Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Hoạt động ngoài giờ lên lớp 6 - HK 2

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hoàng Việt (trang riêng)
  Ngày gửi: 14h:45' 08-04-2008
  Dung lượng: 417.5 KB
  Số lượt tải: 333
  Số lượt thích: 0 người
  Tu?n 17 CH? DI?M THNG 1 + 2 M?NG D?NG - M?NG XUN

  Ti?t 17 CH? D? HO?T D?NG
  NGY XUN V NT D?P TRUY?N TH?NG QU HUONG  I/ M?C DÍCH YU C?U: Gip h?c sinh:
  - Hi?u nh?ng phong t?c t?p qun, truy?n th?ng van hĩa t?t d?p c?a qu huong, dn t?c trong ngy xun, ngy T?t
  - T? ho v bi?t gi? gìn, pht huy nh?ng nt d?p truy?n th?ng qu huong
  II/ CHU?N B?: N?i dung
  - Tìm hi?u m?t s? phong t?c, truy?n th?ng van hĩa ngy Xun - T?t c?a qu huong, d?t nu?c qua sch bo, tho ca, di?u ma, tranh ?nh, truy?n k?
  III/ HÌNH TH?C:
  - Thi trình by, gi?i thi?u k?t qu? suu t?m, tìm hi?u, luy?n t?p gi?a cc t?
  IV/ CC BU?C TI?N HNH:
  1. ?n d?nh t? ch?c: Ki?m tra s? s?
  2. Ht t?p th?: bi ht " L?p chng mình k?t dồn"
  3. Gi?i thi?u: Ngu?i d?n chuong trình

  Th?i gian
  HO?T D?NG C?A GV - HS

  N?I DUNG
  
  5`
  HO?T D?NG 1

  - Trình by ch? d? ln b?ng
  - Tuyn b? l do, gi?i thi?u d?i bi?u, thơng qua chuong trình

  Ch? d? ho?t d?ng:
  Ngy Xun, nt d?p truy?n th?ng qu huong
  
  5`
  HO?T D?NG 2

  - M?i BGK h?i lm vi?c
  - M?i 4 t? ln b?c tham l?ch th?c hnh

  
  
  15`
  HO?T D?NG 3

  - Bo co k?t qu? b?c tham v trình by
  T? 1:
  Ch? d? `C?i ngu?n dn t?c v?i truy?n th?ng con R?ng chu Tin`
  - Hoan nghnh t? 1

  


  "Con R?ng chu Tin"
  
  
  T? 2:
  Ch? d? `Phong t?c t?p qun bnh chung, bnh dy`
  - Hoan nghnh t? 2

  
  "S? tích bnh chung, bnh dy"
  
  15`
  T? 3:
  Ch? d? `Tr?y h?i m?ng Xun` v?i ph?n gi?i thi?u trang ph?c c?a cc dn t?c trn d?t nu?c VN
  
  "Tr?y h?i m?ng Xun"
  
  
  - Ht ma minh h?a

  
  
  
  T? 4:
  Ch? d? `Qu huong giu d?p`
  Th? hi?n qua cc bi ht, bi ma minh h?a

  
  `Qu huong giu d?p`

  
  
  - Cc t? d hồn thnh ph?n chu?n b? c?a mình
  - M?i BGK h?i v?i GVCN
  - M?i HS dĩng gĩp ki?n
  - Trong khi ch? d?i: Di?n van ngh?
  - BGK cơng b? k?t qu? v nh?n xt
  - GVCN pht bi?u ki?n, dnh gi pht thu?ng

  
  
  10`
  HO?T D?NG 4

  - HS pht bi?u c?m nghi
  - T?ng k?t v? cc m?t sau ti?t sinh ho?t
  + Tính lao d?ng, t? tin, dồn k?t
  + T? ho v bi?t gi? gìn cc truy?n th?ng van hĩa c?a d?t nu?c

  Chu?n b?
  "Guong sng D?ng vin qu huong em"
  * Truy?n th?ng xy d?ng v b?o v? qu huong
  * D?ng vin uu t cĩ nh?ng dĩng gĩp cho s? nghi?p CM.

