Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kiem tra hoc ly II

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tuấn Thành
Ngày gửi: 13h:02' 20-04-2013
Dung lượng: 29.5 KB
Số lượt tải: 124
Số lượt thích: 0 người
Trường thcs liêu xá kiểm tra học kỳ ii
Họ và tên …………………………………… Môn: Hóa học 8
Thời gian: 45 phút (không kể giao đề)

Câu I (2đ) Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất rồi ghi đáp án đó vào bài làm
1/ Nồng độ phần trăm là số gam chất tan có trong:
A. 1 lít dung dịch B. 100 gam nước
C. 100g dung dịch D. 100 ml nước
2/ Cho các chất sau chất nào không tác dụng được với nước:
A. K B. CuO C. K2O D. SO3
3/ Loại chất làm quì tím chuyển màu đỏ là:
A. oxit B. axit C. bazơ D. muối
4/ Có các phản ứng hóa học sau :
1. CaCO3  CaO + CO2 2. Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2
3. 4P + 5O2  2P2O5 4. Fe + CuCl2  FeCl2 + Cu
Nhóm gồm các phản ứng là : A. 1, 2 B. 3, 4 C. 1,3 D. 2,4
5/ Dãy chất gồm đủ cả Oxit, axit, bazo và muối là:
A: P2O5 ; H2SO4 ; Al2O3 ; Fe(OH)3 C: Fe3O4 ; HNO3 ; Pb(OH)2 ; CaCO3
B: HCl ; CaCO3 ; Na2S ; KOH D: H3PO4 Cu(OH)2 ; NaNO3 ; HClO3
6/ Cặp chất nào sau đây để điều chế khí H2trong phòng thí nghiệm:
A: Al và HCl B. H2O C. H2O và Fe D. Cu và H2SO4
7/ Cho chất X vào H2O được dung dịch làm đổi màu qùy tím thành xanh: Chất X là:
A: Mg B: P2 O5 C: BaO D. Fe2O3
8/ Nhiệt phân hoàn toàn 24,5 gam KClO3. Thể tích khí O2 thu được ở đktc là:
A. 2,24 lít B. 4,48 lít C. 6,72 lít D. 8,96 lít.
Câu II (2đ) Viết công thức hóa học của các hợp chất có tên dưới đây
1/ điphotpho pentaoxit 2/ Sắt (III) oxit 3/ axit sunfuric
4/ Natri clorua 5/ Sắt (II) hiđroxit 6/ Nhôm nitrat
7/ axit clohiđric 8/ Kali hiđroxit
Câu III. (2đ) Viết phương trình hóa học xảy ra và cho biết tên mỗi loại phản ứng trong các trường hợp sau:
a/ Đốt cháy P trong bình chứa O2 b/ Nhiệt phân KClO3
c/ Cho CaO tác dụng với H2O d/ Dẫn khí H2 qua bột CuO nung nóng.
Câu IV. (2đ) a/ Tính số gam và số mol của CuSO4 có trong 200 gam dung dịch CuSO4 16%
b/ Tính số mol và số gam của NaOH có trong 300 ml dung dịch NaOH 1,5M
Câu V. (2đ) Cho khí H2 tác dụng với hỗn hợp CuO và Fe2O3 ở nhiệt độ cao
a/ Viết các phương trình hóa học xảy ra.
b/ Nếu sau phản ứng thu được 12 gam hỗn hợp Cu và Fe, trong đó có 5,6 gam Fe. Hãy tính khối lượng CuO và Fe2O3 tham gia phản ứng.
------------------------***************-------------------------

 
Gửi ý kiến