Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đáp án đề thi chuyên Bắc Giang 08-09 chính thức

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Quỳnh Anh
Ngày gửi: 15h:17' 17-04-2013
Dung lượng: 391.5 KB
Số lượt tải: 107
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC GIANG

HƯỚNG DẪN CHẤM THI TUYỂN SINH LỚP 10
THPT CHUYÊN BẮC GIANG NĂM HỌC 2008-2009
MÔN: HOÁ HỌC
Ngày thi: 10/7/2008
(Hướng dẫn chấm thi gồm 7 trang)


ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
Câu 1:(4 điểm) 1. 1 điểm 2. 1 điểm 3. 1 điểm 4. 1 điểm

1.
- Phương pháp thứ nhất:
2NaCl + H2SO4 đặc Na2SO4 + 2HCl
Hòa tan khí HCl vào nước để được dd HCl đặc:
MnO2 + 4HClđặc MnCl2 + Cl2 + 2H2O
- Phương pháp thứ hai: Hòa tan NaCl vào nước để được dd NaCl bão hòa:
2NaCl + 2H2O 2NaOH + H2 + Cl2


0,25đ


0.25đ
0,5đ

2.
- Điều chế supephotphat đơn:
Ca3(PO4)2 + 2H2SO4 đặc Ca(H2PO4)2 + 2CaSO4
- Điều chế supephotphat kép:
Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 đặc 2H3PO4 + 3CaSO4
Ca3(PO4)2 + 4H3PO4 3Ca(H2PO4)2

0,5đ

0.25đ
0.25đ


3.


 CO + CuO CO2 + Cu
SO2 + Ca(OH)2 dư CaSO3 + H2O
nSO3 + H2SO4 đặc H2SO4.nSO3 (olêum)
SO2 + Br2 + 2H2O 2HBr + H2SO4
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

4.
- Ở 900C: trong 150 gam dd A có 50 gam A
vậy trong 600 gam dd A có A
Giả sử khi làm lạnh từ 900C xuống 100C có m gam chất rắn A thoát ra.
- Ở 100C: trong 115 gam dd A có 15 gam A
vậy trong (600-m) gam dd A có (200-m) gam A


0,25đ

0,25đ0,5đ

Câu 2: (4 điểm) 1. 1,25 điểm 2. 1 điểm 3. 1,75 điểm

1.
CH2=CH-CHBrCl; CH2=CBr-CH2Cl
CH2=CCl-CH2Br; BrCCl=CH-CH3
BrCH=CH-CH2Cl; ClCH=CH-CH2Br
BrCH=CCl-CH3; ClCH=CBr-CH3

0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ


0,25đ


2.
- Điều chế etyl axetat: CH3COOC2H5
(-C6H10O5-)n + nH2O nC6H12O6
C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2
C2H5OH + O2 CH3COOH + H2O
CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O
- Điều chế PE: (-CH2-CH2-)n
C2H5OH CH2=CH2 + H2O
nCH2=CH2 (-CH2-CH2-)n
- Điều chế PVC: (-CH2-CHCl-)n
CH3COOH + NaOH CH3COONa + H2O
CH3COONa + NaOH(rắn) CH4 + Na2CO3
2CH4  + 3H2
 + HCl CH2=CHCl
nCH2=CHCl (-CH2-CHCl-)n
- Điều chế brombenzen: C6H5Br
3 C6H6 (benzen)
C6H6 + Br2 C6H5Br + HBr

0,25đ


0,25đ
0,25đ


0,25đ

3.
a.
b.

Đặt CTPT của B là CxHyOz
Gọi số mol CO2 và H2O lần lượt là a và b.
ta có: 

2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2 (1)
Theo (1): 
Áp dụng ĐLBT nguyên tố:

ta có:

Vì CTPT của B trùng với CTĐGN nên CTPT của B là: C7H8O
Vì B có một nguyên tử O và tác dụng được với Na nên trong CTCT của B có chứa một nhóm OH.

CH2OH OH OH CH3 OH
CH3 CH3
0,5đ0,25đ0,25đ
0,25đ
0,5đ

Câu 3:(4 điểm) 1. 1,5 điểm 2. 2,5 điểm

1.
Có thể dùng thêm phenolphtalein nhận biết các dung dịch AlCl3, NaCl, KOH, Mg(NO3)2, Zn(NO3)2, AgNO3.
( Lần lượt nhỏ vài giọt phenolphtalein vào từng dung dịch.
- Nhận ra dung dịch KOH do xuất hiện màu hồng.
( Lần lượt cho dung dịch KOH vào mỗi dung dịch còn lại
 
Gửi ý kiến