Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ke hoach cu uy ban kiem tra cong doan

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Toản (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:55' 18-10-2008
Dung lượng: 60.0 KB
Số lượt tải: 459
Số lượt thích: 0 người

Trường TIểU HọC HàM GIANG A
Uỷ BAN KIểM TRA CĐ

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hàm Giang, ngày 04 tháng 10 năm 2008

Kế hoạch
Hoạt động uỷ ban kiểm tra công đoàn
năm học 2008 - 2009

- Căn cứ vào điều lệ Công Đoàn Việt Nam ghi trong chương V ( từ điều 29 - 32 ) về công tác kiểm tra và hoạt động của Uỷ ban kiểm tra Công Đoàn.
- Căn cứ vào nghị quyết của Ban chấp hành Công đoàn trường Tiểu học Hàm giang A họp ngày 26/9/2008 về việc tổ chức Uỷ ban kiểm tra và giao trách nhiệm cho Uỷ ban kiểm tra Công Đoàn làm tốt chức năng đại diện và bảo vệ hợp pháp, chính đáng của Đoàn viên là lao động. Uỷ ban kiểm tra Công Đoàn trường Tiểu học Hàm giang A lập kế hoạch hoạt động kiểm tra Công Đoàn năm học 2008 - 2009.
I- mục đích yêu cầu:
- Nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết của các đoàn viên Công Đoàn trong tổ chức công đoàn giữ gìn pháp luật, kỷ cương, xã hội tăng cường trách nhiệm trong công tác chuyên môn và hoạt động xã hội khác, phát huy quyền làm dân chủ của mọi thành viên trong Công Đoàn.
- Làm rõ sự việc đúng sai, tìm ra nguyên nhân trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, trong các việc thực hiện chính sách pháp luật của nhà nưóc, nội quy, quy chế của Công Đoàn, nhằm xây dựng Công Đoàn trường Tiểu học Hàm giang A trở thành Công Đoàn vững mạnh của Công Đoàn giáo dục huyện Trà Cú.
- Phản ánh kịp thời tình hình, kết quả hoạt động của Uỷ ban kiểm tra với BCH Công đoàn nhằm xây dựng và duy trì mối đoàn kết nôị bộ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên Công Đoàn.
II- Nội dung kiểm tra:
- Kiểm tra việc chấp hành điều lệ Công đoàn khi tổ chức hoặc đoàn viên Công Đoàn có dấu hiệu vi phạm:
+ Việc chấp hành các chương, các điều của điều lệ Công Đoàn Việt Nam.
+ Việc thực hiện các văn bản hướng dẫn thi hành điều lệ Công Đoàn Việt Nam.
- Kiểm tra việc quản lí, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kính tế của Công Đoàn:
+ Đoàn phí Công Đoàn do Đoàn viên đóng góp 1% lương.
+ Các khoản khác.
- Thực hiện trách nhiệm giám sát việc thi hành luật khiếu nại, tố cáo.
- Tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho thành viên làm công tác kiểm tra.
III- Biện pháp thực hiện:
- Uỷ ban kiểm tra Công Đoàn hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách.
- Lập kế hoạch, chương trình công tác cụ thể cho từng quý.
- Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền Công Đoàn.
- Căn cứ vào tình hình thực tế của cơ sở, Uỷ ban kiểm tra Công Đoàn đặt ra yêu cầu, nội dung, đối tượng kiểm tra, xác định trọng tâm, trọng điểm
 
Gửi ý kiến