Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề Cương Ôn Thi Học Kỳ 2-Hóa 10

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Tăng
Ngày gửi: 21h:39' 23-04-2013
Dung lượng: 61.0 KB
Số lượt tải: 1210
Số lượt thích: 0 người
CHUYÊN ĐỀ ĐẶC BIỆT ÔN THI HỌC KỲ II
Môn: Hóa học 10
Dạng 1: Bài toán SO2, H2S phản ứng với kiềm
Câu 1: Hấp thụ hoàn toàn 17,92 lít SO2 ở đktc vào 500 ml dung dịch KOH 2M kết thúc phản ứng làm bay hơi nước thu được m gam muối khan. Tính m?
Câu 2: Hấp thụ hoàn toàn V lít SO2 ở đktc vào 400ml dung dịch NaOH thu được 10,4g muối NaHSO3 và 12,6g muối Na2SO3. Tính giá trị của V và nồng độ CM của dung dịch NaOH?
Câu 3: Hấp thụ hoàn toàn 7,84 lít H2S ở đktc vào 612,5ml ml dung dịch NaOH 1M, kết thúc phản ứng cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn. Tính m?
Câu 4: Hấp thụ hoàn toàn x mol H2S vào 600 ml dung dịch KOH 0,2M thu được 4,74g muối K2SO3. Tính giá trị của x?
Dạng 2: Bài toán hỗn hợp kim loại phản ứng với axit
Câu 1: Cho 11 gam hỗn hợp Al, Fe tan hoàn toàn trong H2SO4 loãng (dư) thu được 8,96 lít H2 (đktc). Tính % khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp?
Câu 2: Cho 12 gam hỗn hợp hai kim loại Cu, Fe tan hoàn toàn trong H2SO4 đặc, nóng (dư) thu được 5,6 lít (đktc) SO2 sản phẩm khử duy nhất và dung dịch X. Cho KOH (dư) vào dung dịch X thu được m gam kết tủa, nung kết tủa đến khối lượng không đổi được a gam rắn. Tính % theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp? Tính giá trị của m, a?
Câu 3: Hòa tan 10 gam hỗn hợp A chứa Mg, Al, Cu vào V lít dung dịch HCl 0,5M đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X và 5,6 lít khí Y (đktc) và 4,9 gam chất rắn Z.
a)X, Y, Z là chất gì?
b)Tính % (m) các chất trong A.
c)Tính V.
Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 9,1ghỗn hợp Al và Cu vào H2SO4 đặc nóng thì thu được 5,6lít khí SO2(đktc).
a)Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp .
b)Tính thể tích khí H2(đktc) thoát ra khi cho hỗn hợp trên tác dụng với H2SO4 loãng.
(a.%Al=29,67;%Cu=70,33% b.V=3,36 lít)
Câu 5: Hòa tan hoàn toàn 18,4g hỗn hợp Fe và Cu vào H2SO4 đặc nóng thì thu được 8,96lít khí SO2(đktc).
a)Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp .
b)Tính thể tích khí H2(đktc) thoát ra khi cho hỗn hợp trên tác dụng với H2SO4 loãng.
Dạng 3: Bài toán tìm kim loại
Câu 1: Cho 10,8g kim loại R tác dụng hết với Cl2 tạo thành 53,4 gam muối. Xác định kim loại R?
Câu 2: Cho 10,8 gam kim loại M hóa trị III tác dụng hết Cl2 tạo thành 53,4 gam muối.
a)Xác định kim loại M.
b)Tính khối lượng MnO2 và thể tích dung dịch HCl 36,5% (1,2g/ml) cần để điều chế clo tham gia phản ứng trên.
Câu 3: Cho 8,5 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm ở hai chu kỳ liên tiếp nhau vào 200 ml H2O thu được 3,36 lít khí (đktc).
a)Xác định tên kim loại.
b)Tính nồng độ mol dung dịch thu được.
Câu 4: Cho 5,4g kim loại R tan hoàn toàn trong H2SO4 đặc nóng, phản ứng kết thúc thu được 6,72 lít SO2 sản phẩm khử duy nhất ở đktc. Tìm kim loại R và tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng?
Câu 5: Cho 4,5g một kim loại R tan hoàn toàn trong H2SO4 đặc nóng thu được 2,24 lít (đktc)hỗn hợp SO2, H2S có tỉ khối so với H2 là 24,5 và dung dịch X. Tìm kim loại R và tính khối lượng muối tạo thành trong dung dịch sau phản ứng?
Câu 6: Cho 1,44g một kim loại R tan hoàn toàn trong H2SO4 đăc nóng thu được 0,672 lít(đktc) hỗn hợp SO2, H2S có tỉ khối so với H2 là 27. Tìm kim loại R và tính khối lượng muối tạo thành trong dung dịch sau phản ứng?
Dạng 4: Viết phản ứng theo sơ đồ
Câu 1: Viết phản ứng theo sơ đồ sau đây:
a)FeS2(SO2( SO3(H2SO4(Ag2SO4
b)H2S(SO2( SO3(H2SO4(CuSO4
c)SO2 ( S ( FeS ( H2S ( Na2S ( PbS
 
Gửi ý kiến