Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài tập có Đáp án Andehit- Xeton

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Hocmai.vn
Người gửi: Ngô Thanh Hoàn
Ngày gửi: 01h:56' 01-08-2010
Dung lượng: 132.0 KB
Số lượt tải: 1929
Số lượt thích: 0 người


VẤN ĐỀ 7. ANDEHIT
Câu 1: Fomalin (hay fomon) được dùng để ngâm xác động vật, thuộc da, tẩy uế, diệt trùng,… Fomalin là
A. dung dịch rất loãng của anđehit fomic. B. dung dịch chứa khoảng 40% axetanđehit.
C. dung dịch 37 - 40% fomanđehit trong nước. D. tên gọi của H-CH=O.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây là không đúng ?
A. Trong phân tử anđehit, các nguyên tử liên kết với nhau bằng liên kết .
B. Hợp chất R-CHO có thể điều chế được từ R-CH2-OH.
C. Hợp chất hữu cơ có nhóm -CHO liên kết với H là anđehit.
D. Anđehit vừa thể hiện tính khử, vừa thể hiện tính oxi hoá.
Câu 3: Số đồng phân xeton ứng với công thức phân tử C5H10O là
A. 5. B. 6. C. 3. D. 4.
Câu 4: Trong công nghiệp, axeton được điều chế từ
A. xiclopropan. B. propan-1-ol. C. propan-2-ol. D. cumen.
Câu 5: Thứ tự giảm dần nhiệt độ sôi của các chất CH3CHO, C2H5OH, H2O là
A. H2O, CH3CHO, C2H5OH. B. H2O, C2H5OH, CH3CHO.
C. CH3CHO, H2O, C2H5OH. D. CH3CHO, C2H5OH, H2O.
Câu 6: Cho các chất: HCN, H2, dung dịch KMnO4, dung dịch Br2. Số chất phản ứng được với (CH3)2CO là
A. 2. B. 4. C. 1. D. 3.
Câu 7: Dãy gồm các chất đều điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra anđehit axetic là
A. CH3COOH, C2H2, C2H4. B. C2H5OH, C2H4, C2H2.
C. C2H5OH, C2H2, CH3COOC2H5. D. HCOOC2H3, C2H2, CH3COOH.
Câu 8: Cho sơ đồ chuyển hoá: C6H5CH3  X  Y. Công thức cấu tạo của X, Y lần lượt là
A. C6H5CHO, C6H5COOH. B. C6H5CH2OK, C6H5CHO.
C. C6H5CH2OH, C6H5CHO. D. C6H5COOK, C6H5COOH.
Câu 9: Có thể dùng một chất nào trong các chất dưới đây để nhân biết được các chất: ancol etylic, glixerol, anđehit axetic đựng trong ba lọ mất nhãn ?
A. Đồng (II) hiđroxit. B. Quỳ tím. C. Kim loại natri. D. Dung dịch AgNO3 trong NH3.
Câu 10: Bằng 3 phương trình phản ứng có thể điều chế được cao su buna từ chất nào trong các chất sau đây ?
A. HO-CH2-CH2-OH. B. CH3-(CH2(2-CHO. C. CH3COOH. D. OHC-(CH2(2-CHO.
Câu 11: Một anđehit no X mạch hở, không phân nhánh, có công thức thực nghiệm là (C2H3O)n. Công thức cấu tạo của X là
A. OHC-CH2-CH2-CHO. B. OHC-CH2-CH2-CH2-CHO.
C. OHC-CH(CH3)-CH2-CHO. D. OHC-CH(CH3)-CHO.
Câu 12: Cho các chất sau: CH3-CH2-CHO (1), CH2=CH-CHO (2), (CH3)2CH-CHO (3), CH2=CH-CH2-OH (4). Những chất phản ứng hoàn toàn với lượng dư H2 (Ni, to) cùng tạo ra một sản phẩm là
A. (2), (3), (4). B. (1), (2), (4). C. (1), (2), (3). D. (1), (3), (4).
Câu 13: Cho các sơ đồ phản ứng sau:
A  B + C ; B + 2H2  ancol isobutylic
A + CuO  D + E + C ; D + 4AgNO3  F + G + 4Ag
A có công thức cấu tạo là
A. (CH3)2C(OH)-CHO. B. HO-CH2-CH(CH3)-CHO.
C. OHC-CH(CH3)-CHO. D. CH3-CH(OH)-CH2-CHO.
Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn a mol một anđehit X (mạch hở) tạo ra b mol CO2 và c mol H2O (biết b = a + c). Trong phản ứng tráng gương, một phân tử X chỉ cho 2 electron. X thuộc dãy đồng đẳng anđehit
A. no, đơn chức. B. không no có hai nối đôi, đơn chức.
 
Gửi ý kiến