  
  
  
  Tu?n 18 CH? DI?M THNG 1 + 2 M?NG D?NG - M?NG XUN

  Ti?t 18 CH? D? HO?T D?NG
  GUONG SNG D?NG VIN QU HUONG EM  I/ M?C DÍCH YU C?U: Gip h?c sinh
  - Tìm hi?u v? cu?c d?i, ph?m ch?t v thnh tích c?a nh?ng D?ng vin uu t v s? nghi?p CM xy d?ng v b?o v? qu huong
  - Cĩ lịng t? ho, c?m ph?c v yu m?n cc D?ng vin uu t
  II/ CHU?N B?: N?i dung
  - Truy?n th?ng CM xy d?ng v b?o v? qu huong
  - Guong cc D?ng vin
  III/ HÌNH TH?C:
  - Nghe nĩi chuy?n v th?o lu?n
  - HS cĩ th? suu t?m, tìm hi?u v trình by k?t qu? tìm hi?u du?c
  IV/ CC BU?C TI?N HNH:
  1. ?n d?nh t? ch?c: Ki?m tra s? s?
  2. Ht t?p th?: bi ht "Ti?ng chuơng v ng?n c? hịa bình "
  3. Gi?i thi?u: Ngu?i d?n chuong trình

  Th?i gian
  HO?T D?NG C?A GV - HS

  N?I DUNG
  
  5`
  HO?T D?NG 1

  - Trình by ch? d?
  - Tuyn b? l do, gi?i thi?u d?i bi?u, thơng qua chuong trình.

  Ch? d? ho?t d?ng:
  Guong sng D?ng vin qu huong em
  
  5`
  HO?T D?NG 2

  - T? tru?ng c?a 4 t? ln gi?i thi?u chuong trình c?a t? mình s? th?c hi?n
  T? 1
  T? 2
  T? 3
  T? 4

  
  
  20`
  T? 1: `C?i ngu?n dn t?c`
  - Truy?n thuy?t con R?ng chu Tin
  - Ht `Em l m?m non c?a D?ng`

  T? 2:
  - Ma ht M?ng Xun
  - HS giao luu van ngh? trong t?

  T? 3
  - K? m?t t?m guong tiu bi?u v? m?t D?ng vin ? d?a
  
  
  
  phuong em
  - D?t cu h?i giao luu d? hi?u thm v? guong D?ng vin ? d?a phuong
  
  
  
  T? 4
  - S? d?ng tranh anmhr minh h?a v tu li?u: Trình by v? s? tru?ng thnh c?a d?t nu?c trong t?ng th?i k?
  - Ht ma `Tri d?t ny l c?a chng mình`

  
  
  10`
  HO?T D?NG 3

  + Trị choi: GVCN di?u khi?n
  - GVCN pht tn cc d?a danh cho 4 t?. Sau dĩ yu c?u ch? noi no thì HS s? dngg cc d?a danh dĩ g?n ln dng v? trí
  - T? no nhanh s? th?ng

  
  
  5`
  HO?T D?NG 4

  - GVCN nh?n xt, ghi di?m thi dua
  * Hy nu c?m nghi c?a em v? bu?i sinh ho?t hơm nay
  * Em th?y mình c?n ph?i lm gì d? dĩng gĩp cho s? nghi?p pht tri?n c?a d?t nu?c
  - GVCN pht thu?ng
  - Ht t?p th? " N?i vịng tay l?n"

  
  
  5`
  D?n dị:
  - Cc em hy tìm hi?u v? qu trình thnh l?p D?ng

  Chu?n b?
  + N?i dung: Bi ht, tho, ma. ca ng?i D?ng, qu huong d?t nu?c v v? d?p c?a ma Xun
  + Hình th?c: Thi van ngh? t?

  
  
  
  Tu?n 19 CH? DI?M THNG 1 + 2 M?NG D?NG - M?NG XUN

  Ti?t 19 CH? D? HO?T D?NG
  CHNG EM CA HT: M?NG D?NG - M?NG XUN  I/ M?C DÍCH YU C?U: Gip h?c sinh
  - Pht huy kh? nang van ngh? c?a l?p
  - C?ng c? cho HS ni?m tin yu D?ng, ni?m t? ho v? qu huong d?t nu?c, ma Xun dn t?c
  - D?ng vin HS ph?n kh?i, l?c quan, h?c t?p t?t - rn luy?n t?t
  II/ CHU?N B?: N?i dung
  - Nh?ng bi ht, tho, di?u ma theo ch? d?: Ca ng?i D?ng - Qu huong - D?t nu?c, v? d?p c?a ma Xun
  III/ HÌNH TH?C:
  - Thi van ngh? gi?a cc t?
  IV/ CC BU?C TI?N HNH:
  1. ?n d?nh t? ch?c: Ki?m tra s? s?
  2. Ht t?p th?: bi ht "Ma Xun tình b?n "
  3. Gi?i thi?u: Ngu?i d?n chuong trình

