Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kiểm tra 1 tiết chương este-lipit-cacbohiđra

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đào Huy Đông
Ngày gửi: 22h:49' 24-09-2009
Dung lượng: 77.5 KB
Số lượt tải: 726
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra 1iết lớp 12 A5 (chương 1+2)
Câu 1. Một thuốc thử có thể nhận biết 4 dung dịch : glixerol, axit axetic, anđehit axetic, glucozơ là
A) Kim loại Na B) Quỳ tím C) Cu(OH)2. D) dd AgNO3 trong ddNH3
Câu 2. Thủy phân 0,5 mol tinh bột (C6H10O5)n cần 18000g H2O. Giá trị của n là
A) 4000 B) 3600 C) 1800 D) 2000
Câu 3. Metyl propionat là tên gọi của hợp chất có công thức cấu tạo nào sau đây?
A) CH3COOC2H5 B) C2H5COOCH3 C) C3H7COOH D) HCOOC3H7
Câu 4. Xà phòng hoá hoàn toàn 37,0g hỗn hợp 2 este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH, đun nóng. Khối lượng NaOH cần dùng là:
A) 20,0 B) 12,0g C) 16,0g D) 8,0g
Câu 5. Cho este X có công thức phân tử là C4H8O2 tác dụng với NaOH đun nóng, thu được muối Y có phân tử khối lớn hơn phân tử khối của X. Tên gọi của X là:
A) Etyl axetat B) metyl propionat C) propyl fomat D) isopropyl fomat
Câu 6. Tính chất nào dưới đây mà saccarozơ và glucozơ không đồng thời có được
A) Tính chất của anđehit B) Phản ứng cháy C) Tan tốt trong nước D) Tính chất của ancol đa chức
Câu 7. Xà phòng được điều chế bằng cách
A) Thuỷ phân chất béo trong môi trường axit B) Thuỷ phân chất béo nhờ enzim. C) Thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm. D) Phân huỷ chất béo.
Câu 8. Chỉ số axit của chất béo là
A) Số mg KOH cần để thủy phân hoàn toàn lượng chất béo đó. B) Số mg KOH cần để phân hủy 1 gam chất béo C) Số mg KOH cần để trung hòa lượng axit tự do trong 1 gam chất béo. D) Số mg KOH cần để phản ứng với lượng axit dư trong chất béo
Câu 9. Đốt cháy hoàn toàn 5,1g este X, thu được 5,6 lít CO2 (đktc) và 4,5g H2O. Công thức cấu tạo của este X là
A) C5H10O2. B) C3H6O2. C) C4H8O2. D) C2H4O2.
Câu 10. Đốt cháy hoàn toàn 7,4g hỗn hợp 2 este đồng phân, ta thu được 6,72 lít CO2 ở đktc và 5,4 gam H2O. Vậy công thức cấu tạo của 2 este là:
A) CH2=CHCOOCH3 vàHCOOCH2CH=CH2. B) CH3COOCH3 và HCOOC2H5.
C) C2H5COOCH3 và CH3COOC2H5 D) CH3COOC2H3 và C2H3COOCH3
Câu 11. Để trung hòa 14g một chất béo cần dung 15 ml dung dịch KOH 0,1M. Chỉ số axit của chất béo đó là:
A) 6 B) 8 C) 7 D) 9
Câu 12. Để trung hòa 200 gam một chất béo có chỉ số axit là 5,6 thì khối lượng NaOH cần dùng là
A) 0.5 gam B) 0,8 gam C) 0.6 gam D) 0.7 gam
Câu 13. Số công thức trieste có thể có giữa glixerol với 2 axit C17H33COOH và C17H35COOH là
A) 3 B) 6 C) 5 D) 4
Câu 14. Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp các este no, đơn chức, mạch hở thì sản phẩm thu được có:
A) số mol CO2 < số mol H2O B) số mol CO2 = số mol H2O
C) không đủ dữ kiện để xác định D) số mol CO2 > số mol H2O
Câu 15. Hiđro hóa hoàn toàn m gam triolein (glixeryl trioleat) thì thu được 89 gam tristearin (glixeryl tristearat). Giá trị của m là
A) 88,9 gam B) 48,8 gam C) 88,4 gam D) 84,8 gam
Câu 16. Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 3,64g sobitl với hiệu suất 80% là
A) 3,68 gam B) 3,64 gam C) 3,6 gam D) 4.5 gam
Câu 17. Cho sơ đồ phản ứng sau: C3H4O2 + NaOH  X + Y X + H2SO4 loãng  Z + T Biết Y và Z đều có phản ứng tráng
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