Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bai tap andehit

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Văn Thiên
Ngày gửi: 13h:40' 07-03-2010
Dung lượng: 41.0 KB
Số lượt tải: 468
Số lượt thích: 0 người
Bài tập andehit :

Câu 1 : Hỗn hợp A gồm hai andehit X , Y là đồng đẳng kế tiếp tác dụng hết với H2 dư (Ni , to) thu được hỗn hợp B gồm 2 ancol đơn chứ . Đốt cháy hoàn toàn B thu được 22 gam CO2 và 12,6 gam H2O . Công thức phân tử của 2 andehit là
ĐS : CH3CHO , C3H7CHO

Câu 2 : Để khứ hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp hai andehit đơn chức cần 2,8 lít khí H2 đktc . Ôxi hóa hết 0,1 mol hỗn hợp hai andehit này bằng dung dịch AgNO3 dư trong NH3 thu được 37,8 gam Ag , Hai andehit trong hỗn hợp là .
A.CH2O , C2H3CHO B.CH2O , CH3CHO
C.CH3CHO , C2H3CHO D.CH3CHO , CH2=C(CH3)-CHO

Câu 3 : Tráng bạc hoàn toàn 4,4 gam một andehit X no đơn chức mạch hở , toàn bộ lượng Ag thu được đem hòa tan hết vào dung dịch HNO3 đặc nóng , sau phản ứng khối lượng dung dịch thay đổi 12,4 gam giả sử nước bay hơi hết không đáng kể . Công thức phân tử của X là .
ĐS : CH3CHO

Câu 4 : Khi cho 0,35 gam chất X có công thức phân tử C4H6O tác dụng với H2 dư Ni,to thu được 0,296 gam ancol isobutyric . Hiệu suất của phản ứng là
ĐS : 80%

Câu 5 : Cho 4,2 gam andehit CH2=CH-CHO tác dụng với 0,5 Ni , to thu được chất X , phản ứng xảy ra hoàn toàn . Cho lượng chất X tan vào nước thu được dung dịch Y . Cho 1/10 dung dịch Y tác dụng hết Na nhận được 12,04 lít H2 ddktc . Nồng độ % của chất X trong dung dịch Y là .
ĐS : 2,29%


Câu 6 : Ôxi hóa nhẹ 3,2 ancol CH3OH thu được hỗn hợp sản phẩm gồm Andehit , axit , ancol dư và H2O , trong đó n andehit = 3.n axit . Cho toàn bộ sản phẩm phản ứng với lượng dư AgNO3 trong NH3 thu được 15,12 gam Ag . Tính hiệu suất phản ứng oxi hóa ?
ĐS : 40%

Câu 7 : Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm andehit no đơn chức mạch hở thu được 0,2 mol CO2 . Mặt khác hidro hóa hoàn toàn m (g) X cần 0,1 mol H2 (Ni/to) sau phản ứng thu được hỗn hơp 2 ancol no đơn chức . Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 ancol này thì số mol H2O thu được là bao nhiêu ?
ĐS : 0,3 mol

Câu 8 : Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp andehit fomic , axit axetic , axit lactic , metyl fomiat và glucozo . Sản phẩm cháy cho vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 40 gam kết tủa .Tính m
ĐS : 12 gam

Câu 9 : X là hợp chất chứa C , H , O . Biết X có phản ứng tráng bạc và phản ứng với NaOH . Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu được 3a mol gồm H2O và CO2 . Tìm X
A.HCOOH B.HCOOCH3 C.HO-COOH D.OHC-CH2-CHO
ĐS : C

Câu 10 : Cho 13,6 gam andehit A mạch hở phản ứng vừa đủ với 300 ml dung dịch AgNO3 2M trong NH3 dư thu được 43,2 gam Ag . Biết tỉ khối của A so với Oxi bằng 2,125 . Công thức cấu tạo của A là gì
ĐS : CH≡C-CH2CHO

Câu 11 : Hỗn hợp X gồm 2 andehit no đơn chức . Lấy 0,25 mol X phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 86,4 gam kết tủa Ag và khối lượng dung dịch sau khi phản ứng giảm 77,5 gam . Hai andehit trong X là gì :
ĐS : HCHO , CH3CHO .

Câu 12 : Hỗn hợp X gồm 0,05 mol HCHO và andehit Y mạch hở tác dụng với lượng dư AgNO3/NH3 thu được 25,92 gam Ag . Đốt cháy hoàn toàn X nhận được 1,568 lít CO2 đktc . Công thức cấu tạo của Y là
ĐS : (CHO)2

Câu 13 : Andehit X không no , đơn chức mạch hở . Đốt cháy hoàn toàn 0,025 mol X cần dùng hết 2,8 lít khí O2 đktc . Mặt khác X cộng hợp H2 cần VH2 = 2 . Vx phản ứng , các thể tích khí đo ở đktc . Tìm công thức của X
A.C4H6O B.C3H4O C.C4H4O D.C5H8O

Câu 14 : Một hỗn hợp X gồm 2 andehit kế tiếp nhau khi bị hidro hóa hoàn toàn thu được hỗn hợp Y gồm 2 ancol có khối lượng lớn hơn khối lượng của X là 1 gam . Đốt cháy hết X thu được 30,08 gam CO2 . Hỗn hợp X gồm
 
Gửi ý kiến