  Th?i gian
  HO?T D?NG C?A GV - HS

  N?I DUNG
  
  5`
  HO?T D?NG 1

  - Trình by ch? d?
  - Gi?i thi?u d?i bi?u v BGK

  Ch? d? ho?t d?ng:
  Chng em ca ht m?ng D?ng, m?ng Xun
  
  10`
  HO?T D?NG 2

  - BGK cơng b? th? l? cu?c thi, n?i dung thi v cch tính di?m
  - L?p tru?ng m?i d?i di?n cc t? ln b?c tham th? t? trình by c?a cc t?

  * Th? l?:
  - M?i t? trình by 2 ph?n
  1/ M?t ti?t m?c van ngh? d chu?n b? (6 di?m)
  + Dng ch? d?
  + Trang ph?c d?p
  + Khơng lm ch?t th?i gian
  2/ Tr? l?i cu h?i ph? (4 di?m)
  
  20`
  L?n lu?t cc t? trình by ti?t m?c c?a mình theo th? t? d b?c tham

  
  
  
  - BGK ch?m di?m cơng khai
  (cĩ b?ng ph? ghi bi?u di?m)
  B?NG DI?M


  
  
  
  - L?p tru?ng t?ng k?t di?m sau khi cc t? d thi xong
  - BGK dnh gi, tính di?m, ch?n gi?i 1, 2, 3
  - L?p tru?ng cơng b? k?t qu? cu?c thi

  
  
  10`
  HO?T D?NG 3
  K?t thc ho?t d?ng
  - GVCN dnh gi k?t qu? ho?t d?ng

  Chu?n b?
  `K? ho?ch rn luy?n, ph?n d?u trong HK2`
  - L?p b?ng k? ho?ch v? bi?n php ph?n d?u c?a t? - l?p
  - So?n cu h?i th?o lu?n
  - Xt k? ho?ch, ch? tiu
  - M?i t? chu?n b? 2 ti?t m?c van ngh?

  
  
  
  Tu?n 20 CH? DI?M THNG 1 + 2 M?NG D?NG - M?NG XUN

  Ti?t 20 CH? D? HO?T D?NG
  K? HO?CH RN LUY?N - PH?N D?U TRONG H?C K? II

  I/ M?C DÍCH YU C?U: Gip h?c sinh
  - Hi?u du?c n?i dung, bi?n php, k? ho?ch rn luy?n ph?n d?u c?a l?p, d? d?t du?c k?t qu? t?t cu?i nam
  - Cĩ thi d? nghim tc, chí quy?t tm ti?n b?, tích c?c rn luy?n theo k? ho?ch c?a l?p
  II/ CHU?N B?: N?i dung
  - Cc ch? tiu ph?n d?u c?a l?p v? h?c t?p - rn luy?n d?o d?c
  - Cc bi?n php v? k? ho?ch c? th?
  III/ HÌNH TH?C:
  - Th?o lu?n th?ng nh?t bi?n php v k? ho?ch
  IV/ CC BU?C TI?N HNH:
  1. ?n d?nh t? ch?c: Ki?m tra s? s?
  2. Ht t?p th?: bi ht "L?p chng mình "
  3. Gi?i thi?u: Ngu?i d?n chuong trình

  Th?i gian
  HO?T D?NG C?A GV - HS

  N?I DUNG
  
  5`
  HO?T D?NG 1

  - Trình by ch? d?
  - Tuyn b? l do, gi?i thi?u d?i bi?u, thơng qua chuong trình
  - GVCN nu l do v yu c?u c?a ho?t d?ng

  Ch? d? ho?t d?ng:
  K? ho?ch rn luy?n ph?n d?u trong h?c k? II
  
  15`
  HO?T D?NG 2

  - L?p th?o lu?n bi?n php, k? ho?ch
  - GVCN l?ng nghe v ghi nh?n
  - Thu k ghi bin b?n
  - L?p tru?ng nu cc ch? tiu ph?n d?u c?a l?p trong h?c k? II


