Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BÀI TẬP CHƯƠNG OXI LƯU HUỲNH

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Quốc Tín (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:09' 11-04-2009
Dung lượng: 77.5 KB
Số lượt tải: 3142
Số lượt thích: 0 người
BÀI TẬP CHƯƠNG OXI LƯU HUỲNH
I. VIẾT PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG.
Bài 1. Từ các chất sau: Cu, C, S, Na2SO3, FeS2,O2, H2SO4. Viết tất cả các ptpu điều chế SO2
Bài 2. Viết các phương trình hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau:

Bài 3. Xác định A,B,C,D và hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau:
a/
b/
c/NaHSO3→A→H2SO4→A→B→C→BaSO4
d/ H2SO4→A→B→H2SO4→C→Fe2(SO4)3
e/
Bài 4.Cho sơ đồ biến đổi hóa học sau:

a/ Viết phương trình hó học biểu diễn cho mỗi biến đổi.
b/ Xác định phản ứng oxh khử và vai trò của mỗi chất có trong phản ứng oxh khử đó.
Bài 5 :Cho những chất sau : Cu , CuO, Mg, CaCO3, Al2O3, Fe2O3 và Fe(OH)3. Hãy cho biết những chất nào có khả năng tác dụng được với dd H2SO4đặc nóng và loãng. Viết tất cả các phương trình phản ứng xảy ra.
II. BÀI TẬP NHẬN BIẾT
Bài 1. Trình bày pp hóa học nhận biết các lọ mất nhãn đựng các dd sau:
a/NaCl, HCl, Na2SO4, H2SO4
b/ NaCl, K2CO3, Na2SO4, HCl, Ba(NO3)2
c/ HCl, H2SO4, H2SO3
d/ KNO3, KCl,K2SO4,K2CO3
e/ Na2CO3, Na2S, NaCl,Na2SO4
Bài 2. nhận biết các khí sau:
a/ SO2,SO3, HCl,O2
b/ O2,O3,SO2,SO3
III. BÀI TẬP PHA LOÃNG
Bài 1.Có 100ml dd H2SO4 98% ( d= 1,84g/ml). Người ta muốn pha loãng thể tích trên thành dd H2SO4 20%.
a/ Tính thể tích nước cần dùng để pha loãng.
b/ Cách pha loãng pải tiến hành như thế nào.
IV. BÀI TẬP MUỐI SUNFIT
Bài 1.(10/187) Hỗn hợp X gồm Na2SO3 và Na2SO4. Cho 28,56 g X tác dụng với dd H2SO4 loãng, dư. Khí SO2 sinh ra làm mất màu hoàn toàn 675 cm3 dd Brom 0,2M. Mặt khác 7,14 g X tác dụng vừa đủ với 21,6cm3 dd KOH 0,125M.
a/ Viết các phương trình hóa học có thể xảy ra.
b/ Tính % về các chất trong hỗn hợp X.
Bài 2. Cho 35,6 gam hỗn hợp Na2SO3 và NaHSO3 vào dd H2SO4 loáng dư. Sau khi phản ứng kết thúc thấy khối lượng dd tăng 16,4 gam. Tính khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu.
V. BÀI TẬP HỖN HỢP KIM LOẠI , OXIT KIM LOẠI+ AXIT LOÃNG
Bài 1. Cho 5,6 gam Fe vào 200ml dd H2SO4 2M thu được vml khí và dd A.
a/ Tính V
b/ Cho từ từ dd BaCl2 đến dư vào dd A. Tính khối lượng kết tủa tạo thành.
Bài 2.. Cho m gam Fe vào 200ml dd H2SO4 2M thu được 3,36 l khí và dd A.
a/ Tính m
b/ Cho từ từ dd BaCl2 đến dư vào dd A. Tính khối lượng kết tủa tạo thành.
Bài 3. Cho 8 gam Mg,Fe vào 200ml dd H2SO4 2M thu được 4,48 l khí và dd A.
a/ Tính %m
b/ Cho từ từ dd BaCl2 đến dư vào dd A. Tính khối lượng kết tủa tạo thành.
Bài 4. Cho 100ml H2SO4 vào 145 ml nước thu được dd A. Hòa tan hoàn toàn 18,5g hỗn hợp Mg,Zn vào dd A thu được 13,44 lít khí đkc và dd B.
a/ Tính C% của A
b/ Tính % mỗi kim loại
c/ Cho từ từ dd BaCl2 đến dư vào dd B. Tính khối lượng kết tủa tạo thành.
Bài 5.Cho 7,8 gam hỗn hợp hai kim loại Mg,Al tác dụng với dd H2SO4 loãng dư khi phản ứng kết thúc thấy khối lượng dd tăng thêm 7g. Tính %về khối lượng mỗi kim loại có trong hỗn hợp ban đầu.
Bài 6. Cho 3 kim loại Fe,Zn, Al hòa tan hoàn toàn trong dd H2SO4 0,5M thu được 13,44 lít khí đkc. Tính khối lượng muối và thể tích H2SO4 tối thiểu cần dùng.
Bài 7. Cho 7,8 gam hỗn hợp hai kim loại Mg, Al vào dd H2SO4 loãng dư. Sau khi kết thúc phản ứng thấy khối lượng dd tăng thêm 7 g.Tính % khối lượng mỗi kim loại có trong hỗn hợp ban đầu.
Bài 8. Cho 10,5 gam hỗn hợp Zn và CuO vào 200ml dd H2SO4 1M thu được 3,36 lít khí và dd A.
a/
 
Gửi ý kiến