Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BÀI TẬP CHƯƠNG 4 CÂN BẰNG PHƯƠNG TRÌNH OXI HÓA KHỬ LỚP 10

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ái Ly
Ngày gửi: 12h:12' 09-12-2010
Dung lượng: 34.5 KB
Số lượt tải: 1342
Số lượt thích: 1 người (Mai Xuân Quỳnh)
BÀI TẬP CÂN BẰNG PHƯƠNG TRÌNH OXI HÓA KHỬ LỚP 10
Bài 1. cân bằng các phản ứng hóa học sau bằng phương pháp thăng bằng electron :
Al + HNO3 ( Al(NO3)3 + NH4NO3 + H2O
C + HNO3 ( CO2 + NO + H2O
Co + HNO3 ( Co(NO3)2 + N2 +
KMnO4 + HCl ( Cl2 + MnCl2 + KCl H2O + H2O
HNO3 + H2S ( NO + S + H2O
H2SO4 + HI ( I2 + H2S + H2O
Cl2 +KOH ( KCl + KClO3 + H2O
K2Cr2O7 + HCl ( KCl + KClO3 + H2O
C6H5NO2 + Fe + H2O ( C6H5NH2 + Fe3O4
KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 ( Fe2(SO4)3 MnSO4 + K2SO4 + H2O
KNO3 + Al + KOH + H2O ( NH3 + KAlO2
KBr + PbO2 + HNO3 ( Pb(NO3)2 + Br2 + KNO3 + H2O
FeS + Cu2S + H+ + NO3- ( Fe3+ + Cu2+ + SO42- + NO + H2O
C12H22O 11+ H2SO4đ ( CO2 + SO2 + H2O
KClO3 + NH3 ( KNO3 + Cl2 + H2O
Ca3(PO4)2 + SiO2 + C ( P4 + CaSiO3 + CO
Bài 2. cân bằng , viết dưới dạng ion thu gọn các phương trình hóa học sau :
Mg + HNO3 ( NH4NO3 + Mg(NO3)2 + H2O
FeS + HNO3 ( NO + H2SO4 + Fe(NO3)3 + H2O
Bài 3. cân bằng các phản ứng hóa học sau theo phương pháp cân bằng electron :
P + H2SO4 ( H3PO4 + SO2 + H2O
P + HNO3 + H2O ( H3PO4 + NO
P + HNO3 ( P2O5 + KNO2
KMnO4 + PH3 + H2SO4 ( K2SO4 + MnSO4 + H3PO4 + H2O
MxOy + H2O ( MOH + O2 ( M là kim loại kiềm )
As2S3 + HNO3 + H2O ( H3AsO4 + H2SO4 + NO
FeS + HNO3 + H2O ( Fe(NO3)3 + Fe2(SO4)3 + NH4NO3
CuFeS2 + Fe2(SO4)3 + O2 + H2O ( CuSO4 + FeSO4 + H2SO4
As2S3 + KClO3 ( H3AsO4 + H2SO4 + KCl
K2Cr2O7 + FeCl2 + HCl ( CrCl3 +Cl2 + FeCl3 + KCl + H2O
Bài 4. bổ túc và cân bằng các phương trình phản ứng sau bằng phương pháp thăng bằng electron:
Crl3 + KOH + Cl2 ( K2CrO4 + KIO4 + KCl + H2O
b)MnBr2 + Pb3O4 + HNO3 ( HMnO4 + Br2 +…….+……….
c)FexOy + HNO3 ( …. + NaOb + …….
Cu2S + HNO3 ( …..+ CuSO4 +……+…….
H2S + K2Cr2O7 + H2SO4 ( S + …..+ ……+……..
Bài 5. cân bằng các phản ứng oxi hóa khử sau:
Cl2 + I- + H2O ( IO3- + …….
Cl2 + I- + OH- ( IO4- +……
NaClO + KI + H2O ( ……..+……..
NaNO2 + KI + H2SO4 ( NO + ……..
Cu2FeSx + O2 ( Cu2O + Fe3O4 + SO2 .


 
Gửi ý kiến