  
  
  
  - L?p tru?ng cho l?p bi?u quy?t ch? tiu
  - L?p tru?ng ti?p t?c nu bi?n php th?c hi?n k? ho?ch, d? ngh? cc t? tru?ng th? hi?n quy?t tm c?a t?
  - C? 4 t? nu ch? tiu, bi?n php c?a t?
  - Khi dua ra ch? tiu c?a t?, 4 t? ph?i cĩ bin b?n c?a t? dính km
  
  
  
  - Cc thnh vin c?a l?p t? h?a tru?c l?p theo m?c tiu v nhi?m v? chung c?a l?p

  
  
  10`
  HO?T D?NG 3

  * Chuong trình van ngh?
  Cc t? ln trình di?n cc ti?t m?c d chu?n b? c?a t?
  - Ht don ca
  - Ht t?p th?: `B?n phuong tr?i`
  - D?c tho di?n c?m `M? ?m` (Tr?n Dang Khoa)
  - K? chuy?n theo s? chu?n b? ? nh c?a m?i em

  
  
  5`
  HO?T D?NG 4

  K?t thc ho?t d?ng:
  - Thu k thơng qua bin b?n t?ng k?t
  - GVCN dnh gi, nh?n xt k?t qu? ho?t d?ng, yu c?u HS th?c hi?n dng theo ch? tiu d d? ra
  - Ht t?p th?

  Chu?n b?
  `Chng em ht m?ng m?, m?ng cơ`

  
  
  
  Tuần : 22
  
  Chủ đề : CHÚC MỪNG NĂM MỚI

  I. Mục đích yêu cầu :
  Giúp các em ổn định tinh thần học mới sau những ngày vui tết.
  Các em thể hiện tinh thần đoàn kết hát chúc mừng cô giáo chủ nhiệm và chào đón các cô giáo thực tập sư phạm
  Các em biết hát một số bài hát xuân.
  II. Chuẩn bị :
  Giáo viên : Danh sách giáo sinh phân công tổ
  Lời nhận xét dặn dò với học sinh
  Bản photo cách chấm thi đua của lớp ở học kỳ II
  Công tác của tuần sau.
  Học sinh : Tổng kết điểm tốt các phần thi đua ở tuần trước tết.
  Mỗi tổ chuẩn bị bài hát xuân.
  Ghi danh sách tổ viên trong tổ.
  Các cán sự lớp tổng kết các công tác và phong trào ở tuần trước tết.
  III. Nội dung sinh hoạt ;
  1. On định lớp.
  2. Hát tập thể bài hát xuân
  Hát tập thể bài sao vàng năm cánh
  3. Tiến trình sinh hoạt.
  Hoạt động của Giáo viên và học sinh
  Phần ghi bảng
  
  Bước 1 : Lớp trưởng ghi các phần lên bảng
  Lớp phó HT kẻ bảng thi đua
  
  
  
  Nội dung sinh hoạt
  GVCN giới thiệu các GSTT
  1- Các tổ trưởng báo cóa tuần trước tết.
  2- Các cán sự lớp bào chung.
  3- Nhận xét của GVCN
  4- Chúc mừng xuân, chuẩn bị các công tác tuần sau.
  Kẻ bảng thi đua.
  
  Bước 2: Các tổ trưởng báo cáo và lớp phó học tập ghi điểm lên bảng
  
  
  Bước 3 : GVCN nhận xét và nhắc nhở lại những điểm cần thi đua từ đây đến cuối năm học
  
  
  
  Cụ thể là :
  - Đi học chuyên cần
  - Nghiêm túc học tập
  - Hạn chế nói chuyện trong lớp
  - Xếp hàng ngay ngắn, Không ồn ào khi di chuyển và di chuyển hàng nhanh gọn
  - Đoàn kết với nhau hơn
  - Nâng đỡ nhau trong học tập
  
  Bước 4 : GVCN phân chia các cô GSTT chủ nhiệm các tổ
  
  
  Bước 5 : Các tổ sinh hoạt hát mừng năm mới và các cô gióa thực tập
  
  
  
  
  
  Dặn dò : Lần sau sẽ sinh hoạt với chủ đề : TÔN TRỌNG GIỮ GÌN BẢN SẮC VA
   
  Gửi ý kiến