Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN TIỂU HỌC

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Phương Thuỷ
Ngày gửi: 16h:15' 30-03-2011
Dung lượng: 53.5 KB
Số lượt tải: 710
Số lượt thích: 0 người
Phòng GD-ĐT Thanh Chương CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường Tiểu học Thanh Phong Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /KH-BDTX
KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁN BỘ QUẢN LÝ – GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2010-2011

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc Hội, Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD), Chỉ thị 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ chính trị về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 8/9/2006 của Thủ tướng chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, chỉ thị số 12/2008/CT – TTg của Thủ tướng Chính phủ về “đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” kết hợp tiếp tục thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đẩy mạnh cuộc vận động “ ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học”.
Thực hiện chỉ đạo của Sở GD&ĐT Tỉnh Nghệ An và Phòng GD&ĐT Huyện Thanh Chương về nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành trong năm học 2010-2011;
Trường Tiểu học Thanh Phong lập kế hoạch và nội dung bồi dưỡng Cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên toàn trường trong năm học 2010-2011 như sau:
I. Mục đích yêu cầu :
1. Trang bị cho đội ngũ CBQLGD, giáo viên và nhân viên những kiến thức về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, về đường lối quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước, chủ trương của ngành và về chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị, chất lượng giảng dạy nhằm thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ năm học 2010-2011, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục-đào tạo trong tình hình mới; Tạo cơ hội cho giáo viên được giao lưu trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm dạy học.
2 . Đảm bảo 100% CBQLGD, giáo viên và nhân viên toàn ngành tham gia đầy đủ các nội dung, loại hình bồi dưỡng một cách có chất lượng theo kế hoạch hướng dẫn của Phòng GD-ĐT Thanh Chương.
3. Hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu theo Nghị quyết thi đua của Hội nghị viên chức trường Tiểu học Thanh Phong năm học 2010-2011.
4. Tự nâng cao trình độ năng lực nghiệp vụ quản lý và đổi mới phương pháp giảng dạy trong công tác chỉ đạo và thực hiện dạy học.
II.Nội dung bồi dưỡng :
1.Những kiến thức nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị, tăng cường nề nếp kỷ cương trong dạy học và quản lý giáo dục. Nội dung bao gồm các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; về tình hình kinh tế xã hội địa phương, tình hình thời sự có liên quan; các văn bản pháp quy liên quan đến ngành học, cấp học…
2. Những kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ yêu cầu nâng cao chất lượng dạy học theo chương trình-sách giáo khoa mới.
3.Tập trung bồi dưỡng tiếp tục các học phần trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên, các chuyên đề đối với cán bộ quản lý cũng như giáo viên trong trường tiểu học. 4. Bồi dưỡng tiếp tục cho giáo viên dạy các lớp đã triển khai dạy theo chương trình sách giáo khoa tiểu học.
5. Bổ sung kiến thức mới, phổ biến và trao đổi kinh nghiệm giáo dục, đổi mới phương pháp và kỹ năng dạy học, kinh nghiệm học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ. 6. Tập trung bồi dưỡng các chuyên đề về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm cũng cố, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ quản lý trường học, kỹ năng dạy học theo yêu cầu thực tế của ngành học và những vấn đề cần thiết chuẩn bị cho năm học mới. 7. Bồi dưỡng kiến thức ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và quản lý. 8. Tổ chức tham quan, giao lưu trao đổi kinh nghiệm quản lý, giảng dạy giữa các đơn vị trường học trong huyện.
9. Tiếp tục cho các giáo viên , nhân viên đang tham gia học đại học từ xa cho cán bộ quản lý, giáo viên không có điều kiện trực tiếp theo học đại học .
10. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 100 % cán bộ , giáo viên , nhân viên đạt trình độ Tin học bằng A.
11. Tiếp tục thực hiện đôn đốc cán bộ, giáo viên, nhân viên tự học đạt trình độ Ngoại ngữ bằng A và B.
12. Tăng cường kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ quản lý và phương pháp sư phạm, nghiệp
 
Gửi ý kiến