Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

DE THI HSG 08-09

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Gia Bảo
Ngày gửi: 05h:39' 22-02-2009
Dung lượng: 114.0 KB
Số lượt tải: 474
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD – ĐT HOÀI NHƠN THI HỌC SINH GIỎI NĂM 2008 – 2009
TRƯỜNG THCS HOÀI HƯƠNG MÔN : Anh 6 - Thời gian : 90 phút
Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp : . . . . . . . .. . . . . . . .

Chữ kí giám thị
Mã phách


Điểm bằng số


Điểm bằng chữ
Chữ kí giám khảo
Mã phách

I . Chọn đáp án thích hợp nhất (A,B,C,or D)để hoàn thành các câu sau . (Ghi đáp án vào ô trả lời bên dưới bài tập).( 2,0 ms)
Nam______English on Monday and Friday.
A. not have B. isn’t have C. don’t have D. doesn’t have
2. We go to school at ______ in the morning.
a quarter to seven B. seven to a quarter C. seven quarter D. a quarter seven to
Do children have math on Monday ? -……………….
Yes, they have B. No, they don’t C. Yes, they don’t D. No, they not have
4. Mr. Nam gets up at 7.00 and eats ______
A. a big breakfast B. the big breakfast C. big breakfast D. a breakfast big
5. Is her school ______the park ?
A. in front of B. next C. in front to D. near to
6. Is this her______? A. erasers B. books C. an eraser D. eraser
7. Tan likes ______ weather because he can go swimming.
A. hot B. cold C. windy D. foggy
8. ______straight across the road.
A. Don’t run B. Not run C. No run D. Can’t run
9. I hope the ______ can repair our car quickly.
A. mechanic B. reporter C. architect D. dentist
10. The Bakers ______ dinner at the moment.
A. is having B. are having C. eating D. is eating
11. ______ fruit does your father produce?
A. How much B. How many C. How long D. How often
12 When it becomes hot , people often feel ______
A. hungry B. thirsty C. happy D. worried
13.The sign says “ No smoking “ . You ______ smoke .
A. can B. are not C. must not D. must
14 . I’m playing table tennis . _______ you like table tennis ?
A.Have B .Is C. Are D. Do
15 . There is an English examination ______ Friday , 11th December .
A. at B. in C. to D. on
16. What time _____ back ?
A. is she coming B. comes she C. she does come D. does she comes
17. The students have got ______ news about their exams .
A. many B. some C. any D. a
18 . The boy looks a little thin , ______ he is strong.
A. and B. for C. or D. but
19. Mary and _______ would like to join the English Club speaking .
A. me B. my C. mine D. I
20. There _______ any milk in the glass.
A. isn’t B. aren’t C. is D. are
YOUR ANSWERS

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.


II. Cho dạng đúng của từ, động từ trong ngoặc. (3ms)
Example: 0. Phong ( get ) up at 5 o’clock. get( gets
My brother (1)( not live) in Hanoi. He (2)(live) in Ho Chi Minh City.
Our school (3)( have) a small garden. There(4) ( be) many flowers in it.
What time your son(5) ( get up) every morning ?
Your parents(6) ( go ) to work every
No_avatar
tai sao khong the tra loi de thi anh nay
 
Gửi ý kiến