Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bai tap Let's go 1A- Unit 3- hay

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trần
Ngày gửi: 15h:31' 08-10-2010
Dung lượng: 3.8 KB
Số lượt tải: 2279
Số lượt thích: 0 người
English test.
Let’s go 1A. Name:………………………

I- Choose the best answers:
1- How ………… you?
A. are B. am C. is
2- What ……… this?
A. are B. am C. is
3- What ……….. these?
A. is B. are C. am
4- What …………. is this?
A. color B. coulor C. colors
5- ………… your name?
A. What B. What’s C. How
6- How ………… books? – three books
A. old B. many C. are
6- Fine, …………. you.
A. thanks B. thank C. thank you
7- ………….. is my friend, John
A. She B. This C. What
8- Nice ………….. you.
A. met B. meet C. to meet
9- What are these?- ………………….
A. They’re crayon B. They’re crayons C. It’s a crayon
10. How many cassettes?-one……….
A. cassettes B. a cassette C. two cassette
II- Count:
one + two =……….
nine – nine =……..
six + four = ………
two x four = ………
nine : three = ………
III- Match:
A B
1- What are these? A. one cat
2- What is this? B. My name’s Linh.
3- What color is this? C. They are pens.
4- What’s your name? D. It’s a ruler.
5- How are you? E. It’s blue.
6- How many cats? F. I’m fine, thanks you.
7. Is this a crayon? G. Yes, they are
8. Are these pencil cases? H. No, it isn’t. It’s a pencil case

1: …..; 2 ….; 3…… ; 4 …….; 5 ……. ; 6 …….7……..8………
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