Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tổng hợp trắc nghiệm Chương 1 có ĐA

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Duy Hiển
Ngày gửi: 07h:52' 29-08-2013
Dung lượng: 247.4 KB
Số lượt tải: 5352
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Trang)
Trắc nghiệm: SỰ ĐIỆN LI - PHÂN LOẠI CHẤT ĐIỆN
Câu 1:
 Dung dịch chất điện li dẫn điện được là do trong dd có chứa:

A.
Các electron chuyển động tự do.
B.
Các cation và anion chuyển động tự do.

C.
Các ion H+ và OH- chuyển động tự do.
D.
Các ion được gắn cố định tại các nút mạng.

Câu 2:
Chất nào sau đâykhông dẫn điện?

A.
KCl rắn, khan.
B.
 CaCl2 nóng chảy.

C.
NaOH nóng chảy.
D.
 HBr hòa tan trong nước.

Câu 3:
 Câu nào sau đây đúng khi nói về sự điện li?

A.
 Sự điện li là sự hoà tan một chất vào nước thành dung dịch.

B.
 Sự điện li là sự phân li một chất dưới tác dụng của dòng điện.

C.
 Sự điện li là sự phân li một chất thành ion khi tan trong nước hay ở trạng thái nóng chảy.

D.
 Sự điện li là quá trình oxi hoá - khử.

Câu 4:
Chodãycácchất:KAl(SO4)2.12H2O,C2H5OH,C12H22O11(saccarozơ), SO2,CH3COOH, N2O5, CuO, Ca(OH)2,CH3COONH4.Sốchấtđiệnlilà

A.
3.
B.
 4.
C.
 5.
D.
2.

Câu 5:
Cho các mệnh đề sau:
1, Chất điện li mạnh có độ điện li > 1. 2, Chất điện li mạnh có độ điện li  = 1.
3, Chất không điện li có độ điện li = 0. 4, Chất điện li yếu có độ điện li  = 1.
5, Chất điện li yếu có độ điện li 0<<1.
Chọn đáp án đúng

A.
(1), (3), (5).
B.
(2), (3), (5).

C.
(1), (2), (4).
D.
(2), (4), (5).

Câu 6:
Khiphaloãngdung dịchCH3COOH1M thànhdungdịchCH3COOH0,5Mthì

A.
độđiệnlităng .
B.
 độđiệnligiảm.
C.
 độđiệnlikhôngđổi .
D.
Không xác định được.

Câu 7:
 Chọn câu đúng:

A.
 Chỉ có hợp chất ion mới bị điện li khi hoà tan trong nước.

B.
 Độ điện li chỉ phụ thuộc vào bản chất chất điện li.

C.
 Độ điện li của chất điện li yếu có thể bằng 1.

D.
Với chất điện li yếu, độ điện li bị giảm khi nồng độ tăng.

Câu 8:
Khi pha loãng dd axit axetic, không thay đổi nhiệt độ, thấy độ điện li của nó tăng. Ý kiến nào sau đây là đúng:

A.
 Hằng số phân li của axit (Ka) giảm.
B.
 Ka tăng.

C.
Ka không đổi.
D.
 Không xác định được.

Câu 9:
Trong dd CH3COOH có cân bằng sau: CH3COOH CH3COO- + H+
Độ điện li  sẽ biến đổi như thế nào khi nhỏ vài giọt dd HCl vào dd CH3COOH.

A.
tăng.
B.
giảm.
C.
không thay đổi.
D.
không xác định được

Câu 10:
Trong dd CH3COOH có cân bằng sau: CH3COOH CH3COO- + H+
Độ điện li  sẽ biến đổi như thế nào khi nhỏ vài giọt dd NaOH vào dd CH3COOH.

A.
tăng.
B.
giảm.
C.
không thay đổi.
D.
không xác định được

Câu 11:
Trong dung dịch axit axetic (CH3COOH) có những phần tử nào sau đây:

A.
 H+, CH3COO- .
B.
CH3COOH, H+, CH3COO-, H2O.

C.
 H+, CH3COO-, H2O.
D.
 CH3COOH, CH3COO-, H+.

Câu 12:
 Trong các chất sau: K3PO4, H2SO4, HClO, HNO2, NH4Cl, HgCl2, Sn(OH)2. Các chất điện li yếu là:

A.
HClO, HNO2, HgCl2, Sn(OH)2.
B.
HClO, HNO2, K3PO4, H2SO4.

C.
HgCl2, Sn(OH)2, NH4Cl, HNO2.
D.
HgCl2, Sn(OH)2, HNO2, H2SO4.


Câu 13:
 Chọn dãy các chất điện ly mạnh trong số các chất sau : a. NaCl
No_avatarf

k có giải chi tiết ạ

 

 
Gửi ý kiến