Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới - cực hot

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Tần Thủy Hoàng
  Ngày gửi: 13h:48' 05-12-2010
  Dung lượng: 34.5 KB
  Số lượt tải: 5995
  Số lượt thích: 1 người (Nguyễn thị Hằng)
  BÀI THU HOẠCH LỚP ĐẢNG VIÊN MỚI
   
  Câu hỏi thảo luận:
  1-   Phân tích, làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.
  2-   Đồng chí phải làm gì để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, với nhiệm vụ được giao đồng chí cần thực hiện những nhiệm vụ gì trong công tác xây dựng Đảng tại đơn vị.
   
  BÀI LÀM
   
  1-     Phân tích, làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.
  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đó là sản phẩm sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam, trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội tại Đại hội VII năm 1991 đã chỉ rõ: "Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động..."
  Lịch sử đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh đã thành lập nên Đảng Cộng sản Việt Nam, tại Đại hội VII (tháng 6- 1991) Đảng ta đã chỉ rõ: "Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động...", đó là kết luận sâu sắc rút ra từ lịch sử của Đảng ta và cách mạng Việt Nam từ khi thành lập Đảng.
  Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Đảng ta đã vận dụng những nội dung, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng của nước ta
  Chủ nghĩa Mác- Lênin vẫn còn nguyên giá trị. Khi vận dụng một quan điểm cụ thể của chủ nghĩa Mác- Lênin phải nắm chắc bối cảnh ra đời, phạm vi nhiệm vụ mà tư tưởng, nguyên lý đó được xác định không chỉ dựa vào một câu nói, một luận điểm tư tưởng của C. Mác, Ph. Ăngghen, V. I. Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh để áp đặt vào tình hình thực tiễn. Những câu nói bài viết của các nhà kinh điển luôn gắn liền với hoàn cảnh thực tiễn của nó
  Khi vận dụng, phải nắm chắc đặc điểm thực tiễn của đất nước, xác định rõ những yêu cầu và nhiệm vụ thực tiễn đặt ra trong từng giai đoạn và bối cảnh quốc tế.
  Phải đẩy mạnh nghiên cứu lý luận , tổng kết thực tiễn, tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm các nước, từ đó khái quát thành những bài học cho cách mạng nước ta trong từng giai đoạn, từng thời kỳ.
  Việc vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện thực tiễn nước ta hiện nay đang là vấn đề được Đảng ta hết sức quan tâm, coi đó là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. Sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay đang đi vào chiều sâu, nhiều vấn đề mới như kinh tế thị trường, kinh tế tri thức, nhà nước pháp quyền, hội nhập…là những vấn đề rất mới, cần được nghiên cứu, giải đáp về lý luận và thực tiễn, tại đại hội X đã xác định: phải chăm chú phát hiện, tổng kết thực tiễn để tìm ra cái mới của lý luận, bổ sung cho kho tàng lý luận mácxít, dùng nó như một kim chỉ nam dẫn đường, chứ không phải kinh thánh để rơi vào giáo điều.
  Muốn vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cần phải nắm vững hệ thống các quan điểm và mục tiêu, yêu cầu từng giai đoạn , gắn chặt với tổng kết thực tiễn, như vậy chúng ta mới có thể phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh một cách đúng đắn và khoa học.
  Bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trước hết phải bảo vệ các nguyên lý lý luận của nó, đấu tranh có hiệu quả những luận điểm phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cần nắm chắc nội dung, bản chất từng luận điểm gắn với hoàn cảnh lịch sử và yêu cầu cụ thể cần giải quyết, đồng thời phải tiếp tục phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới, đưa tư tưởng và quan điểm đó vào thực tế cuộc sống thực hiện thắng lợi  mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, đó là cách tốt nhất để bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
  Kiên quyết đấu tranh chống tư tưởng cơ hội và bảo thủ, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng- văn hóa của các thế lực thù địch nhằm phủ nhận chủ nghĩa Mác- Lênin, xuyên tạc, bôi đen
  Avatar

  thanks for share !!!

   

   
  Gửi ý kiến