Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

de kiem tra hk2 lop 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Danh Binh
Ngày gửi: 22h:12' 27-04-2010
Dung lượng: 69.5 KB
Số lượt tải: 689
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG
Name:………………………… ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2009 - 2010
Class: 7….. MÔN: TIẾNG ANH
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
Marks:
Teacher’s remarks:
READING:
I/ Read the passage carefully. Then answer the questions.
Jacques Cousteau was born in 1910 and died in 1997. He invented a deep-sea diving vessel in the early 1940s . In the vessel, He could explore the oceans of the world and study underwater life. Now we can explore the oceans using special TV cameras as well. We can learn more about the undersea world thanks to this invention.
Answer the questions: (3.0 marks)
When was Jacques Cousteau born ?

2. Did he invent special T.V cameras ?

3. What can we learn thanks to his invention ?

LANGUAGE FOCUS:
II/ Choose the word or phrase that best complete the following sentences.(3.0 marks)
1. I don’t like Pop music. - ……………………………………
A. I do either B. I am, too C. Neither do I D. So do I
2. How many people will take part …………………. the WTS day?
A. in B. for C. on D. at
3. My mother always drives …………………………..
A. careful B. carefully C. slow D. fastest
4. You ought to …………………. to the dentist.
A. going B. to go C. will go D. go
5. I would like …………………… you about my school and my teachers.
A. to tell B. telling C. tell D. tells
6. Let`s ……………………. badminton.
A. to go B. goes C. going D. play
III/ Complete the sentences with the correct form of the verbs. (3.0 marks)
1. Last night we (go) ……………………………. to the cinema.
2. Lan always (watch)............................. TV in the evening.
3. Ba and Hoa would like (visit).......................... Hong Kong.
4. We can (enjoy)....................... traditional music.
5. You should (go) …….………….. to bed early.
6. They (perform) …………………… “Romeo and Juliet” next week.
WRITING:
IV/ Complete the following sentences with the words provided. (1.0 mark)
We/ listen to/ the radio/ last night//

2. She/ be/ a good student/ in my class//

……………………………………. The end …………………………………….


PHÒNG GD – ĐT KRÔNG BÔNG
TRUỜNG THCS HÙNG VƯƠNG


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN:TIẾNG ANH LỚP 7 - (Năm học 2009 – 2010)

Ma trận:

Chủ đề
Nhận biết

Thông hiểu
Vận dụng
Tổng


KQ


TL
KQ
TL
KQ
TL


I. Reading


3

3,03

3,0

II. Language
focus

6

3,0
6

3,012

6,0

III. Writing

2

1,0
2

1,0

Tổng
6

3,0
9

6,0
2

1,0
17

10
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN:TIẾNG ANH LỚP 7 - (Năm học 2009 – 2010)I/ Mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm ( 1 x 3 = 3 điểm)
1. Jacques Cousteau/He was born in 1910.
2. No, he did not/ didn’t.
3. We can learn more about the undersea world thanks to this invention.
II/ Mỗi câu chọn và điền đúng được 0,5 điểm ( 0,5 x 6 = 3,0 điểm)
c. Neither do I
a. in
b. carefully
d. go
a. to tell
d. play
III/ Mỗi câu chia và điền đúng được 0,5 điểm ( 0,5 x 6 = 3,0 điểm
No_avatarf

toimuoonss học giỏ tiếng anh làm sao đây????

 

 
Gửi ý kiến