Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Test Let's go 1A

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Ngọc Sơn
Ngày gửi: 22h:33' 26-04-2010
Dung lượng: 27.5 KB
Số lượt tải: 926
Số lượt thích: 0 người
Trường Tiểu học Tiên Kiên

Họ và tên: ………………………..
Lớp: ……………….

đề Kiểm tra cuối học Kỳ II
Môn: Tiếng Anh lớp 3
Thời gian: ………… phút


I- Khoanh tròn vào đáp án đúng đúng nhất:
1- How ………… you?
A. are B. am C. is
2- What ……… this?
A. it B. iss C. is
3- What ……….. these?
A. there B. are C. am
4- What …………. is this?
A. color B. coulor C. colors
5- ………… your name?
A. Where’re B. What’s C. How
6- How ………… books?
A. mame B. manys C. many
6- Fine, …………. you.
A. see B. thank C. meet
7- ………….. is my friend.
A. She B. You C. Please
8- Nice ………….. you.
A. met B. meet C. to meet
9- ………… make a mess.
A. Do B. Don’t C. Hasn’t
10- She is ……………………..
A. pretty B. talk C. thins
II- Điền từ thích hợp vào chỗ chấm:
( meet, too, Kate, Hi )
Nam: Hello, ……………. I’m Nam.
Nice to …………… you.
Kate: ……………. , Nam.
Nice to meet you, …………….
III- Nối một câu ở cột A với một câu ở cột B:
Cột A Cột B
1- What are these? A. watch TV.
2- What is this? B. My name’s Linh.
3- What color is this? C. They are pens.
4- What’s your name? D. It’s a ruler.
6- How are you? E. It’s blue.
6- Don’t F. I’m fine, thanks you.

1: ……….; 2 ……….; 3……….. ; 4 ……….; 5 ……….. ; 6 ………..
 
Gửi ý kiến