Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BÀI THU HOẠCH QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IX

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Mai Lộc
Ngày gửi: 07h:03' 06-06-2009
Dung lượng: 69.0 KB
Số lượt tải: 394
Số lượt thích: 0 người

Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Lộc
Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị công tác: Trường TH Hồ Chơn Nhơn

BÀI THU HOẠCH
Hội nghị nghiên cứu quán triệt nghi quyết Trung ương IX Khoá X
Câu hỏi: Đồng chí rút ra nhận thức gì khi nghiên cứu Nghị quyết và các kết luận của Hội nghị TW9, khoá X ?

Bài làm:

Qua quá trình tiếp thu và nghiên cứu Nghị quyết và các kết luận của Hội nghị
TW 9( khoá X ), bản thân tôi rút ra những nhận xét sau:
Ban chấp hành Trung ương họp Hội nghị lần thứ 9 kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết đại hội X của Đảng trong nữa đầu nhiệm kì (2006 – 2008) kiểm điểm 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3(khoá X) về phòng chống tham nhũng , lãng phí;10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII) về chiến lược cán bộ .Đại hội X của Đảng đã xác định việc hoàn thành chiến lược phát triển kinh tế , nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng , phát huy sức mạnh toàn dân tộc , đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới , huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực cho công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước , phát triển văn hoá , tăng cường quốc phòng và an ninh , mở rộng quan hệ đối ngoại , chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế , giữ vững và ổn định chính trị - xã hội,sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển , tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại .
1.Trong lĩnh vực Giáo dục-Đào tạo,Khoa học–Công nghệ và văn hoá,y tế xã hội:
Đã triển khai thực hiện có kết quả các chính sách phát triển giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông , đại học và đào tạo nghề.
-Nội dung chương trình , phương pháp giáo dục , đào tạo ở các cấp học , ngành học tiếp tục đổi mới , cơ sở vật chất cho giáo dục được tăng lên đáng kể.
-Xã hội hoá giáo dục và đào tạo đạt được một số kết quả .Số lượng cơ sở và số lượng học sinh , sinh viên đào tạo ở các cơ sở ngoài công lập ngày càng tăng.
-Một số tiêu cực trong nhà trường được quan tâm khắc phục.
-Tỉ lệ học sinh nhập học đúng độ tuổi ở các cấp đều tăng , tỉ lệ lao động qua đào tạo tăng.
-Kết quả nghiên cứu lí luận chính trị . khoa học xã hội nhân văn đã đóng góp đổi mới và phát triển nhận thức , hoàn thiện quan điểm , đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước.
Nhà nước đã tăng cường đầu tư nâng cấp cơ sở y tế , mạng lưới khám chữa bệnh từ Trung ương đế địa phương, tỉnh , huyện xã
-Báo chí , xuất bản , phát thanh ntruyền hình phát triển nhanh , phong phú đa dạng có nhiều đóng góp tích cực .
Ngoài ra, Bên cạnh những thành tích đạt được, Hội nghị cũng nhấn mạnh hạn chế yếu kém trong các lĩnh vực văn hoá, xã hội , khoa học - công nghệ, giáo dục- đào tạo...Giáo dục phát triển chậm trong khi nhu cầu đòi hỏi phát triển cao. Chất lượng giáo dục giảm rút, nhất là môn đạo đức. Có nhiều trường Đại học, Cao đẳng liên tục được mở trong thời gian ngắn nhưng chất lượng giáo dục chưa cao, sự quản lí sinh viên còn lỏng lẽo dẫn đến các tệ nạn thường xẫy ra, giao tiếp ứng xử thiếu đạo đức...phương pháp giáo dục còn nhiều lạc hậu so với các nước trên thế giới .Công tác tư tưởng còn thiếu sắc bén, nhận thức còn hạn chế, công tác bảo vệ an ninh còn buông lỏng; tình hình tư tưởng an ninh nội bộ còn có biểu hiện phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định chính trị- xã hội. Do đó cần phải tăng cường công tác an ninh; xây dựng và hoàn thiện nhà nước XHCN, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Nhìn chung công tác Bảo vệ môi trường đang được phát triển. Song cần cố găng hơn nữa đặc biệt về: An toàn thực phẩm và chăm sóc bệnh nhân. Năng lực và sức chiến đấu của nhiều tổ chức Đảng, nhất là ở cơ sở còn yếu kém, cải cách hành chính đấu tranh chống tệ nạn , quan liêu, phòng chống tham nhũng lãng phí còn hạn chế.
2.Chiến lược cán bộ:
+Đội ngũ cán bộ: Đa số cán bộ phấn khởi tinh tưởng vào thành công của cuộc đổi mới , kiên định mục tiêu, đội nhũ cán bộ được tăng cường về số lượng , trình độ các mặt, năng lực lãnh đạo , quản lí kinh tế xã hội có tiến bộ rõ rệt , có khả năng tiếp cận và tích luỹ nhiều kinh nghiểmtong điều kiện
 
Gửi ý kiến