Hồng (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:43' 15-03-2013
Dung lượng: 48.0 KB
Số lượt tải: 103
Số lượt thích: 0 người
Phòng giáo dục và Đào tạo
QUẬN HOÀN KIẾM
Đề luyện học sinh giỏi
Năm học: 2012 – 2013
Môn: Tin học THCS
Thời gian làm bài: 90 phút


Tổng quan
TT
Tên bài
File
chương trình
File
dữ liệu
File
kết quả
Thời
gian

1
Tạo biểu thức
BIEUTHUC.PAS
BIEUTHUC.INP
BIEUTHUC.OUT
1s/test

2
Lập lịch tháng
LAPLICH.PAS
LAPLICH.INP
LAPLICH.OUT
1s/test

3
Số tự nhiên liên tiếp
STNLT.PAS
STNLT.INP
STNLT.OUT
1s/test


Bài 1 (7 điểm) Tạo biểu thức
Cho một xâu S = ’123456789’.
Yêu cầu: tìm cách chèn vào S các dấu `+` hoặc `-` để thu được số M cho trước (nếu có thể).
Dữ liệu: đọc từ tệp BIEUTHUC.INP gồm nhiều phương án, mỗi phương án trên một dòng, trên dòng đó ghi số nguyên dương M.
Kết quả: ghi ra màn hình và tệp BIEUTHUC.OUT. Mỗi phương án ghi trên K+1 dòng theo quy cách sau:
Dòng thứ nhất ghi sô K.là số cách biểu diễn tìm được (ghi ‘0’ nếu không thể thu được M từ cách làm trên).
Nếu K>0 thì K dòng tiếp theo mỗi dòng ghi một biểu diễn nhận được (xem ví dụ).
Ví dụ:
BIEUTHUC.INP
BIEUTHUC.OUT

185
5
123-4+56-7+8+9
123+4-5-6+78-9
1-2+34+56+7+89
1+234-56+7+8-9
-1+234-56+7-8+9


Bài 2 (7 điểm) - Lập lịch tháng
Lịch của các tháng được biểu diễn bằng một ma trận có số cột bằng 7 và số hàng bằng 5 hoặc 6. Các cột tương ứng với các thứ trong tuần (cột 1 ứng với Chủ nhật), hàng tương ứng với tuần của tháng.
Yêu cầu: Cần lập lịch cho tháng khi biết thứ của ngày đầu tháng (ngày 1) và số ngày của tháng.
Dữ liệu: đọc từ tệp LAPLICH.INP gồm nhiều phương án, mỗi phương án trên một dòng, trên dòng đó ghi số nguyên dương K (thứ của ngày đầu tháng) và T (số ngày của tháng).
Kết quả: ghi ra màn hình và tệp LAPLICH.OUT. Mỗi phương án ghi trên 5 hoặc 6 dòng, mỗi dòng tương ứng với một tuần của tháng (xem ví dụ).
Ví dụ:
LAPLICH.INP
LAPLICH.OUT

2 30
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30


Bài 3 (6 điểm) Số tự nhiên liên tiếp
Cho trước số tự nhiên N.
Yêu cầu: Viết chương trình cho biết có thể biểu diễn N thành tổng của hai hoặc nhiều số tự nhiên liên tiếp hay không?
Dữ liệu: đọc từ tệp STNLT.INP gồm nhiều phương án, mỗi phương án trên một dòng, trên dòng đó ghi số nguyên dương N.
Kết quả: ghi ra màn hình và tệp STNLT.OUT. Mỗi phương án ghi trên K+1 dòng, theo quy cách sau:
Dòng thứ nhất ghi sô K là số cách biểu diễn tìm thấy (ghi ‘0’ nếu như không tìm được cách biểu diễn).
Nếu K>0 thì K dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi số số hạng, tiếp sau là số hạng đầu tiên trong biểu diễn nhận được (xem ví dụ).
Ví dụ:
STNLT.INP
STNLT.OUT

1671
3
2 835
3 556
6 276

Tệp BIEUTHUC.INP

185
1035
1245
161

Tệp LAPLICH.INP
2 30
3 29
4 28
7 31


Tệp STNLT.INP
1671
1296
1557
2916
No_avatar

Tôi đã đưa lên một số đề thi và đề luyên HSG Tin học THCS (lớp 9) nhưng xem lại thì có một vài đề đã chọn nhầm tệp. Đó là những tệp cũ chưa sửa. Tôi muốn đưa tệp đã sửa thay vào đó có được không? Vấn đề sau được đặt ra có lẽ là chung cho nhiều người:

Làm thế nào để gỡ bỏ (xóa) hoặc thay thế bài đã chuyển lên nhầm?

 

 

 
Gửi ý kiến