Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

de va dap an thi chon hsg anh 7

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: CAP TRUONG
Người gửi: Thái Văn Huân (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:02' 07-04-2012
Dung lượng: 57.5 KB
Số lượt tải: 162
Số lượt thích: 0 người


đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh 7
năm học 2006 - 2007
Thời gian: 90 phút

I . Sắp xếp các từ sau thành 5 nhóm theo chủ đề : Art, Language, Games, Geography, Math (0.5 )
Pronoun verb pencils catch marble
drawing atlas skip countries calculator
graphs sentence maps multiply paint
II. Viết lại các câu sao cho nghĩa không thay đổi (3 điểm)
One of my friends, Nam, is a fast runner .
One of my friends, Nam,……………….
It is not necessary for you to finish the work today .
You don’t have ……………………………
How excellent the girl is !
What……………
Will you please look after the house while we are away ?
Will you please take …………………………..
I like roller - skating and my brother does, too .
I like roller - skating and so ……………….
6. My sister plays badminton skillfully .
My sister is………………..
III. Viết dạng đúng của từ in hoa vào trong khoảng trống (1.5 điểm)
Do you think Nam is the …………..in our class ? (BIG)
That lady is a ………….neighbor (FRIEND) .
My sister is an ……….student (INTELLIGENCE)
The people in my …………….are very helpful and ………... (NEIGHBOR - FRIENDLY) .
My stomachache …………after I took the table (APPEAR) .

IV . Đọc đoạn văn sau rồi chọn đáp án thích hợp điền vào chỗ trống (2đ) .
(1)………..for food in the United states today is not the same (2)………….. it was in the past . Fifty years (3)………….. every neighborhood had a little food market . A good selection of meat, vegetables and fruits (4)……………………..on display on the stalls . Now every neighborhood (5)………………………… a big supermarket . There are very (6) ……….places . The old markets were usually small and friendly .(7)………from the neighborhood often stopped there to hear the news or to talk . But this is not true (8)………….supermarket . Usually, supermarket are very large . They are not very friendly . They are not good places for meeting friends or talking (9)……………………..
People in supermarket always seem to be tired and in (10)…………………….. hurry .


A. shopping
B. Buying
C. looking


A. as
B. like
C. when


A. last
B. ago
C. next


A. are
B. were
C. was


A. had
B. has
C. have


A. different
B. same
C. old


A. people
B. worker
C. students


A. at
B. on
C. in


A. too
B. neither
C. either


A. a
B. the
C. an

V . Chọn đáp án thích hợp nhất để hoàn thành các câu dưới đây (1điểm) .
1. Avoid………………a lot of sweek .
A. eating B. to eat C. eat D , for eating .
2. When I go away on vacation, my neighbor takes care …………..my garden .
A . on B . of C. for D. from
3. What …………..to see her at the stadium !
A. the surprise C . surprise
B. a surprise D . surprisingly .
4 . Hoang can drive a car and ………….his sister Lan .
A. too can B . can also C. so can D. can so
5 . Now, she is used……………early every morning .
A. to get B. getting C. for getting D. to getting
VI . Mỗi câu sau có 1 lỗi sai , sữa lại cho đúng (1đ) .
When arrived the plane ?
I’ve got any money for you .
It will take us 20 minutes get to the station on foot.
Does your father prefers tea or coffee ?
With addition to the bad service , the cost of the accommodation is too hight
VII . Ghép các cụm từ ở cột bên trái và cột bên phải để tạo thành câu hoàn chỉnh , sử dụng giới từ cho sẵn để nối câu (1điểm)
for,
 
Gửi ý kiến